Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej... - Dz.U.2004.94.926 - OpenLEX

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.926

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
2)
Biuletyn Informacji Publicznej - Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);
3)
organ prowadzący postępowanie - ministra właściwego do spraw środowiska lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624 i Nr 91, poz. 873);
4)
zawód w dziedzinie geologii - kwalifikacje wymagane od osób wykonujących, dozorujących i kierujących określoną kategorią prac geologicznych, wymienioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 153, poz. 1776).
§  3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego rodzaju zawodu w dziedzinie geologii, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.
§  4.
1.
Wnioskodawca składa wniosek o odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności do organu prowadzącego postępowanie.
2.
Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.
3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się zgodnie z postanowieniem wydanym w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.
4.
Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 2, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
5.
Wzór wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw środowiska.
§  5.
Minister właściwy do spraw środowiska, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw środowiska, upowszechnia informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie geologii, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymogów, a także przykłady testów umiejętności.

Staż adaptacyjny

§  6.
1.
Staż adaptacyjny może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.2)), w jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach organów administracji geologicznej, zwanych dalej "jednostkami".
2.
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego składa formularz zgłoszeniowy. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje jednostkę prowadzącą prace geologiczne, do wykonywania których niezbędne są kwalifikacje, o uznanie których występuje wnioskodawca, gotową do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbywania przez niego stażu adaptacyjnego.
3.
Wnioskodawca przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem zawierającym zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku prawnego.
4.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jednostka określa:
1)
rodzaj stosunku prawnego;
2)
czas, w jakim nawiąże stosunek prawny;
3)
okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;
4)
informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy,
5)
koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.
§  7.
W celu odbycia stażu adaptacyjnego w jednostce wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 6 ust. 2, wnioskodawca jest zatrudniany w ramach stosunku pracy lub odbywa staż na podstawie umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych między wnioskodawcą a jednostką.
§  8.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym jest geolog posiadający kwalifikacje, o uznanie których występuje wnioskodawca.
2.
Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
3.
Opiekun stażu adaptacyjnego nie może być zmieniony w trakcie odbywania stażu.
4.
Zmiana opiekuna stażu może nastąpić w przypadku:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru nad wnioskodawcą;
2)
umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
3)
umotywowanej prośby opiekuna stażu, złożonej nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego. Zmiany opiekuna stażu dokonuje kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.
5.
Opiekun sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu wnioskodawcy, w szczególności poprzez:
1)
kontrolę realizacji programu stażu;
2)
kontrolę obecności wnioskodawcy w okresie stażu;
3)
gromadzenie informacji o przebiegu stażu.
§  9.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, ustalanym przez organ prowadzący postępowanie.
§  10.
1.
Program stażu adaptacyjnego określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Program stażu adaptacyjnego ustala się na podstawie:
1)
świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;
2)
dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;
3)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy, w tym dotyczących niezbędnej znajomości prawa polskiego.
3.
Program stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 9, jest przygotowywany dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegółowej analizie kwalifikacji wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie kwalifikacji oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.
4.
Wyliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje jednostka, w której staż adaptacyjny ma być odbywany, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych związanych ze stażem.
5.
Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 4, jednorazowo albo w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca, za dany okres rozliczeniowy, na rachunek bankowy podany przez kierownika jednostki.
§  11.
1.
Długość stażu określa się w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku niezaliczenia stażu adaptacyjnego, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony.
3.
Do przedłużonego stażu przepisy § 6-11 stosuje się odpowiednio.
4.
Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  12.
1.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa się staż.
2.
Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.
§  13.
1.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zakończenia stażu.
2.
Przy dokonywaniu oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności w zakresie dozoru prac geologicznych, sporządzania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych.
3.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w formie opinii jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany, i potwierdza się ją podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.
4.
Ocena stażu adaptacyjnego powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o przysposobieniu lub nieprzysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu.
§  14.
Kierownik jednostki, w której staż był odbywany, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie siedmiu dni od jej sporządzenia.

Test umiejętności

§  15.
Test umiejętności przeprowadza Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", składająca się co najmniej z trzech osób, powołana w trybie rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
§  16.
O terminie i miejscu testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
1.
Koszty związane z przeprowadzeniem testu umiejętności ustala organ, przy którym działa komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 15, nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez organ z tytułu przeprowadzania testu umiejętności, z uwzględnieniem wydatków związanych z wynagrodzeniem członków zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych testu.
2.
Wnioskodawca uiszcza właściwą kwotę z tytułu kosztów, o których mowa w ust.1, na rachunek bankowy lub w kasie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu, o którym mowa w § 16.
3.
Przystępując do testu umiejętności, wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający wniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2.
4.
Nieuiszczenie kosztów, o których mowa w ust. 2, powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do odbycia testu umiejętności.
5.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności, koszty, o których mowa w ust. 2, nie podlegają zwrotowi.
6.
Na wniosek osoby, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych, nie przystąpiła do testu umiejętności, koszty, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi.
§  18.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§  19.
1.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna.
2.
Test umiejętności składa się co najmniej z sześćdziesięciu pytań, umożliwiających sprawdzenie znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska - w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu w dziedzinie geologii, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.
3.
Zakres przedmiotowy testu umiejętności dostosowuje się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy do danego zawodu w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.
4.
Test umiejętności składa się z dwóch etapów: pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz ustnego.
5.
Test umiejętności trwa nie dłużej niż 120 minut.
6.
Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75 % pytań.
7.
Etap ustny obejmuje trzy pytania, sprawdzające znajomość przepisów i umiejętności, o których mowa w ust. 2 i trwa nie dłużej niż 45 minut. Zaliczenie etapu ustnego następuje po udzieleniu prawidłowych opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
8.
Wynik testu umiejętności określa się jako "pozytywny" albo "negatywny".
9.
O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
10.
Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej nadzorujących przebieg testu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokółu dołącza się testy, listę osób przystępujących do testu oraz końcowe wyniki.
§  20.
Wynik przeprowadzonego testu umiejętności przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie trzech dni od ustalenia wyniku.
§  21.
1.
W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.
2.
Do powtórnego przystąpienia do testu przepisy § 15-20 stosuje się odpowiednio.
§  22.
1.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.
2.
Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności lub do jego etapu ustnego z uzasadnionej przyczyny, przepis § 19 stosuje się odpowiednio.
4.
Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, kierując się zasadami określonymi w przepisach o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

Przepis końcowy

§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz.1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii (Dz. U. Nr 80, poz. 732), utrzymanym w mocy na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz.1864).