§ 1. - Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.598

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą":
1)
żołnierzom, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy;
2)
żołnierzom, o których mowa w art. 131 ust. 3a ustawy;
3)
małżonkom żołnierzy, o których mowa w pkt 1, jeżeli ze względu na nich żołnierze ci zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.