Art. 7. - [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy] - Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.61 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2024 r.
Art.  7.  [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy]

Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411 § 1, art. 177 § 4, art. 1868 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne przepisy regulujące rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.