Nowość Art. 2. - [Definicje legalne] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.754 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005);
2)
egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005);
3)
egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4)
gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
5)
gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
6)
gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
6a)
kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie w formie dziennej, o którym mowa w art. 4 pkt 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
7)
kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 4 pkt 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
8)
liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356);
9)
materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
10)
materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
11)
nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
12)
niepublicznej szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
12a)
niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
13)
oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć odpowiednio oddział przedszkolny lub oddział szkolny, w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
14)
opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w placówce wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
15)
organie prowadzącym - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną prowadzących przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę;
16)
organie rejestrującym - należy przez to rozumieć:
a)
jednostkę samorządu terytorialnego właściwą do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
b)
jednostkę samorządu terytorialnego dokonującą wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
c)
jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola lub szkoły, w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
d)
jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
17)
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego - należy przez to rozumieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
18)
orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
19)
placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
20)
placówce wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego;
21)
podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
22)
przedszkolu integracyjnym lub szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć odpowiednio przedszkole lub szkołę, w których wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi;
23)
przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a)
przedszkole, szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
b)
przedszkole, szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
24)
rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
25)
roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;
26)
roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje określone w niniejszej ustawie;
27)
szkole - należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, publiczną szkołę artystyczną oraz niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej;
28)
szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę dla dorosłych, o której mowa w art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
29)
szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, technikum, branżową szkołę I stopnia i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
30)
szkole, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną;
31)
środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
32)
uczestniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć osobę posiadającą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
33)
uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej oraz dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego;
34)
uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
35)
wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
36)
wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.