Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.80.732

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności;
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
"ustawa" - ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
2)
"Biuletyn Informacji Publicznej" - Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);
3)
"organ prowadzący postępowanie" - ministra właściwego do spraw środowiska lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z późn. zm.2));
4)
"zawód w dziedzinie geologii" - kwalifikacje wymagane od osób wykonujących, dozorujących i kierujących określoną kategorią prac geologicznych, wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 153, poz. 1776).
§  3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego zawodu w dziedzinie geologii, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.
§  4.
1.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się zgodnie z postanowieniem wydanym w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.
2.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązującego do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, występuje z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wzór wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw środowiska.
§  5.
Organ prowadzący postępowanie, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw środowiska, upowszechnia informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii, a także przykłady testów umiejętności.

Staż adaptacyjny

§  6.
1.
Staż adaptacyjny może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.3)), w jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach organów administracji geologicznej, zwanych dalej "jednostkami".
2.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego składa formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje jednostkę prowadzącą prace geologiczne, do wykonywania których niezbędne są kwalifikacje, o uznanie których występuje wnioskodawca, gotową do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbywania przez niego stażu adaptacyjnego.
3.
Wnioskodawca przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem zawierającym zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku prawnego.
4.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jednostka określa:
1)
rodzaj stosunku prawnego;
2)
czas, w jakim nawiąże stosunek prawny;
3)
okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;
4)
informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy.
§  7.
1.
Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny w jednostce w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.
Wnioskodawca odbywający staż adaptacyjny w jednostce na podstawie umowy cywilnoprawnej może odbywać go bez wynagrodzenia, na warunkach określonych między wnioskodawcą a jednostką.
§  8.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym jest geolog posiadający kwalifikacje w zawodzie, do wykonywania którego wnioskodawca występuje o uznanie kwalifikacji, stwierdzone w trybie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
2.
Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  9.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalanym przez organ prowadzący postępowanie.
§  10.
1.
Program stażu adaptacyjnego określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Program stażu adaptacyjnego ustala się na podstawie:
1)
świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;
2)
dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;
3)
wymaganych w Rzeczypospolitej Polskiej umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie geologii;
4)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy.
§  11.
1.
Długość stażu określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Na wniosek wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie może przedłużyć długość stażu adaptacyjnego.
3.
Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  12.
1.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa się staż.
2.
Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.
§  13.
1.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zakończenia stażu.
2.
Przy dokonywaniu oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności w zakresie dozoru prac geologicznych, sporządzania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych.
3.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w formie opinii jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, i potwierdza się ją podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.
4.
Ocena stażu adaptacyjnego powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu lub nieprzysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu.
§  14.
Kierownik jednostki, w której staż był odbywany, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie siedmiu dni od jej sporządzenia.

Test umiejętności

§  15.
Test umiejętności przeprowadza Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", działająca na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
§  16.
O terminie i miejscu testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§  18.
1.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna.
2.
Test umiejętności składa się z pytań umożliwiających sprawdzenie znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska - w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu geologa, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.
3.
Zakres przedmiotowy testu umiejętności dostosowuje się do zawodu w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.
4.
Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego.
5.
Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań.
6.
Etap ustny obejmuje trzy pytania, sprawdzające znajomość przepisów i umiejętności, o których mowa w ust. 2. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu prawidłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
7.
Wynik testu umiejętności określa się jako "pozytywny" albo "negatywny".
8.
O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
9.
Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, członkowie i sekretarz komisji egzaminacyjnej.
§  19.
Wyniki przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada organowi prowadzącemu postępowanie oraz przekazuje wnioskodawcy, w terminie trzech dni od ustalenia wyniku.
§  20.
1.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.
2.
Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności lub do jego etapu ustnego z uzasadnionej przyczyny, przepis § 18 stosuje się odpowiednio.
4.
Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.
5.
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie geologii nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.

Przepis końcowy

§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65, poz. 595.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

O ODBYCIE STAŻU ADAPTACYJNEGO/PRZEPROWADZENIE TESTU UMIEJĘTNOŚCI1)

....................... wnosi o odbycie stażu adaptacyjnego/

(imię i nazwisko)

przeprowadzenie testu umiejętności1), zgodnie z postanowieniem

............................................................

............................................................

(określenie organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania

kwalifikacji)

z dnia ........... w sprawie nr ................

Zawiadomienia proszę kierować na adres .....................

............................................................

............................................................

..............

(podpis)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

........................................... zgłasza gotowość

(imię i nazwisko)

odbycia stażu adaptacyjnego w ..............................

............................................................

............................................................

(określenie jednostki, w której staż ma się odbywać,

wraz z adresem jednostki)

W załączeniu dokument zawierający zobowiązanie jednostki,

w której staż ma się odbywać, do nawiązania stosunku prawnego.

..............

(podpis)