Rozdział 4 - Przepis końcowy - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.80.732

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2003 r.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.