Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2020 r.
Art.  57.  [Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin]
1.  Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.
2.  Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8;
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2;
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, o których mowa w art. 56 ust. 2, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2.
3.  Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu:
1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;
2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.
4.  Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
5.  Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania.
6.  Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony);
3) numer PESEL producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany;
4) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;
5) numer wydanego certyfikatu;
6) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz powierzchni ich uprawy i wielkości plonu.
6a.  Podmiot certyfikujący udostępnia na swojej stronie internetowej informację o wydanych certyfikatach poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin przez okres trzech lat od daty wydania tych certyfikatów, obejmującą:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;
2) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;
3) numer wydanego certyfikatu;
4) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz wielkości plonu.
7.  Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.
8.  Wzór znaku integrowanej produkcji roślin Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
9.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją roślin oraz wzór tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tych działań.