Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1747 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w tym:
1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność.
§  2.  Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.  Pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
2) który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) 2 , zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych;
3) który, w przypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty:
a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1151/2012", lub
b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1151/2012, lub
c) objęte systemem rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
4) który, w przypadku uczestnictwa w krajowym systemie jakości żywności, wytwarza produkty:
a) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629), zwanej dalej "integrowaną produkcją roślin", lub
b) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", lub
c) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program".
§  4. 
1.  Jeżeli producent rolny ubiega się o przyznanie pomocy z tytułu uczestnictwa we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności, to wniosek o przyznanie pomocy składa się:
1) odrębnie dla każdego produktu - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;
2) łącznie dla produktów - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;
3) łącznie dla produktów - w przypadku każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia jest liczony osobno dla:
1) każdego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;
2) produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;
3) produktów wytwarzanych w ramach każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4.
§  5. 
1.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
2.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
5.  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
§  6. 
1.  Pomoc jest przyznawana według kolejności otrzymania przez Agencję wniosków o przyznanie pomocy spełniających wymagania określone w § 7.
2.  Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy spełniającego wymagania określone w § 7.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:
1) numer identyfikacyjny;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;
3) informację, czy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy w związku z wytwarzaniem:
a) określonego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, albo
b) wszystkich produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo
c) wszystkich produktów w ramach każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4;
4) informację o dołączonych do wniosku załącznikach.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:
a) kopię ważnego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację, w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, albo ważnego świadectwa jakości wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją albo
b) oświadczenie złożone przez producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a albo lit. b, albo
2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:
a) kopię ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 889/2008", w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo
b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie konwersji zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo
3) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, dokonanego w roku złożenia wniosku, albo
4) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b:
a) kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo
b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", albo
5) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c:
a) kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program", wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo
b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program".
3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. b, zawiera wskazanie produktów i rodzaju produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której zgłosił się producent rolny, oraz datę objęcia systemem kontroli.
§  8. 
1.  Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych 12 miesięcy, zwane dalej "okresami pomocy", liczonych od dnia:
1) wydania certyfikatu zgodności albo świadectwa jakości określonych w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, lub
2) wydania certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008, w załączniku XII, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. b - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub
3) zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 - w przypadku integrowanej produkcji roślin, lub
4) wydania certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. b - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, lub
5) wydania certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. a, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. b - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c.
2.  Wysokość pomocy, za każdy z 5 okresów pomocy:
1) wynosi nie więcej niż:
a) 3200 zł - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,
b) 3000 zł - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,
c) 2750 zł - w przypadku integrowanej produkcji roślin,
d) 1470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b,
e) 2386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c;
2) oblicza się na podstawie poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, kosztów:
a) kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się:
- certyfikat zgodności lub świadectwo jakości określone w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,
- certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008 w załączniku XII - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,
- certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji roślin - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a,
- certyfikat zgodności określony w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b,
- certyfikat zgodności określony w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. a - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c, lub
b) składek na rzecz grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "grupą producentów", która w roku poprzedzającym złożenie wniosku o płatność realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub
c) zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin oraz pułapek feromonowych i lepowych - w przypadku integrowanej produkcji roślin.
3.  Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).
4.  W przypadku integrowanej produkcji roślin:
1) wysokość pomocy obliczona na podstawie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b lub c, nie może przekroczyć 750 zł;
2) do kosztów kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zalicza się także koszty przeprowadzenia badań i analiz, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, oraz koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji roślin, a które dotyczą badań na obecność organizmów szkodliwych, w tym kwarantannowych.
5.  Koszty składek na rzecz grupy producentów uwzględnia się przy obliczaniu wysokości pomocy, jeżeli producent rolny złożył oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3.
§  9. 
1.  Wniosek o płatność za dany okres pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie 180 dni od dnia upływu tego okresu.
2.  (uchylony).
3.  Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku o płatność za dany okres, nie może on ubiegać się o płatność za ten okres w kolejnych latach.
4.  Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz danymi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:
1) (uchylony);
2) oświadczenie, że producent rolny nie należy do organizacji producentów, o której mowa w art. 122 i 125 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) 3 , ponoszącej koszty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości pomocy z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego;
3) oświadczenie, czy producent rolny należy do grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i że grupa ta, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność, realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) oświadczenie, że producent rolny w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, wytworzył produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;
5) zobowiązanie producenta rolnego do:
a) informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach,
b) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności z tego tytułu przez okres 5 lat, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty płatności;
6) informację o rodzaju i wielkości produkcji produktów objętych systemem jakości żywności, ze względu na wytwarzanie których składany jest wniosek o płatność.
5.  Do wniosku o płatność za dany okres dołącza się:
1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:
a) kopię certyfikatu zgodności określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub
b) kopię świadectwa jakości określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;
2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c - kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008 w załączniku XII, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;
3) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, ważnego w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;
3a) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość Tradycja" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;
3b) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Meat Program" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;
4) kopie dowodów księgowych potwierdzających:
a) poniesienie kosztów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2,
b) wpłatę składki na rachunek bankowy grupy producentów;
5) oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, o których mowa w ust. 7, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo
2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 1 pomniejszonej o 10%.

7.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
§  10. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.
2.  Decyzję w sprawie wypłaty płatności wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.
2a.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie:
1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) 4 , zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006" - wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;
2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 5  - określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.
2b.  Do przypadków określonych w ust. 2a stosuje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 6 .
3.  Wypłata płatności następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.
§  11.  W przypadku działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:
1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;
2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW

Za grupę producentów uznaje się:

1) stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723),

2) kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.),

3) spółdzielnię utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285),

4) grupę producentów rolnych utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),

5) wstępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów owoców i warzyw oraz grupę producentów chmielu, utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633),

6) izbę gospodarczą utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 oraz z 2018 r. poz. 650)

- jeżeli grupa producentów skupia i reprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW

Zadania realizowane przez grupę producentów na rzecz członków obejmują współpracę w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie jakości żywności, w szczególności z:

1) art. 19 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1151/2012 - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia;

2) art. 7 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1151/2012 - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b rozporządzenia;

3) art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;

4) art. 57 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - w przypadku integrowanej produkcji roślin;

5) aktu założycielskiego lub regulaminu używania znaku jakości lub innych dokumentów grupy producentów, dotyczących monitorowania produktu, pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji oraz odbiorców pośrednich produktu - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b i c rozporządzenia.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.
3 Utraciło moc na podstawie art. 230 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 230 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia nr 1308/2013 oraz do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIV do rozporządzenia nr 1308/2013.
4 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.
5 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.
6 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.