§ 10c. - [Warunki dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych do prowadzenia nauki zdalnej lub innego sposobu nauczania] - Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.
§  10c.  65 [Warunki dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych do prowadzenia nauki zdalnej lub innego sposobu nauczania]
1. 
Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.
3. 
Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:
1)
komputera stacjonarnego;
2)
monitora;
3)
komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4)
podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5)
kamery internetowej lub wizualizera;
6)
statywu;
7)
mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8)
drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9)
myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10)
baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11)
adaptera, koncentratora sieciowego;
12)
cyfrowego mikroskopu;
13)
liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14)
oprogramowania komputerowego;
15)
smartfona.
4. 
Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.
5. 
W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
6. 
Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.
7. 
Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu - do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
8. 
Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, i jedna z tych jednostek jest szkołą artystyczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora tej szkoły.
9. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
3)
oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
4)
miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
5)
podpis nauczyciela.
10. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, wystawionego imiennie na nauczyciela.
11. 
W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.
12. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, o których mowa w ust. 3 i 4, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, lub paragonu, o którym mowa w ust. 11 z tym, że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.
13. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.
14. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
1)
nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
2)
nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
4)
nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).
15. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust. 5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.
16. 
Lista, o której mowa w ust. 15, zawiera:
1)
nazwę jednostki systemu oświaty;
2)
imiona i nazwiska nauczycieli;
3)
numery PESEL nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele;
5)
sumę kwot dofinansowania;
6)
podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
17. 
Listę, o której mowa w ust. 15, dyrektor jednostki systemu oświaty przekazuje w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do:
1)
organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra;
2)
organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
3)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
18. 
Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
19. 
Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do dyrektora jednostki systemu oświaty będącego nauczycielem, z tym że wniosek, o którym mowa w ust. 5, dyrektor składa do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, a w przypadku:
1)
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
2)
szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- który weryfikuje ten wniosek pod względem spełniania przez dyrektora jednostki systemu oświaty warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i może zobowiązać dyrektora do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

20. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5.
65 § 10c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2020 r.