Rozdział 3 - Test umiejętności - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.80.732

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2003 r.

Rozdział  3

Test umiejętności

§  15.
Test umiejętności przeprowadza Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", działająca na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
§  16.
O terminie i miejscu testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§  18.
1.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna.
2.
Test umiejętności składa się z pytań umożliwiających sprawdzenie znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska - w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu geologa, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.
3.
Zakres przedmiotowy testu umiejętności dostosowuje się do zawodu w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.
4.
Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego.
5.
Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań.
6.
Etap ustny obejmuje trzy pytania, sprawdzające znajomość przepisów i umiejętności, o których mowa w ust. 2. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu prawidłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
7.
Wynik testu umiejętności określa się jako "pozytywny" albo "negatywny".
8.
O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
9.
Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, członkowie i sekretarz komisji egzaminacyjnej.
§  19.
Wyniki przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada organowi prowadzącemu postępowanie oraz przekazuje wnioskodawcy, w terminie trzech dni od ustalenia wyniku.
§  20.
1.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.
2.
Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności lub do jego etapu ustnego z uzasadnionej przyczyny, przepis § 18 stosuje się odpowiednio.
4.
Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.
5.
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie geologii nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.