Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
1)
ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i intemetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
2)
ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
3)
określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;
4)
ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
5)
ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
6)
ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
7)
ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a)
równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b)
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c)
możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d)
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e)
ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f)
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
8)
ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych;
9)
zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
10)
ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
11)
ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
12)
ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;
13)
przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
14)
koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
15) 3
 może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
1a.  4
 O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, o której mowa w ust. 1 pkt 15, dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. 
W przypadku szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zadania dyrektora jednostki systemu oświaty określone w ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz § 7 ust. 2 wykonuje kierownik tej szkoły.
 Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych przed dniem 30 maja 2021 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy § 1 ust. 1 pkt 1-4, 7-10, 11 i 13-15 oraz ust. 1a, § 1a i § 2 stosuje się odpowiednio.
 Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy § 1 ust. 1 pkt 1-4, 7-11 i 13-15 oraz ust. 1a, § 1a i § 2 stosuje się odpowiednio.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1)
z wykorzystaniem:
a) 8
 materiałów i funkcjonalności narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
b)
materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c)
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d)
innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2)
przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3)
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4)
przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 (uchylony).
1.  10
 (uchylony).
1a.  11
 Do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:
1)
posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2)
zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3)
zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
1b.  12
 Pracodawca lub indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staże uczniowskie zapewniają prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
1c.  13
 W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1a pkt 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniona" lub "zwolniony" oraz podstawę prawną zwolnienia.
1d.  14
 W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, jeżeli ze zrealizowanego stażu zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniona" lub "zwolniony" oraz podstawę prawną zwolnienia.
2.  15
 (uchylony).
2a.  16
 (uchylony).
3.  17
 (uchylony).
( 18 )
1.  19
 W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niezrealizowane w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty uzupełnia się po zakończeniu tego ograniczenia.
2.  20
 (uchylony).
3.  21
 Do dnia 31 sierpnia 2022 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego.
4.  22
 Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może być prowadzone nie dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r.
1. 
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nadzorowi pedagogicznemu, sprawowanemu przez właściwe organy, podlega w szczególności organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
2. 
Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
3. 
Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875).
4. 
Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3, dyrektora jednostki systemu oświaty.
5.  24
 Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych przed dniem 30 maja 2021 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy ust. 1-4 stosuje się.
6.  25
 Do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rozpoczętych w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r., które są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przepisy ust. 1-4 stosuje się.
1. 
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
2. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
3. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając:
1)
ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów), o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, lub
2)
realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, lub
3)
możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

- może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 3, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
5. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań, mając na uwadze, że zajęcia te realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
1.  31
 (uchylony).
1a.  32
 (uchylony).
1b)  33
 (uchylony).
2.  34
 (uchylony).
3.  35
 (uchylony).
4.  36
 (uchylony).
5.  37
 (uchylony).
6.  38
 (uchylony).
7.  39
 (uchylony).
8.  40
 (uchylony).
9.  41
 W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły dotowanej na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 tej ustawy dotyczący uczestnictwa ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się w danym miesiącu w odniesieniu do okresu, w którym danego ucznia nie obejmowało ograniczenie funkcjonowania szkoły.
10.  42
 Okres, o którym mowa w ust. 9, nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego w danym miesiącu na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 9.
11.  43
 Jeżeli okres, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, w danym miesiącu jest krótszy niż 40%, to uznaje się, że uczeń spełnił w tym miesiącu warunek, o którym mowa w ust. 9, jeżeli spełnił go w ostatnim miesiącu, w którym ustalano spełnienie tego warunku na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 i 10.
12.  44
 Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń uczęszcza na pierwszy semestr w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie tych przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, gdy organizacja zajęć w tym semestrze umożliwia temu uczniowi spełnienie warunku, o którym mowa w art. 44 w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
12a.  45
 W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr, na podstawie ust. 12, do informacji o liczbie uczniów, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekazywanej w terminie określonym zgodnie z art. 38 ust. 1 albo art. 42 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość spełnienia przez tego ucznia warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Semestralny rozkład zajęć przekazuje się w miesiącu będącym pierwszym miesiącem otrzymywania przez szkołę dotacji na tego ucznia.
12b.  46
 Liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr, na których szkoła otrzymuje dotację na podstawie ust. 12, w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, nie może być większa niż 110% liczby uczniów uczęszczających na ten semestr, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie ust. 12 w pierwszym miesiącu tego semestru.
12c.  47
 Przepis ust. 12b nie dotyczy szkół, w których liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, zwiększy się o nie więcej niż 30 uczniów w porównaniu do liczby uczniów tego semestru, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie ust. 12 w pierwszym miesiącu tego semestru.
12ca.  48
 W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na podstawie ust. 12 w miesiącach, o których mowa w ust. 12b i 12c, ustalając liczbę uczniów, o których mowa w ust. 12b i 12c, nie wlicza się uczniów spełniających warunek ustalony na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych lub ust. 9 i 10.
12d.  49
 Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń uczęszcza na drugi semestr w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie tych przepisów lub ust. 9-11, to uznaje się, że warunek został spełniony, jeżeli szkoła otrzymywała na tego ucznia dotację na podstawie ust. 12.
12e.  50
 W lipcu i sierpniu danego roku dotacja przysługuje również na uczniów, na których w czerwcu tego samego roku szkoła otrzymała dotację z uwzględnieniem warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 9-12d.
13.  51
 Przepisy art. 34 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych stosuje się z uwzględnieniem ust. 9-12e.
14.  52
 W przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości wysokość dotacji za każdy dzień ograniczenia jest ustalana jako iloczyn liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych na dany rok dla powiatu będącego dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podzielonej przez liczbę dni w danym roku.
15.  53
 Przez liczbę wychowanków, o której mowa w ust. 14, należy rozumieć liczbę wychowanków przebywających w domu wczasów dziecięcych w odpowiednim dniu roku 2019, na których wypłacono dotację, a w przypadku niepublicznego domu wczasów dziecięcych, który rozpoczął funkcjonowanie po dniu 30 września 2021 r. - 75% planowanej liczby wychowanków, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
16.  54
 Do ustalenia kwoty dotacji za okres od dnia rozpoczęcia ograniczenia funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego lub niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym w całości do dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania tego przedszkola lub tej szkoły do naliczenia dotacji przyjmuje się proporcjonalnie liczbę wychowanków lub uczniów z ostatniego miesiąca, w którym funkcjonowanie tego przedszkola lub tej szkoły nie było ograniczone.
17.  55
 Do ustalenia kwoty dotacji za okres od dnia rozpoczęcia ograniczenia funkcjonowania specjalnego ośrodka wychowawczego w całości do dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania tego ośrodka do naliczenia dotacji przyjmuje się proporcjonalnie liczbę wychowanków z ostatniego miesiąca, w którym funkcjonowanie tego ośrodka nie było ograniczone.
18.  56
 W przypadku niepublicznego przedszkola specjalnego lub niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym oraz niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego, które do dnia ograniczenia funkcjonowania odpowiednio tego przedszkola, tej szkoły lub tego ośrodka nie otrzymywały dotacji, dotację wypłaca się na 75% planowanej liczby wychowanków lub uczniów, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
19.  57
 W 2022 r. kwota dotacji, zaktualizowana zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, może obowiązywać od miesiąca pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.
20.  58
 W przypadku gdy zaktualizowana kwota dotacji ma obowiązywać od miesiąca pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:
1) 59
 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, w okresie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji, przyjmuje się w wysokości równej wskaźnikowi ustalonemu dla roku 2021;
2)
wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:
a) 60
 w okresie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021,
b) 61
 w okresie od pierwszego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022.
1. 
W 2021 r. dotacje, o których mowa w art. 25 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 26 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, mogą być udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego niebędącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 tej ustawy, jeżeli jednostka ta dotowała szkołę w 2020 r.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku zmiany siedziby szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, w 2021 r. na podstawie:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, udzielonego po rozpatrzeniu wniosku złożonego po dniu 30 września 2020 r.;
2)
wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uzyskanego po dniu 30 września 2020 r.
3. 
Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest równa kwocie przewidzianej na 2021 r. na danego ucznia lub wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego niebędącej organem rejestrującym, o której mowa w ust. 1.
4. 
Do dotacji udzielonej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 Do wydatków bieżących, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oznaczonych symbolem "Wbt-1" nie wlicza się wsparcia wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368).
 Ilekroć w § 10c-10e jest mowa o jednostkach systemu oświaty - należy przez to rozumieć:
1)
jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
zespoły jednostek systemu oświaty, w skład których wchodzi co najmniej jedna z jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1. 
Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługuje jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.
3. 
Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:
1)
komputera stacjonarnego;
2)
monitora;
3)
komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4)
podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5)
kamery internetowej lub wizualizera;
6)
statywu;
7)
mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8)
drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9)
myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10)
baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11)
adaptera, koncentratora sieciowego;
12)
cyfrowego mikroskopu;
13)
liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14)
oprogramowania komputerowego;
15)
smartfona.
4. 
Z dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.
5. 
W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel składa do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony, wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r.
6. 
Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.
7. 
Nauczyciel, który pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu - do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.
8. 
Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w jednostkach systemu oświaty w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, i jedna z tych jednostek jest szkołą artystyczną prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dyrektora tej szkoły.
9. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
3)
oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
4)
miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
5)
podpis nauczyciela.
10. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, wystawionego imiennie na nauczyciela.
11. 
W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.
12. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, o których mowa w ust. 3 i 4, zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, o którym mowa w ust. 10, lub paragonu, o którym mowa w ust. 11 z tym, że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.
13. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi.
14. 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
1)
nauczycielom pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
2)
nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
4)
nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).
15. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust. 5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.
16. 
Lista, o której mowa w ust. 15, zawiera:
1)
nazwę jednostki systemu oświaty;
2)
imiona i nazwiska nauczycieli;
3)
numery PESEL nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele;
5)
sumę kwot dofinansowania;
6)
podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
17. 
Listę, o której mowa w ust. 15, dyrektor jednostki systemu oświaty przekazuje w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do:
1)
organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra;
2)
organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
3)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
18. 
Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
19. 
Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do dyrektora jednostki systemu oświaty będącego nauczycielem, z tym że wniosek, o którym mowa w ust. 5, dyrektor składa do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, a w przypadku:
1)
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
2)
szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- który weryfikuje ten wniosek pod względem spełniania przez dyrektora jednostki systemu oświaty warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, i może zobowiązać dyrektora do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

20. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5.
1. 
Środki na dofinansowanie, o którym mowa w §10c ust. 1, zostaną uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 oraz w budżetach właściwych ministrów.
2. 
Środki części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10с ust. 1, zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do dnia 30 listopada 2020 r.
3. 
Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół artystycznych prowadzonych przez te osoby - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym jednostkom systemu oświaty środki na dofinansowanie, o którym mowa w §10с ust. 1, w formie dotacji celowej.
4. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego składa wniosek o udzielenie dotacji celowej, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r., odpowiednio do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
nazwę jednostki systemu oświaty, adres jej siedziby i numer identyfikacyjny REGON;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jej kod TERYT lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
wnioskowaną kwotę dotacji;
4)
numer rachunku bankowego jednostki systemu oświaty, na który należy przekazać dotację;
5)
miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
6)
wykaz załączników;
7)
podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
listę, o której mowa w §10с ust. 15 - w przypadku, o którym mowa w §10с ust. 17 pkt 2 i 3;
2)
wniosek, o którym mowa w §10с ust. 5, złożony przez dyrektora jednostki systemu oświaty, o której mowa w ust. 4.
7. 
Organ, o którym mowa w § 10с ust. 17 pkt 2 i 3, dokonuje naliczenia dotacji celowej dla danej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie, o którym mowa w § 10с ust. 1, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 2 listopada 2020 r., dotyczących osób uprawnionych do otrzymania tego dofinansowania.
8. 
Organ, o którym mowa w § 10с ust. 17 pkt 2 i 3, w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r., przekazuje na rachunek bankowy jednostki systemu oświaty środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10с ust. 1.
9. 
Dofinansowanie, o którym mowa w § 10с ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
10. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej, na formularzu, który zawiera:
1)
nazwę jednostki systemu oświaty, adres jej siedziby i numer identyfikacyjny REGON;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jej kod TERYT lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
przyznaną kwotę dotacji;
4)
wykorzystaną kwotę dotacji;
5)
kwotę dotacji podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6)
miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
7)
podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
11. 
Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 10, dołącza się listę zawierającą:
1)
nazwę jednostki systemu oświaty;
2)
imiona i nazwiska osób, którym wypłacono dofinansowanie, oraz ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
kwoty dofinansowania, które wypłacono poszczególnym osobom;
4)
podpisy osób, którym wypłacono dofinansowanie w kwocie, o której mowa w pkt 3;
5)
sumę kwot dofinansowania;
6)
podpis dyrektora jednostki systemu oświaty.
12. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 4.
13. 
W związku z przekazywaniem środków na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10с ust. 1, przetwarza się dane osobowe nauczycieli, dyrektora jednostki systemu oświaty oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
14. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór formularza rozliczenia i listy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 i 11.
1. 
W przypadku jednostek systemu oświaty, wchodzących w skład zespołu jednostek systemu oświaty, dla których organami prowadzącymi lub organami rejestrującymi, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, są różne jednostki samorządu terytorialnego, czynności i zadania odpowiednio organu prowadzącego lub organu rejestrującego, o których mowa w § 10c i § 10d, może wykonać jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla tego zespołu podmiotem przekazującym dane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1)
listę, o której mowa w § 10c ust. 15, przekazuje się w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.;
2)
wniosek, o którym mowa w § 10d ust. 4, składa się w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.;
3)
przekazanie środków na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10d ust. 8, następuje w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
1. 
Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:
1)
szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
2)
szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
3)
szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "zajęciami wspomagającymi".

2. 
Zajęć wspomagających nie organizuje się:
1)
w szkołach podstawowych dla dorosłych;
2)
w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
3)
w branżowych szkołach II stopnia;
4)
w szkołach policealnych;
5)
w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
6)
w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
7)
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).
1. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
2. 
Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.
4. 
W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.
5. 
Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału.
6. 
Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te są organizowane:
1)
w przypadku klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej - w grupie międzyoddziałowej liczącej co najmniej 10 uczniów;
2)
w przypadku klas V-VIII szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom V-VIII szkoły podstawowej w:
a)
grupie międzyoddziałowej lub
b)
grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas V i VI lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom V i VI szkoły podstawowej, lub
c)
grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas VII i VIII lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom VII i VIII szkoły podstawowej

- liczącej co najmniej 10 uczniów;

3)
w przypadku szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, liczącej co najmniej 10 uczniów.
7. 
W przypadku:
1)
szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów,
2)
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej jest mniejsza niż 60 uczniów,
3)
szkoły ponadpodstawowej, w której liczba uczniów jest mniejsza niż 60 uczniów,
4)
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,
5)
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,
6)
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w której liczba uczniów klas odpowiadających wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego jest mniejsza niż 60 uczniów,
7)
oddziału w szkole specjalnej i oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej, z wyjątkiem oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- liczba uczniów w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej, o których mowa w ust. 5 i 6, wynosi co najmniej 5 uczniów.

8. 
W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów i w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się.
8a.  70
 W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się.
9.  71
 Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że:
1)
w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej;
2)
w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. - tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.
10. 
Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.
 W zajęciach wspomagających nie uczestniczą nauczyciele dodatkowo zatrudnieni, o których mowa odpowiednio w:
1)
§ 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309);
2)
§ 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113 oraz z 2017 r. poz. 1652).
 Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:
1)
§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664);
2)
§ 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne gimnazja dla dorosłych i szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z 2015 r. poz. 1250, z 2016 r. poz. 1368 oraz z 2019 r. poz. 1788);
3)
§ 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 2474);
4)
§ 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1375).
1. 
W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
2)
właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

2. 
W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
2)
właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

2a.  75
 W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
2)
właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

3.  76
 Informacje, o których mowa w ust. 1-2a, zawierają:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra;
3) 77
 liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1-2a;
4) 78
 listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć, uwzględniającą możliwości organizacyjne szkoły, z tym że w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 - także uwzględniającą informacje zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4;
5)
miejscowość i datę sporządzenia informacji;
6)
podpis dyrektora szkoły.
3a.  79
 W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego - może złożyć do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
2)
właściwego ministra - może złożyć do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. korektę informacji, o której mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, z tym że dokonując zmiany w zakresie listy przedmiotów, nie uwzględnia się informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w § 10g ust. 4.

3b.  80
 W przypadku składania informacji, o której mowa w ust. 2a, albo korekty informacji, o której mowa w ust. 3a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.
4.  81
 Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub właściwego ministra, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i 15 godzin zajęć wspomagających, z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.
 Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do szkół, o których mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół, o których mowa w § 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonych przez te osoby - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym szkołom środki na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w formie dotacji celowej.
1. 
W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.
2. 
W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w§ 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.
2a.  84
 W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
3.  85
 Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i 15 godzin zajęć wspomagających, z tym że w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej.
4. 
Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 4 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.
5.  86
 Kwota zawarta we wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 2a, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.
6.  87
 Suma kwot, o których mowa w ust. 4 i 5, nie może być wyższa niż iloczyn liczby oddziałów, o których mowa w ust. 3, i 15 godzin zajęć wspomagających oraz kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2.
7.  88
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1-2a, zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
wnioskowaną kwotę dotacji;
4)
liczbę godzin zajęć wspomagających;
5)
listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć;
6)
numer rachunku bankowego szkoły, na który należy przekazać dotację;
7)
miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
8)
podpis dyrektora szkoły.
7a.  89
 W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, może złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego,

o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego korektę wniosku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniającą zmianę w zakresie wnioskowanej kwoty dotacji, liczby godzin lub listy przedmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 3-5.

7b.  90
 W przypadku składania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, albo korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, przepisów § 10g ust. 1 i 3 nie stosuje się.
8.  91
 Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1-2a, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, dokonuje odpowiednio:
1)
jednostka samorządu terytorialnego będąca organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
2)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
9. 
Organ, o którym mowa w ust. 8, przekazuje na rachunek bankowy szkoły środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10k:
1)
w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1;
2) 92
 w terminie do dnia 20 września 2021 r. po rozpatrzeniu:
a)
wniosku, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem korekty wniosku, o której mowa w ust. 7a, o ile została złożona, albo
b)
wniosku, o którym mowa w ust. 2a.
10. 
Dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, za okres od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. na formularzu, który zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2) 93
 odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
przyznaną kwotę dotacji;
4)
wykorzystaną kwotę dotacji stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin zajęć wspomagających wykazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 11, i kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2;
5)
kwotę dotacji podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6)
miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
7)
podpis dyrektora szkoły.
11. 
Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 10, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.
12.  94
 Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej, odpowiednio do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1-2a.
13. 
Organ, o którym mowa w ust. 8, w stosunku do danej szkoły w związku z rozliczaniem wykorzystania dotacji celowej przetwarza dane osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające oraz dyrektora szkoły.
 W przypadku zmiany siedziby szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, udziela jednostka samorządu terytorialnego będąca dla szkoły w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w § 10l ust. 1-2a, organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1. 
W rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów są uwzględnione środki na:
1)
prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach, o których mowa w § 10f ust. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów;
2)
dofinansowanie, o którym mowa w § 10k.
2. 
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 70 zł za jedną godzinę zajęć wspomagających.
3. 
Podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra:
1) 98
 wzór informacji, o której mowa w § 10j ust. 1-2a;
2) 99
 wzór wniosku, o którym mowa w § 10l ust. 1-2a;
3)
wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w § 10l ust. 10;
4)
wzór zestawienia, o którym mowa w § 10l ust. 11.
1. 
Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:
1)
szkołach podstawowych,
2)
szkołach ponadpodstawowych,
3)
szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie tych przepisów, zwane dalej "dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi".

2. 
Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:
1)
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
2)
oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:
a)
szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
b)
oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
3)
branżowych szkołach II stopnia;
4)
szkołach policealnych;
5)
szkołach dla dorosłych;
6)
szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. 
Do dodatkowych zajęć specjalistycznych stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych.
1. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wskazując zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które będą prowadzone.
2. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, ustala wymiar godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zostaną zorganizowane dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.
1. 
Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie wykazuje się w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
2. 
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie są uwzględniane w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1. 
Dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez:
1)
jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
2)
właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 21 lutego 2022 r. informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra;
3)
liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;
4)
miejscowość i datę sporządzenia informacji;
5)
podpis dyrektora szkoły.
 Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym szkołom środki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, w formie dotacji celowej.
1. 
W przypadku organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego składa, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych.
2. 
Maksymalna kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wnioskowana przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i kwoty, o której mowa w § 10u ust. 2.
3. 
Kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
wnioskowaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby godzin, o której mowa w pkt 4, i kwoty, o której mowa w ust. 3;
4)
liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;
5)
numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację celową;
6)
miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
7)
podpis dyrektora szkoły.
5. 
Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio:
1)
organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;
2)
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
6. 
Organ, o którym mowa w ust. 5, przekazuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.
7. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. na formularzu, który zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
przyznaną kwotę dotacji celowej;
4)
wykorzystaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych i kwoty, o której mowa w ust. 3;
5)
kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6)
miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
7)
podpis dyrektora szkoły.
8. 
Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.
9. 
Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.
10. 
Organ, o którym mowa w ust. 5, w związku z rozliczaniem wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, przetwarza dane osobowe osób prowadzących w danej szkole dodatkowe zajęcia specjalistyczne.
1. 
W rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 oraz w budżetach właściwych ministrów są uwzględnione środki na:
1)
organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach, o których mowa w § 10o ust. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów;
2)
dofinansowanie, o którym mowa w § 10t.
2. 
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 39,55 zł na ucznia.
3. 
Podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra:
1)
wzór informacji, o której mowa w § 10r ust. 1;
2)
wzór wniosku, o którym mowa w § 10t ust. 1;
3)
wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w § 10t ust. 7;
4)
wzór zestawienia, o którym mowa w § 10t ust. 8.
Przepis § 7 ust. 1 stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
1.  109
 Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.
1. 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
2. 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. 
W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.
4. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 lub 3.
5. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej - na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
6. 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4 lub 5, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
8. 
Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
8a.  111
 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3, terminy, o których mowa odpowiednio w:
1)
art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
2)
art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.
8b.  112
 W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3.
9.  113
 Przepisów 2-8b nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.
 W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół i placówek artystycznych termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, o których mowa w art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, z tym że termin ten przypada w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
1. 
Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do końca stycznia 2021 r.
2. 
W przypadku postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów w terminie do końca stycznia 2021 r.
3.  116
 W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej - na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
4. 
W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, termin, o którym mowa odpowiednio w:
1)
art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
2)
art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.
5.  117
 Przepisu ust. 4 nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2022 r.
6. 
W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
7.  118
 W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 1 lub 2.
8.  119
 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lub 7, w terminie określonym zgodnie z ust. 1-3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust. 1-3.
9.  120
 W przypadku, o którym mowa w ust. 8, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 7, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
10.  121
 Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 9, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 7, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
1. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
1)
wynik przedstawiony w procentach z:
a)
języka polskiego,
b)
matematyki

- mnoży się przez 0,35;

2)
wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
2. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2)
wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 30 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
3. 
W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:
1)
art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
2)
art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.
4.  123
 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w terminie określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
5.  124
 W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
6.  125
 Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
 Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ogłasza regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1d tej ustawy, na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
 W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest ustalana w trybie egzaminów, o których mowa w art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
1. 
W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
1. 
W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach olimpiad lub turniejów, o których mowa w ust. 1, organizator olimpiady lub turnieju niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.
3.  135
 W roku szkolnym 2020/2021 terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiad, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
4.  136
 W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, organizator olimpiady niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.
1. 
W roku szkolnym 2020/2021 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, organizator konkursu niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 regulaminy olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach olimpiad lub turniejów, o których mowa w ust. 1, organizator olimpiady lub turnieju niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.
3. 
W roku szkolnym 2021/2022 terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiad, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
4. 
W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, organizator olimpiady niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, organizator konkursu niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
 W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
3)
art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4)
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

1. 
W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
3)
art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4)
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. 
W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, o zmienionych w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. 
Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2020/2021 nie ulega zmianie.
 W roku szkolnym 2020/2021 w czasie zimowej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
3)
art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4)
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

1. 
W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.
2. 
Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:
1)
półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;
2)
obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.
3. 
Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2.
4. 
Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wyłącznie:
1)
szkoły i placówki;
2)
organy prowadzące szkoły lub placówki;
3)
stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 W roku szkolnym 2020/2021 w czasie wiosennej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2)
art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
3)
art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4)
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

1.  147
 (uchylony).
1a.  148
 W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może:
1)
przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo
2)
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., albo
3)
przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
1b.  149
 Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1c.  150
 W przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.
1d.  151
 W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2.  152
 (uchylony).
3. 
Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r. Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
1. 
W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może:
1) 154
 przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo,
2)
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., albo
3)
przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
1a.  155
 Opinia zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wydawana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego o wydanie tej opinii.
2. 
W przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1, a następnie na podstawie ust. 1 pkt 1, łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych.
3. 
W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1d, a następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska na podstawie ust. 1 pkt 1, okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.
5. 
W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.
6. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1. 
W roku szkolnym 2020/2021 przewodniczący komisji konkursowej, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694), ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej pozostałych członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. 
W roku szkolnym 2020/2021 posiedzenie komisji, o której mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż w ciągu 120 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów wskazanego w ogłoszeniu konkursu.
1. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020:
1)
egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
2)
egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
3)
egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
4)
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5)
egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.
1a.  158
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r. zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1, w ten sposób, że:
1)
w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11j ust. 1;
2)
uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11j ust. 1.
2. 
Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1.
3.  159
 Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych, które unieważnia się.
4.  160
 W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.
4a.  161
 W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian w składzie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja 2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w rozporządzeniu.
5. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to przeprowadza się nie później niż w dniu danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem tego egzaminu.
5a.  162
 W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5b.  163
 W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5c.  164
 W 2020 r. szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6.  165
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.
7.  166
 W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio w danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.
8.  167
 W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązujących w 2020 r., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.
1. 
W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
2)
innej szkole lub w placówce.
2. 
W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
3. 
Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. 
W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
6. 
W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
1.  170
 W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3.  171
 W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
4. 
W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5. 
W 2020 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. 
W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1)
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2)
z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.
1. 
W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2020 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2. 
Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:
1)
uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;
2)
absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.
3. 
Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.
4.  173
 W 2020 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:
1)
osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;
2)
kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.
5. 
W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1)
nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3)
osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 maja 2020 r., powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:
1)
zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
8. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
1)
nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2)
imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej.
9. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10. 
Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:
1)
nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2)
imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej;
3)
dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
11.  174
 W 2020 r. materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12.  175
 W 2020 r. po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1. 
Traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
1)
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, zaktualizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r.;
2)
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. - formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
3)
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. - formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
4)
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019, zaktualizowany w dniu 12 września 2019 r.
2. 
Ilekroć przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do dotychczasowego komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, należy przez to rozumieć komunikat w sprawie zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 11i ust. 1.
1. 
W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
2. 
W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.
1.  179
 W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1)
w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2)
jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
2. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
3. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.
1. 
Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 11j ust. 4, na podstawie informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:
1)
imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, również informację, czy jest to egzamin, dla którego nie określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie dwujęzycznym;
3)
oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.
2. 
W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie bibliografii w tym terminie, jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem przystąpienia do tego egzaminu.
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o wyznaczonym terminie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje absolwentom.
2. 
Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.
1.  183
 W 2020 r. część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza zespół przedmiotowy powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w którym absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.
3.  184
 W 2020 r. dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego zespołu. Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej są wynagradzani na warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648).
1.  186
 W 2020 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
2.  187
 W 2020 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
3.  188
 W 2020 r. liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
1.  190
 W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2)
liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kb ust. 3, w tym:
a)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
b)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
c)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
3)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
4)
uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
5)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.
2. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. 
W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w tej komisji.
4. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2)
dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
a)
którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b)
którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
c)
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d)
którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia;
3)
liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
1. 
Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
b)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b)
zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
1. 
Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c)
zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
3. 
Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
1. 
Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b)
zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b)
zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.
3. 
Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
4. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c)
zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c)
zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.
5. 
Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Przepisy ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
1. 
Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i podwyższyli wynik w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego lub tych przedmiotów obowiązkowych;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2. 
Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części egzaminu, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.
1. 
Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2. 
Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.
1. 
Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1, oraz którzy w 2020 r.:
1)
przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części, i podwyższyli ten wynik albo
2)
przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego

- na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

2. 
Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów.
 Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.".
 W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 11i ust. 1 pkt 3.
1. 
Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:
1)
na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo
2)
na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. - w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.
2. 
W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie wlicza się przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 2020 r.
 (uchylony).
 Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
1. 
W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.
2.  203
 (uchylony).
3. 
Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą - przystępując ponownie do egzaminu maturalnego - wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.
 W 2020 r. dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 14 dni przed terminem tego egzaminu.
1. 
W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.  206
 W 2020 r. informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.
3.  207
 W 2020 r. do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w zakresie dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
1. 
W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
2. 
W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o rocznym okresie nauczania w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:
1)
w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie głównym - datę 28 sierpnia 2020 r.;
2)
w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu zawodowego - datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym.
3. 
Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1)
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym, zgodnie z przepisami art. 44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. 
Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
1. 
W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1)
art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art. 44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 5 dni;
2)
art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 10 dni;
3)
art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 2 dni robocze;
4)
art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 16 dni;
5)
art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 1 miesiąc.
2. 
W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:
1)
art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art. 44zzzt ust. 7 i 10-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 5 dni;
2)
art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 2 dni robocze;
3)
art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 1 miesiąc;
4)
art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 10 dni.
3. 
W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1)
art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 3 dni robocze;
2)
art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 10 dni;
3)
art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 5 dni.
4. 
W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:
1)
w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) - wynosi 7 dni;
2)
w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
5. 
W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:
1)
w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 1 miesiąc;
2)
§ 35 ust. 4-6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 21 dni;
3)
§ 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.
6. 
W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) - w przypadku szkół policealnych, które realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - określa się na dzień 15 września 2020 r.
 W 2021 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1)
w terminie głównym:
a)
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
b)
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, oraz
2)
w terminie dodatkowym:
a)
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
b)
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju

- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

( 212 ) W roku szkolnym 2020/2021 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną nie jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi wraz ze świadectwem ukończenia szkoły lub świadectwem promocyjnym zgodnie z art. 44zza ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaświadczenie to jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r., zmienia komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, w ten sposób, że:
1)
w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kzd, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1;
2)
uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.
2. 
Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed zmianą komunikatu, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy.
3. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.
4. 
W informacji, o której mowa w ust. 3, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie w danej sali egzaminacyjnej.
5. 
W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.
1. 
W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
W 2021 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. 
W 2021 r. szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
1. 
W 2021 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
2)
innej szkole lub w placówce.
2. 
W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
3. 
Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
4. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5. 
W 2021 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
6. 
W 2021 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
1. 
W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. 
W 2021 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
4. 
W 2021 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5. 
W 2021 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. 
W 2021 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1)
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2)
z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.
1. 
W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w 2021 r. ponownie przystępują do egzaminu maturalnego.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy, odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu dwujęzycznego.
1. 
W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
2. 
W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd.
3. 
W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
4. 
W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego może przystąpić wyłącznie absolwent, o którym mowa w § 11kzd.
 W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1)
w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2)
jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
1. 
W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 10, który złożył wstępną deklarację:
1)
może dokonać zmian w deklaracji;
2)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
3)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.
2. 
W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10, i ten uczeń oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.
3. 
W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji, ale przekazał informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10.
4. 
Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który nie złożył wstępnej deklaracji, składa deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 7 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 10, z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:
1)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
2)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.
5. 
Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. nie złożył deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:
1)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
2)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.
6. 
Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. złożył deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.:
1)
może dokonać zmian w deklaracji;
2)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
3)
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.
7. 
W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną i ten absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.
8. 
W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., ale przekazał informację, o której mowa w ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 6 pkt 3, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną.
9. 
Uczeń i absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. tylko z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, w stosunku do których przekazał informację, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.
10. 
W przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, absolwent składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.
 Wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły sporządza na podstawie złożonych deklaracji oraz informacji i oświadczeń, o których mowa w § 11kze.
1. 
W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2021 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2. 
Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:
1)
uczniowie, którzy do dnia 30 września 2020 r. złożyli deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;
2)
absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2021 r. złożą deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.
3. 
Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.
4. 
W 2021 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:
1)
osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;
2)
kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.
5. 
W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1)
nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3)
osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11kyb ust. 1 stosuje się odpowiednio.
7. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:
1)
zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2)
zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
8. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 23 grudnia 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
1)
nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2)
imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
9. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 15 lutego 2021 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10. 
Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:
1)
nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2)
imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej;
3)
dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
11. 
W 2021 r. materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12. 
W 2021 r. po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w przypadku przekazania przez ucznia lub absolwenta, o którym mowa w § 11kzd, informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.
1. 
W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
2. 
W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
3. 
W 2021 r. liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
1. 
W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2)
liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kze, w tym:
a)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
b)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
c)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
3)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
4)
uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
5)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.
2. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
3. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
b)
dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia,
c)
liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
2)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. 
Absolwent, który w 2021 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;
3)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
b)
wpisuje się wynik "0%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,
c)
zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego." - w przypadku pozostałych zdających.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.
1. 
Absolwent, który w 2021 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
c)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c)
wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;
3)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c)
wpisuje się wynik "O%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,
d)
zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego."- w przypadku pozostałych zdających.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.
1. 
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Przepisy § 11kzl ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do absolwentów, którzy w 2021 r. zadeklarowali przystąpienie do:
1)
części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych lub
2)
części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz złożyli informację, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.
1. 
W 2021 r. w przypadku:
1)
unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, danego absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%";
2)
zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r., zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%".
2. 
W 2021 r. w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.
 Absolwent, o którym mowa w art. 44zzo ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.
 Absolwent, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.
 Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021, nie wlicza się przystąpienia przez absolwenta lub złożenia informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3, przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w 2021 r.
 (uchylony).
 Absolwenci, o których mowa w § 11kzk ust. 2 pkt 1 lit. b, § 11kzl ust. 2 pkt 1 lit. c oraz § 11kzn ust. 2, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
1. 
W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o których mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.
2. 
W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3.  236
 Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r., zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, jeżeli:
1)
uzyskał wynik określony w § 11kzk ust. 1 - w przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych,
2)
w 2021 r. spełnił warunek, o którym mowa w § 11kzd, i przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów obowiązkowych oraz w 2022 r. spełnia warunek, o którym mowa w § 11kzzm - w przypadku egzaminu maturalnego w części ustnej z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych

- zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 r.

1. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., ogłasza aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2. 
Aneksy, o których mowa w ust. 1, dotyczą egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021.
 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.
1. 
W roku szkolnym 2021/2022 szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
W roku szkolnym 2021/2022 szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. 
W roku szkolnym 2021/2022 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 W 2022 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 W 2022 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1)
w terminie głównym:
a)
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
b)
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, oraz
2)
w terminie dodatkowym:
a)
w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
b)
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju

- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

1. 
W 2022 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
język polski;
2)
matematykę;
3)
język obcy nowożytny.
2. 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
1)
pierwszego dnia - z języka polskiego i trwa 120 minut;
2)
drugiego dnia - z matematyki i trwa 100 minut;
3)
trzeciego dnia - z języka obcego nowożytnego i trwa 90 minut.
 W 2022 r. uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 W 2022 r. w przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepis art. 44zx ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stosuje się odpowiednio.
1. 
Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 2021 r., pisemną deklarację:
1)
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
2)
informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza.
2. 
Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2022 r., z zastrzeżeniem § 11kzzb, pisemną informację o:
1)
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2)
rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza.
3. 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:
1)
dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;
2)
informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty;
3)
informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza;
4)
informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a)
formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4.  246
 Wykaz, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywany w terminie określonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.
6. 
Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 2, została złożona po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:
1)
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w ust. 1;
2)
rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza.
7. 
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
 W 2022 r. wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1)
wynik z języka polskiego;
2)
wynik z matematyki;
3)
wynik z języka obcego nowożytnego.
1. 
W 2022 r. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną nie jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi wraz ze świadectwem ukończenia szkoły lub świadectwem promocyjnym zgodnie z art. 44zza ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaświadczenie to jest przekazywane uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
W 2022 r. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty jest wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną według wzoru nr 55 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).
1. 
W 2022 r. przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.
2. 
W 2022 r. zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.
3. 
W 2022 r. w skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
innej szkole lub w placówce.
4. 
W 2022 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
5. 
Dla osób, o których mowa w ust. 4, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.
6. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 4, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
7. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 4, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
8. 
W 2022 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
9. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
10. 
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3 lub 4, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
11. 
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
1)
w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki - nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
2)
w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany ten egzamin.
12. 
Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3 lub 4, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 11kzzi ust. 3.
1. 
W 2022 r. informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 11kzzi ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Wymianę arkusza uczeń potwierdza podpisem w protokole, o którym mowa w § 11kzzi ust. 1 pkt 2.
2. 
Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w § 11kzzi ust. 3.
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1)
wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej zawierający następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
numer sali egzaminacyjnej,
c)
dane uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kzzc ust. 3, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów:
którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza,
którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną tego unieważnienia,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kzzc ust. 3,
c)
liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
d)
liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza,
e)
liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,
f)
liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
g)
liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
h)
liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny zgodnie z § 11kzzh ust. 1, wraz z ich czytelnymi podpisami,
i)
godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,
j)
skład zespołu nadzorującego,
k)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
l)
uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kzzc ust. 3;
3)
liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
4)
liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym - w przypadku, o którym mowa w § 11kzza;
5)
liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;
6)
liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
7)
liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
8)
liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny zgodnie z § 11kzzh ust. 1;
9)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
10)
informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach, o których mowa w § 11kzzh ust. 2;
11)
uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
12)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.
5. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
2)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. 
Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy, o których mowa w § 11kzzi ust. 1 pkt 1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w § 11kzzi ust. 5 pkt 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
Protokoły zbiorcze, o których mowa w § 11kzzi ust. 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. 
W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w 2022 r. ponownie przystępują do egzaminu maturalnego.
3. 
Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2022 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do:
1)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego;
3)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu rozszerzonego;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;
5)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu dwujęzycznego.
1. 
W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
2. 
W 2022 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzzm.
1. 
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r., może złożyć deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
Złożenie deklaracji zgodnie z ust. 1 jest możliwe, jeżeli zdający posiada identyfikator (login) i hasło dostępu lub profil zaufany.
3. 
Uczeń oraz absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427), może otrzymać identyfikator (login) i hasło dostępu, o których mowa w ust. 2, od dyrektora szkoły, do której odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał.
4. 
Absolwent lub osoba, o których mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, może otrzymać identyfikator (login) i hasło dostępu, o których mowa w ust. 2, od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta.
5. 
W przypadku złożenia deklaracji zgodnie z ust. 1 dokumenty, orzeczenia, opinie, zaświadczenia oraz wnioski, o których mowa odpowiednio w § 32 ust. 1a, § 34 ust. 2, § 35 ust. 2 pkt 2 i § 37 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także oświadczenia, o których mowa w § 11kzzm ust. 3, przedkłada się:
1)
dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 7 lutego 2022 r. - w przypadku ucznia lub absolwenta, o których mowa w ust. 3;
2)
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. - w przypadku absolwenta lub osoby, o której mowa w ust. 4.
1. 
W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1)
w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego lub
2)
jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
2. 
Absolwent, który:
1)
spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wypełnia część dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części ustnej, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
2)
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie wypełnia części dotyczącej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części ustnej.
3. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.
1. 
W 2022 r. wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły sporządza na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń, o których mowa w § 11kzzm ust. 3.
2. 
Wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. 
W 2022 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
2)
innej szkole lub w placówce.
2. 
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 1 lub § 54 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. 
Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 1 lub § 54 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
 W 2022 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyłącznie w przypadku, gdy w danej szkole absolwenci przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego.
1. 
W 2022 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
2. 
W 2022 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
3. 
W 2022 r. liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
1. 
Absolwent, który w 2022 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4), który w 2022 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz spełnia warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
3. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzzm, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzzm, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. 
W 2022 r. w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2.
1. 
Absolwent, który w 2022 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który w 2022 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz spełnia warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
3. 
Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1)
wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzzm, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
c)
zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzzm, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c)
zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. 
W 2022 r. w przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2.
1. 
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2. 
Absolwent, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli spełnia warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Przepisy § 11kzzs ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 W 2022 r. w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.".
 Absolwent, o którym mowa w art. 44zzo ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2022 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzzm.
 Absolwent, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2022 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzzm.
 W 2022 r. do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wiatach szkolnych następujących po roku szkolnym 2021/2022 nie wlicza się:
1)
przystąpienia przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021;
2)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 złożył informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, o której mowa w § 11kb ust. 3 lub § 11kze ust. 1 pkt 2 lub 3;
3)
przypadku, gdy absolwent w roku szkolnym 2019/2020 zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów;
4)
przypadku, gdy absolwent zadeklarował w roku szkolnym 2019/2020 lub 2020/2021 przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
 Absolwenci, o których mowa w § 11kzzr ust. 3 pkt 11it. b, § 11kzzs ust. 3 pkt 11it. c oraz § 11kzzu, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2021/2022 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
1. 
W przypadku absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o których mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2022 r.
2. 
W przypadku absolwentów, którzy w 2022 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
1. 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 30 września 2021 r., ogłasza aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2. 
Aneksy, o których mowa w ust. 1, dotyczą egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanych w roku szkolnym 2021/2022.
1. 
W 2022 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3. 
W 2022 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
4. 
W 2022 r. jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5. 
W 2022 r. jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6. 
W 2022 r. na egzaminie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1)
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2)
z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
 W roku szkolnym 2020/2021 termin, o którym mowa w § 6 ust. 10, § 8 ust. 3, § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.
Przepisy dotyczące uczniów stosuje się odpowiednio do uczestników zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych oraz słuchaczy.
 (uchylony).
1. 
W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.
1. 
W 2021 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kzd.
1. 
W 2022 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kzzm.
1. 
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1)
art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
§ 17-19, § 24-27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia;
3)
§ 15-17, § 22-25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
4)
§ 15-17, § 29-32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
5)
§ 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
6) 283
 § 15-17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
7) 284
 § 16-18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674).
2. 
W 2020 r. nie stosuje się przepisów:
1)
art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4 i art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3. 
Do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzanych w 2020 r. nie stosuje się przepisów:
1) 285
 art. 44zzd ust. 1, art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
3)
§ 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
§ 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673 oraz z 2017 r. poz. 2416);
5)
§ 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i § 73 ust. 1, a także § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4. 
Do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzanych w 2021 r. nie stosuje się przepisów:
1) 286
 art. 3 pkt 21d w zakresie sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, art. 44zs, art. 44zt, art. 44zu ust. 4a oraz art. 44zza ust. 8 pkt 1 i 2 w zakresie terminu przekazania uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
1a) 287
 art. 44zzd ust. 1, 4 i 5 oraz art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
1b) 288
 art. 44zzb, art. 44zzl ust. 1 i 2, art. 44zzm ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 44zzn ust. 8 i art. 44zzw ust. 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
2) 289
 § 5, § 33 ust. 4-7 w zakresie terminu składania deklaracji, § 34 ust. 2 w zakresie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4 oraz § 55 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, a także § 71 w zakresie wyników uzyskanych w części ustnej egzaminu maturalnego oraz § 72 ust. 1 w zakresie wyników uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
3)
§ 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4)
§ 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) 290
 § 4, § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361),
6)
§ 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 54 ust. 3-4 i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4a.  291
 Do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzanych w 2022 r. nie stosuje się przepisów:
1)
art. 3 pkt 21d w zakresie sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, art. 44zs, art. 44zt, art. 44zu ust. 3 i 4a, art. 44zv ust. 1, art. 44zx ust. 4, art. 44zy oraz art. 44zza ust. 4 i ust. 8 pkt 1 i 2 w zakresie terminu przekazania uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
art. 44zzd ust. 1 oraz art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3)
art. 44zzb, art. 44zzl ust. 1 i art. 44zzn ust. 4, a także art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 44zzl ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
4) 292
 § 5 i § 44 w zakresie liczby zadań lub zestawu zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego oraz § 39 ust. 2 i § 54 ust. 3, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego;
5)
§ 4, § 10 ust. 2, § 11, § 12, § 16, § 18 ust. 2 zdanie trzecie i ust. 7, § 19 ust. 1 i 2, § 22 ust. 3, § 25 i § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
6)
§ 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
7)
§ 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
8)
art. 295 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
5. 
W roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów:
1)
art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2)
art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248);
3) 293
 (uchylony);
4) 294
 (uchylony);
5)
§ 4 ust. 4-4b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036);
6) 295
 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093);
7) 296
 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.);
8) 297
 § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 2199 oraz z 2019 r. poz. 1033 i 1121);
9) 298
 § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 761, z późn. zm.);
10) 299
 § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.
11) 300
 § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
5a.  301
 W roku szkolnym 2020/2021 w czasie:
1)
zimowej przerwy świątecznej nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);
2)
ferii zimowych nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie możliwości organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku za granicą, w zakresie możliwości organizowania wypoczynku w kraju w formach innych niż półkolonie i obozy szkoleniowe, o których mowa w § 11gg ust. 2, oraz w zakresie możliwości organizowania wypoczynku przez inne podmioty niż wymienione w § 11gg ust. 4;
3)
ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych;
4)
ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych.
5b.  302
 W roku szkolnym 2020/2021 w czasie wiosennej przerwy świątecznej nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
5c.  303
 W roku szkolnym 2021/2022 nie stosuje się przepisów:
1)
§ 70 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków;
2)
§ 4 ust. 4-4b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
6. 
Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się przepisów art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f-fd, art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
7. 
Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 nie stosuje się przepisów:
1) 304
 art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f-fd i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) 305
 § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. a w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. a tiret drugie, pkt 2 lit. b w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686).
7a.  306
 Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 nie stosuje się przepisów § 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
8. 
W dniu 1 września 2020 r. nie stosuje się art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
8a.  307
 Do dnia 1 września 2021 r. nie stosuje się przepisów art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
9.  308
 Do dnia 28 lutego 2021 r. do słuchaczy szkół policealnych nie stosuje się przepisów art. 44z ust. 1 pkt 2 oraz art. 44za ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 (uchylony).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  311  

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 i 2021/2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr