Rozdział 2 - Staż adaptacyjny - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.80.732

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2003 r.

Rozdział  2

Staż adaptacyjny

§  6.
1.
Staż adaptacyjny może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.3)), w jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach organów administracji geologicznej, zwanych dalej "jednostkami".
2.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego składa formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje jednostkę prowadzącą prace geologiczne, do wykonywania których niezbędne są kwalifikacje, o uznanie których występuje wnioskodawca, gotową do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbywania przez niego stażu adaptacyjnego.
3.
Wnioskodawca przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem zawierającym zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku prawnego.
4.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jednostka określa:
1)
rodzaj stosunku prawnego;
2)
czas, w jakim nawiąże stosunek prawny;
3)
okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;
4)
informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy.
§  7.
1.
Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny w jednostce w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.
Wnioskodawca odbywający staż adaptacyjny w jednostce na podstawie umowy cywilnoprawnej może odbywać go bez wynagrodzenia, na warunkach określonych między wnioskodawcą a jednostką.
§  8.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym jest geolog posiadający kwalifikacje w zawodzie, do wykonywania którego wnioskodawca występuje o uznanie kwalifikacji, stwierdzone w trybie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
2.
Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  9.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalanym przez organ prowadzący postępowanie.
§  10.
1.
Program stażu adaptacyjnego określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Program stażu adaptacyjnego ustala się na podstawie:
1)
świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;
2)
dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;
3)
wymaganych w Rzeczypospolitej Polskiej umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie geologii;
4)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy.
§  11.
1.
Długość stażu określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Na wniosek wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie może przedłużyć długość stażu adaptacyjnego.
3.
Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  12.
1.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa się staż.
2.
Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.
§  13.
1.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zakończenia stażu.
2.
Przy dokonywaniu oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności w zakresie dozoru prac geologicznych, sporządzania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych.
3.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w formie opinii jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, i potwierdza się ją podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.
4.
Ocena stażu adaptacyjnego powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu lub nieprzysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu.
§  14.
Kierownik jednostki, w której staż był odbywany, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie siedmiu dni od jej sporządzenia.