Art. 15zzzzzn(2). - [Zawiadomienie strony o uchybieniu terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  15zzzzzn2 [Zawiadomienie strony o uchybieniu terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego]
1. 
W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
1)
od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,
2)
do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3)
przedawnienia,
4)
których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5)
zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
6)
do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

2. 
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.