[Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału] - Art. 91. - Swoboda... - Dz.U.2017.2168 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału] - Swoboda działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2168 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2019 r.
Art.  91.  [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:
1)
oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90 pkt 3;
2)
nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
3)
działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.
1a.  6
 Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy informacja o otwarciu likwidacji lub o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego została zamieszczona w rejestrze przedsiębiorców na podstawie art. 20 ust. 1h ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. 
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia osobę, o której mowa w art. 89 pkt 1, o obowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. Odpis decyzji, o której mowa w ust. 1, minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego.
6 Art. 91 ust. 1a dodany przez art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.398) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 marca 2018 r.