§ 5. - Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.598

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2012 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.