§ 3. - Szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.598

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2012 r.
§  3.
Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy załączyć odpowiednio:
1)
zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej o odbywaniu lub pełnieniu czynnej służby wojskowej przez żołnierza, w którym jest podany okres, na jaki został on powołany do odbycia służby, w tym termin stawienia się do niej;
2)
decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo o uznaniu go za żołnierza samotnego, w przypadku żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 1, lub małżonków, o których mowa w § 1 pkt 3;
3)
zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o zawarciu związku małżeńskiego, w przypadku małżonków, o których mowa w § 1 pkt 3.