[Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym] - Art. 196. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 196. - [Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  196.  [Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym]

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1)
niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
2)
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
3)
reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
4)
stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.