Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1408

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2002) w § 9 w ust. 5 pkt 1-3b otrzymują brzmienie:

"1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopię certyfikatu zgodności określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c - kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008 w załączniku XII, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, ważnego w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3a) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość Tradycja" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3b) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Meat Program" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;".

§  2.  Do postępowań o przyznanie płatności wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).