§ 2. - Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.598

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2012 r.
§  2.
1.
Zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu pracodawca albo właściwy oddział banku lub inny podmiot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek, który udzielił pożyczki lub kredytu, dokonuje po złożeniu udokumentowanego wniosku przez żołnierza.
2.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu następuje po dniu złożenia wniosku, w terminie od dnia stwierdzenia przez dowódcę jednostki wojskowej, że żołnierz rozpoczął pełnienie czynnej służby wojskowej.
3.
Wznowienie spłaty pożyczki lub kredytu następuje od dnia:
1)
zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej;
2)
w którym żołnierz utracił status samotnego lub posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
4.
Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 raty miesięcznej za każdy dzień.