Sposób prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalanie obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1165

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1  ORAZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ

Na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób:
1)
prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów;
2)
zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych;
3)
ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.
1. 
Ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, zwaną dalej "ewidencją melioracji wodnych", prowadzi się w podziale na zlewnie z uwzględnieniem obrębów ewidencyjnych gruntów, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086).
2. 
Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się, uwzględniając urządzenia melioracji wodnych oraz zmeliorowane grunty, z wyjątkiem urządzeń melioracji wodnych związanych z gospodarką leśną, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148).
3. 
Zmeliorowane grunty są wprowadzane do ewidencji melioracji wodnych jako suma powierzchni użytków rolnych, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.
4. 
Urządzenia melioracji wodnych oraz granice zmeliorowanych gruntów wprowadza się do ewidencji melioracji wodnych, oznaczając je przy użyciu znaków graficznych i numeracji oraz uzupełniając ich atrybuty, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
5. 
W przypadku gdy:
1)
urządzenia melioracji wodnych oraz granice zmeliorowanych gruntów wprowadzane do ewidencji melioracji wodnych znajdują się w obszarze zamkniętej całości technicznej systemu melioracyjnego, objętej najczęściej jednym zadaniem inwestycyjnym wykonywanym jednoetapowo lub wieloetapowo, dodatkowo oznacza się ten obszar w ewidencji jako jeden obiekt melioracyjny;
2)
jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadząca ewidencję melioracji wodnych dysponuje dodatkowymi danymi dotyczącymi urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wprowadzanych do ewidencji melioracji wodnych, może dodatkowo ująć te dane w ewidencji melioracji wodnych.
1. 
Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w systemie teleinformatycznym, który powinien umożliwiać:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
tworzenie, zapisywanie, aktualizację oraz zabezpieczenie i utrzymywanie zbiorów danych;
3)
kontrolę jakości zbiorów danych;
4)
kontrolę poprawności relacji topologicznych między obiektami przestrzennymi w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284) ujawnionymi w ewidencji melioracji wodnych;
5)
wyszukiwanie, przeglądanie, a w przypadku zbiorów danych przestrzennych - wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;
6)
wykonywanie analiz przestrzennych;
7)
transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
8)
udostępnianie danych;
9)
generowanie raportów i zestawień.
2. 
Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w sposób spełniający następujące standardy techniczne:
1)
system teleinformatyczny zarządzający bazami danych nadaje obiektom ujawnionym w ewidencji melioracji wodnych unikalny identyfikator;
2)
dane przestrzenne są gromadzone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. 
Unikalny identyfikator, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się z:
1)
identyfikatora lokalnego, który nie może być zmieniany, odróżniającego w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
2)
przestrzeni nazw utworzonej z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, wskazanego w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4. 
Poza bazami danych wymienionymi w art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ewidencję melioracji wodnych prowadzi się także z wykorzystaniem aktualnych danych wynikających z:
1)
pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych;
2)
map cyfrowych - wektorowych i rastrowych;
3)
ortofotomap;
4)
numerycznego modelu terenu (NMT);
5)
systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS);
6)
projektów oraz operatów powykonawczych zrealizowanych inwestycji melioracyjnych;
7)
zgłoszeń urządzeń melioracji wodnych lub zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 196 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
8)
udzielonych zgód wodnoprawnych.
1. 
Zbieranie i aktualizowanie danych w ewidencji melioracji wodnych polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu stanu ewidencji melioracji wodnych.
2. 
Zwiększenia stanu ewidencji melioracji wodnych dokonuje się na podstawie danych wynikających z:
1)
dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych na koszt Skarbu Państwa;
2)
zgłoszeń urządzeń melioracji wodnych, które nie zostały wykonane na koszt Skarbu Państwa;
3)
protokołów przejęcia urządzeń melioracji wodnych od innych użytkowników wraz z dokumentacją powykonawczą tych urządzeń lub decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zgody wodnoprawnej;
4)
protokołów z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego urządzeń melioracji wodnych sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych, zawierających wykazy tych urządzeń oraz ich lokalizację;
5)
operatów pomiarowych sporządzonych dla celów określenia wysokości opłat melioracyjnych;
6)
protokołów z aktualizacji powierzchni zmeliorowanych gruntów sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych;
7)
dokumentacji określających obszary, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, sporządzonych na zlecenie:
a)
jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącej ewidencję melioracji wodnych - w przypadku gdy na obszarze właściwości tej jednostki znajdują się urządzenia melioracji wodnych wpisane do tej ewidencji,
b)
zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych, lub związków spółek wodnych - w przypadku gdy na obszarze właściwości jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącej ewidencję melioracji wodnych znajdują się urządzenia melioracji wodnych niewpisane do tej ewidencji;
8)
decyzji ustalającej charakter wód.
3. 
Zmniejszenia stanu ewidencji melioracji wodnych dokonuje się na podstawie danych wynikających z:
1)
decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zgody wodnoprawnej lub z decyzji o rozbiórce lub likwidacji urządzenia melioracji wodnych;
2)
protokołów sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych, dotyczących wyłączenia urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów w wyniku zmian dotychczasowego przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania, lub warunków zabudowy terenu dokonanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy;
3)
protokołów zużycia lub zniszczenia urządzenia melioracji wodnych sporządzanych, z urzędu albo na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, na których znajduje się urządzenie melioracji wodnych, przy udziale tych właścicieli gruntów, przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych;
4)
dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 4-8.
4. 
Protokoły, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zawierają co najmniej:
1)
nazwę urządzenia melioracji wodnych;
2)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela gruntu, na którym znajduje się urządzenie melioracji wodnych;
3)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
4)
terminy wykonania urządzenia melioracji wodnych;
5)
przyczyny zużycia lub zniszczenia urządzenia melioracji wodnych;
6)
uzasadnienie braku celowości przywrócenia sprawności urządzenia melioracji wodnych.
5. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, przechowuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Dane zawarte w ewidencji melioracji wodnych aktualizuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu, wykazując zaistniałe zwiększenie lub zmniejszenie stanu ilościowego urządzeń melioracji wodnych lub zmeliorowanych gruntów.
Jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadząca ewidencję melioracji wodnych udostępnia dane z tej ewidencji na wniosek złożony w postaci papierowej albo elektronicznej zgodnie z art. 332 i art. 333 ustawy z dnia 20 lipca - Prawo wodne.
1. 
Obszar, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, ustala się w następujący sposób:
1)
dla rowów lub rurociągów wchodzących w skład drenowań, zwanych dalej "rurociągami drenarskimi", o regularnym układzie (sieć systematyczna) - w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów drenarskich od skrajnego rowu lub rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub rurociągów drenarskich;
2)
dla rurociągów drenarskich w liczbie nie większej niż trzy lub rowów o układzie nieregularnym (sieć niesystematyczna) - po granicach zalegania gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych i wymagających zmeliorowania;
3)
dla sieci niesystematycznej na terenach, dla których nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem warunków lokalnych - po linii terenu wzniesionego o:
a)
0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,
b)
1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych

- jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek i podwójnej rozstawy;

4)
dla pozostałych urządzeń melioracji wodnych po granicy:
a)
gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych,
b)
łąk i pastwisk zagospodarowanych pomelioracyjnie,
c)
gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.
2. 
Jeżeli urządzenia melioracji wodnych są wykonywane etapami, to obszar, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, ustala się dla ostatniego etapu wykonywania tych urządzeń.
Ustalając obszar, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, nie uwzględnia się gruntów:
1)
wzniesionych o ponad:
a)
0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,
b)
1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych;
2)
niewymagających melioracji wodnych, przez które przebiegają rowy lub rurociągi drenarskie;
3)
będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są przewidziane do rekultywacji w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;
4)
wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melioracji wodnych;
5)
wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których zagospodarowanie pomelioracyjne jest niecelowe;
6)
zabudowanych;
7)
znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami wodnymi oraz pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi.
1. 
Granice obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych z naniesioną siecią wykonanych urządzeń melioracji wodnych, opracowanych na podstawie:
1)
map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
pomiarów uzupełniających.
2. 
W granicach obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, sporządza się wykaz działek ewidencyjnych zawierający dane dotyczące:
1)
lokalizacji tego obszaru (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
2)
powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;
3)
adresów właścicieli gruntów;
4)
wielkości obszarów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, należących do poszczególnych właścicieli gruntów, w podziale na działki ewidencyjne.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB WPROWADZANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ GRANIC ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW DO EWIDENCJI URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW

Rów
Nazwa klasyRówZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasySztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
OznaczenieR-1

R-N

R-N2

Oznaczenie składa się z dwóch członów: symbolu w postaci litery z myślnikiem "R-" i następnie numeracji liczbowej lub litero wo-liczbowej:

1) rowy pojedyncze, bezpośrednio wpadające do cieku naturalnego lub kanału, oznacza się dużą literą R z myślnikiem oraz kolejną liczbą arabską, np. R-l, R-2, R-3, zaczynając numerację od ujścia cieku lub kanału;

2) rowy zbiorcze oznacza się dużą literą R z myślnikiem oraz kolejnymi dużymi literami alfabetu lub pierwszymi literami pochodzącymi od nazwy cieku zbiorczego, np. rzeka Nida - rów R-N;

3) rowy wpadające do rowu zbiorczego oznacza się dużą literą R z myślnikiem oraz kolejnymi dużymi literami alfabetu lub pierwszymi literami pochodzącymi od nazwy cieku oraz kolejną liczbą arabską, np. rzeka Nida - rów R-N 1, R-N2 itd., zaczynaj ąc numerację od ujścia rowu zbiorczego.

UbezpieczenieOdcinek rowu uznaje się za ubezpieczony wtedy, gdy posiada ubezpieczenie inne niż wykonane z darniny.

Dla rowu ubezpieczonego przyjmuje się odpowiednie oznaczenie graficzne.

Długość100 mRóżnica kilometrów końcowego i początkowego odcinka. Długość odcinka rowu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.
Szerokość dna0,5 mSzerokość dna rowu dla każdego odcinka rowu przyjmuje się jako średnią na odcinku i podaje w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Akwedukt

Nazwa klasyAkweduktZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyBudowla na skrzyżowaniu rowu z przeszkodą terenową (wąwóz, droga, kolej, ciek wodny) w formie koryta prowadzącego wodę, umieszczonego na podporach.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie1AOznaczenie akweduktu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "A" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Długość50 mDługość akweduktu jest wyliczana jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi trasy akweduktu. Długość akweduktu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m. Długość akweduktu liczy się od wlotu do wylotu.
Wymiar poprzeczny koryta0,6 x 0,4 mWymiary przekroju poprzecznego akweduktu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Bród

Nazwa klasyBródZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla na rowie z wjazdem i wyjazdem, umożliwiająca komunikację kołową oraz przepęd zwierząt, składająca się z pokładu, podkładu i ogrodzenia.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie15BROznaczenie brodu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "BR" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Szerokość3,0 mSzerokość brodu jest to szerokość wjazdu do brodu.

Szerokość brodu podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m.

Długość24,0 mDługość brodu liczy się wzdłuż osi brodu od krawędzi skarpy do końca wyjazdu z dokładnością do 0,5 m.

Bystrotok

Nazwa klasyBystrotokZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla stanowiąca krótki odcinek rowu o dużym, większym od krytycznego spadku dna, służąca do przeprowadzenia wody z poziomu wyższego na niższy w ten sposób, że strumień nie odrywa się od dna, umocniona i ukształtowana tak, aby koryto nie ulegało erozji, oraz służąca do złagodzenia spadku dna rowu.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie11BOznaczenie bystrotoku składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "B" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Szerokość dna0,5 mSzerokość dna bystrotoku podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.
Długość17,5 mDługość bystrotoku liczy się wzdłuż osi rowu od początku bystrotoku do jego końca.

Za początek bystrotoku przyjmuje się płaszczyznę skrzydeł na wlocie, a za jego koniec - zakończenie umocnień dna za wypadem bystrotoku. Długość bystrotoku podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m.

Kładka

Nazwa klasyKładkaZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyObiekt komunikacji pieszej i rowerowej ponad rowem.
Uwagi do definicji klasyKładki, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to kładki na drogach rolniczych przy przekraczaniu rowów służące komunikacji pieszej i rowerowej.

Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzne-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczania rowów (mostów, kładek, przepustów).

Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie9KOznaczenie kładki składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "K" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Szerokość1,0 mOdległość mierzona prostopadle do osi kładki między końcami płyty kładki. Szerokość kładki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.
Długość6,0 mOdległość mierzona wzdłuż osi kładki między końcami płyty kładki. Długość kładki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Most

Nazwa klasyMostZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla komunikacji drogowej nad rowem, o świetle większym niż 3 m, umożliwiająca ruch pojazdów.
Uwagi do definicji klasyMosty, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to mosty na drogach rolniczych wykonywane przy przekraczaniu rowów. Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzne-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczania rowów (mostów, kładek, przepustów).
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie9MOznaczenie mostu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "M" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Szerokość4,2 mOdległość mierzona prostopadle do osi mostu między końcami płyty mostu. Szerokość mostu podaje się w metrach, z dokładnością do 0,1 m.
Długość6,0 mOdległość mierzona wzdłuż osi mostu między końcami płyty mostu. Długość mostu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Próg

Nazwa klasyPrógZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla służąca do zmniejszenia spadku zwierciadła wody w rowie, której najwyższa krawędź przelewu wznosi się ponad dno koryta w stanowisku górnym.
Uwagi do definicji klasyPróg jest budowany w postaci wzniesienia na określoną wysokość ponad dno rowu. Progi wykonuje się w celu ograniczenia erozji koryta rowu lub gdy istnieje potrzeba podniesienia na stałe w określonym miejscu zwierciadła wody w rowie. Próg może być połączony ze stopniem.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie17PROznaczenie progu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "PR" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wysokość0,4 mWysokość progu jest to różnica rzędnych krawędzi przelewu progu i dna rowu w górnym stanowisku.

Jeżeli próg stanowi jedną budowlę ze stopniem, to jego wzniesienie nad dnem rowu w dolnym stanowisku jest równe sumie wysokości progu i wysokości stopnia.

Wysokość progu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Długość12,0 mDługość progu liczy się wzdłuż osi rowu jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym progu do końca umocnień w stanowisku dolnym progu.

Długość progu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Przepust

Nazwa klasyPrzepustZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla komunikacyjna mająca nad sobą nasyp drogowy i służąca do przeprowadzenia rowu.
Uwagi do definicji klasyPrzepusty, które znajdują się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, to przepusty na drogach rolniczych wykonywane przy przekraczaniu rowów. Meliorowanie większych obszarów gruntów, zwłaszcza za pomocą rowów, wymaga jednoczesnej budowy sieci dróg wewnętrzne-gospodarczych i związanych z nią budowli służących do przekraczania rowów (mostów, kładek, przepustów).
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie12POznaczenie przepustu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "P" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Kształt przekroju przewoduKołowyKształt przekroju przewodu przepustu.
Liczba przewodówJednootworowyLiczba przewodów przepustu.
Światło0,60 mŚwiatło - wewnętrzny wymiar przewodu przepustu.

Światło dla przepustów kołowych podaje się jako średnicę wewnętrzną przewodu przepustu.

Światło przepustu wielootworowego - suma świateł wszystkich otworów przepustu, np. przepust dwuotworowy o średnicy przewodu 1,0 m podaje się w formacie 2 x 1,0 m.

Światło przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m.

Długość6,0 mOdległość między pionowymi ścianami przyczółków przepustu prostopadłymi do osi przewodów mierzona w linii osi przewodów. Długość przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Przepust z piętrzeniem

Nazwa klasyPrzepust z piętrzeniemZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla komunikacyjna mająca nad sobą nasyp drogowy i służąca do przeprowadzenia rowu, zaopatrzona na wlocie w urządzenie piętrzące.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie12PPOznaczenie przepustu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "PP" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Kształt przekroju przewoduKołowyKształt przekroju przewodu przepustu z piętrzeniem.
Liczba przewodówJednootworowyLiczba przewodów przepustu z piętrzeniem.
Światło0,60 mŚwiatło - wewnętrzny wymiar przewodu przepustu z piętrzeniem.

Światło dla przepustów kołowych podaje się jako średnicę wewnętrzną przewodu przepustu.

Światło przepustu wielootworowego - suma świateł wszystkich otworów przepustu, np. przepust dwuotworowy o średnicy przewodu 1,0 m podaje się w formacie 2 x 1,0 m.

Światło przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m.

Długość6,0 mOdległość między pionowymi ścianami przyczółków przepustu prostopadłymi do osi przewodów mierzona w linii osi przewodów. Długość przepustu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Stopień

Nazwa klasyStopieńZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla łącząca uskokiem dwa różne poziomy dna rowu.
Uwagi do definicji klasyStopień jest obudowanym pionowym uskokiem dna rowu, na którym strumień wody tworzy wodospad.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie17STOznaczenie stopnia składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "ST" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wysokość0,4 mWysokość stopnia jest to różnica rzędnych dna rowu powyżej i poniżej stopnia. Wysokość stopnia podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.
Długość12,0 mDługość stopnia liczy się wzdłuż osi rowu jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym progu do końca umocnień w stanowisku dolnym progu.

Długość stopnia podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Syfon

Nazwa klasySyfonZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyBudowla na rowie lub rurociągu służąca do przeprowadzenia wody pod przeszkodą terenową (droga, kanał, wąwóz, ciek wodny), krzyżującą się z jego trasą.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie2SNOznaczenie syfonu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "SN" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Długość50 mDługość syfonu jest wyliczana jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi trasy syfonu. Długość syfonu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.
Wymiar poprzeczny przewoduØ 0,8 m 1,0 x 1,0 mWymiar poprzeczny przewodu syfonu podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Wodopój

Nazwa klasyWodopójZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla umożliwiająca pojenie zwierząt gospodarskich w rowie lub zbiorniku, w którym dojście do miejsca pojenia umocniono pokładem na podkładzie i odpowiednio ogrodzono.
Uwagi do definicji klasyWodopoje są lokalizowane na rowach prowadzących wodę w dostatecznej ilości przez cały sezon. W zależności od szerokości rowu wodopoje mogą przegradzać rów całkowicie lub zajmować tylko część jego szerokości. Najczęściej na rowach wodopoje przegradzają rów całkowicie.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie16WPOznaczenie wodopoju składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "WP" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Długość18,0 mDługość wodopoju liczy się wzdłuż osi wodopoju od początku dojścia do wody do końca części płaskiej na poziomie dna rowu.

Długość wodopoju podaje się z dokładnością do 0,5 m.

Szerokość6,0 mSzerokość wodopoju jest to szerokość dojścia do wody. Minimalna szerokość wodopoju wynosi 6,0 m.

Szerokość wodopoju podaje się z dokładnością do 0,5 m.

Zastawka

Nazwa klasyZastawkaZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla piętrząca do regulacji poziomu wody w korycie rowu o świetle mniejszym lub równym 1,5 m.
Uwagi do definicji klasySłuży do podniesienia poziomu wody zwykle nie wyżej niż wynosi poziom przyległego terenu i jej poboru na potrzeby nawodnień lub stawów rybnych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie33ZOznaczenie zastawki składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "Z" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Światło0,6 mŚwiatło zastawki jest odległością między przyczółkami zastawki w punkcie, w którym następuje przecięcie się osi podłużnej zastawki z linią zamknięć.

Światło zastawki podaje się z dokładnością do 0,1 m.

Długość6,0 mDługość zastawki liczy się wzdłuż osi cieku jako odległość od początku umocnień lub płyty fundamentowej w stanowisku górnym do końca umocnień w stanowisku dolnym.

Długość zastawki podaje się z dokładnością do 0,1 m.

Wysokość piętrzenia0,6 mWysokość piętrzenia jest różnicą rzędnych górnej krawędzi urządzenia piętrzącego i jego dolnej krawędzi.

Wysokość piętrzenia podaje się z dokładnością do 0,1 m.

Zbieracz drenarski

Nazwa klasyZbieracz drenarskiZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyRurociąg drenarski o średnicy większej niż 5 cm połączony z sączkami, odbierający z nich wodę i odprowadzający ją do rowu lub innego odbiornika.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczeniezb.a

zb.b

zb.c-1

Oznaczenie zbieracza drenarskiego składa się z dwóch członów: symbolu w postaci "zb." i po kropce kolejnej małej litery alfabetu lub małej litery i kolejnego numeru poprzedzonego myślnikiem np. "zb.a", "zb.a-1".
Długość140 mOdległość między punktem w kilometrze końcowym odcinka zbieracza a punktem w kilometrze początkowym, liczona po osi zbieracza, jest długością odcinka zbieracza.

Trasa zbieracza jest osią podłużną rurociągu. Długość zbieracza podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.

Średnica12,5 cmŚrednica zbieracza jest średnicą wewnętrzną rur, z których jest wykonany zbieracz. Średnicę zbieracza podaje się w centymetrach z dokładnością do 0,5 cm.

Studzienka drenarska

Nazwa klasyStudzienka drenarskaZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla służąca do kontrolowania sieci drenarskiej, gromadzenia namułów, redukowania spadku, podpiętrzenia wody w zbieraczach lub łączenia więcej niż dwóch zbieraczy w jednym miejscu, wchodząca w skład systemu drenarskiego.
Uwagi do definicji klasyStudzienka drenarska może znajdować się na rurociągu drenarskim lub rurociągu grawitacyjnym wchodzącym w skład systemu drenarskiego odprowadzającego wody z terenów zdrenowanych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie5SDOznaczenie studzienki drenarskiej składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "SD" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wysokość2,0 mParametr określa wysokość studzienki na rurociągu drenarskim, liczoną od jej dna do wierzchu pokrywy. Wysokość studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m.
Średnica1,0 mŚrednica studzienki jest wewnętrznym wymiarem studzienki. Średnicę studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Wylot drenarski

Nazwa klasyWylot drenarskiZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyWylot jest budowlą wykonywaną na końcowym odcinku rurociągu drenarskiego, stanowiącą jego zakończenie i służącą do wyprowadzenia wody z rurociągu.
Uwagi do definicji klasyWpisowi do ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów podlegają wyłącznie wyloty z rurociągów drenarskich odprowadzających wody z obszarów zdrenowanych, które są urządzeniami melioracji wodnych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie14WOznaczenie wylotu składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "W" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Rodzaj wylotuPojedynczyParametr określa liczbę przewodów wyprowadzających wodę z rurociągów drenarskich zebranych w jeden wylot lub wbudowanych w jego konstrukcję.
Średnica15,0 cmŚrednica wylotu jest średnicą wewnętrzną przewodu wylotu. Średnicę podaje się w centymetrach z dokładnością do 0,5 cm.

Rurociąg grawitacyjny

Nazwa klasyRurociąg grawitacyjnyZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyPrzewód o przekroju zamkniętym, najczęściej o przekroju kołowym, w którym strumień wody (cieczy) utrzymuje swobodne zwierciadło (niedziałający pod ciśnieniem).
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenier-IRurociąg grawitacyjny oznacza się małą literą z myślnikiem "r-" oraz kolejnymi liczbami rzymskimi, np. "r-I", "r-II", "r-III".
Długość100 mDługość odcinka rurociągu grawitacyjnego jest wyliczana jako różnica kilometra końcowego i początkowego na osi rurociągu. Trasę rurociągu grawitacyjnego należy prowadzić odcinkami prostymi. Długość odcinka rurociągu podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.
Średnica0,50 mSzerokość wewnętrzna przewodu rurociągu. Średnicę rurociągu podaje się w metrach z dokładnością do 0,05 m.

Studzienka na rurociągu grawitacyjnym

Nazwa klasyStudzienka na rurociągu grawitacyjnymZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyStudzienka na przewodzie rurociągu prowadzącym ciecz o swobodnym zwierciadle, służąca jako urządzenie do kontroli stanu i przepływu tej cieczy w przewodzie lub do połączenia przewodów.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie4SGOznaczenie studzienki na rurociągu grawitacyjnym składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "SG" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wysokość2,0 mParametr określa wysokość studzienki na rurociągu grawitacyjnym liczoną od jej dna do wierzchu pokrywy. Wysokość studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,5 m.
Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego1,0 m

1,0 x 1,0 m

Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki dla studzienek o przekroju poprzecznym prostokątnym jest wewnętrznym wymiarem studzienki.

Średnicę lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Pompownia deszczowniana

Nazwa klasyPompownia deszczownianaZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyUrządzenie melioracji wodnych służące do pobrania wody z ujęcia i podwyższenia jej ciśnienia w rurociągu w celu jej rozprowadzenia do nawodnień.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie11 PDOznaczenie pompowni deszczownianej składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "PD" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wydajność pompowni400 l/sWydajność pompowni deszczownianej jest rozumiana jako suma wydajności poszczególnych agregatów pompowych, z wyjątkiem agregatów awaryjnych. Wydajność podaje się w l/s, z dokładnością do 1 l/s.
Obszar oddziaływania pompowni50,16 haPodaje się obszar, na którym są prowadzone nawodnienia przy pomocy przedmiotowej pompowni deszczownianej. Obszar podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha.
Liczba pomp2Podaje się liczbę pomp bez pomp awaryjnych.
Liczba pomp awaryjnych1Podaje się liczbę pomp awaryjnych.

Pompownia odwadniająca

Nazwa klasyPompownia odwadniającaZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyUrządzenie melioracji wodnych służące do odprowadzania wody z poziomu niższego na wyższy, przeznaczone wyłącznie do celów rolniczych.
Atrybuty klasy obiektu
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie14POOznaczenie pompowni odwadniającej składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "PO" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wydajność pompowni300 l/sWydajność pompowni odwadniającej jest rozumiana jako suma wydajności poszczególnych agregatów pompowych, z wyjątkiem agregatów awaryjnych. Wydajność podaje się w l/s, z dokładnością do 1 l/s.
Obszar oddziaływania pompowni40,00 haPodaje się obszar, na którym są prowadzone odwodnienia przy pomocy przedmiotowej pompowni.

Obszar podaje się w hektarach, z dokładnością do 0,01 ha.

Liczba pomp2Podaje się liczbę pomp bez pomp awaryjnych.
Liczba pomp awaryjnych1Podaje się liczbę pomp awaryjnych.

Ziemny staw rybny

Nazwa klasyZiemny staw rybnyZnak graficznywzór
Typ geometriiPoligon
Definicja klasyZbiornik wodny o dnie z gruntu, wyposażony w urządzenia hydrotechniczne, który można napełniać i z którego można spuszczać wodę, nadający się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczeniestaw - 4 Ob. stawowy - 3Staw oznaczamy następująco: "staw - " i po myślniku kolejny numer stawu pisany liczbą arabską lub - jeśli jest to obiekt stawowy - "Ob. stawowy - " i po myślniku numer obiektu stawowego pisany liczbą arabską.

Obiekt stawowy jest zespołem co najmniej dwóch stawów współdziałających w chowie, hodowli lub przetrzymywaniu ryb.

Powierzchnia5,05 haPowierzchnię stawu należy przyjąć jako powierzchnię działki gruntowej pod stawem. Powierzchnię stawu podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha. Powierzchnia obiektu stawowego jest sumą powierzchni poszczególnych stawów wchodzących w skład obiektu stawowego.

Mnich

Nazwa klasyMnichZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla służąca do doprowadzenia lub odprowadzenia wody, z możliwością jednoczesnego piętrzenia i bezpiecznego transportu ryb z wodą.
Uwagi do definicji klasyMnich jest budowlą składającą się z dwóch części: poziomej - leżaka i pionowej - stojaka. Mnichy w połączeniu z groblami służą jako urządzenia piętrzące i zarazem jako przepusty drogowe. Stojak służy do piętrzenia i regulowania przepływu. Mnichy wykorzystywane są do nawadniania użytków zielonych oraz w gospodarstwach stawowych. Mnichy mogą być zaliczane do budowli piętrzących, jak i wpustowych oraz spustowych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie12MNOznaczenie mnicha składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "MN" nadawanego po kolejnym numerze budowli. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie znaku graficznego mnicha w stosunku do kierunku przepływu wody w cieku lub urządzeniu.
Długość leżaka8,0 mDługość leżaka jest liczona od miejsca połączenia ze stojakiem do wylotu. Wylot jest częścią budowli stanowiącą połączenie leżaka z dnem od strony wody dolnej.

Długość leżaka podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Przekrój poprzeczny leżakaØ 0,6 m

0,5 m x 0,5 m

Leżak jest to część pozioma mnicha, służąca do przeprowadzenia wody pod nasypem.

Przekrój leżaka jest to wymiar jego przekroju wewnętrznego poprzecznego.

Leżak może mieć przekrój kołowy lub inny.

Światło podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Wysokość stojaka1,3 mWysokość stojaka liczy się od dna mnicha do górnej krawędzi stojaka. Minimalna wysokość stojaka wynosi 1,3 m. Wysokość stojaka podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.
Przekrój poprzeczny stojaka½ Ø 0,8 m

0,8 m x 0,7 m

Stojak jest to część pionowa mnicha usytuowana od wody górnej, służąca do umocowania prowadnic zamknięć w celu piętrzenia wody. Światło stojaka jest to wewnętrzny wymiar przekroju poprzecznego stojaka. Światło stojaka powinno mieć przekrój prostokątny. Spotyka się też stojaki wykonane z połówki rury stalowej.

Światło podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Grobla na obszarach nawadnianych

Nazwa klasyGrobla na obszarach nawadnianychZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyNiewysoki nasyp ziemny ograniczający lub rozgraniczający teren nawadniany zalewowo na części.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenieg-1Oznaczenie grobli składa się z dwóch członów: symbolu w postaci małej litery z myślnikiem "g-" oraz kolejnych liczb arabskich, np. "g-1", "g-2", "g-3".
Długość80 mDługość odcinka grobli jest różnicą kilometra końcowego i początkowego.

Oś grobli prowadzi się środkiem szerokości grobli. Linia oznaczająca oś grobli powinna odzwierciedlać jej przebieg w terenie.

Długość podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.

Szerokość korony grobli1,0 mPrzyjmuje się średnią szerokość korony grobli dla danego odcinka z dokładnością do 0, 1 m.

Bruzda w systemach nawodnień stokowych

Nazwa klasyBruzda w systemach nawodnień stokowychZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyNiewielkie podłużne zagłębienie terenu, wykonane w wyniku zabiegów technicznych, stanowiące element melioracji wodnych nawadniających - stokowych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenieb-1Oznaczenie bruzdy składa się z dwóch członów: symbolu w postaci litery z myślnikiem "b-" oraz kolejnej liczby arabskiej, np. "b-1".
Długość82 mOdległość między punktem w kilometrze końcowym odcinka bruzdy a punktem w kilometrze początkowym liczona po osi bruzdy jest długością odcinka. Długość bruzdy podaje się w metrach z dokładnością do 1 m.

Rurociąg deszczowniany

Nazwa klasyRurociąg deszczownianyZnak graficznywzór
Typ geometriiLinia
Definicja klasyRurociąg przeznaczony do doprowadzania wody do systemu nawodnień deszczownianych lub stanowiący część takiego systemu - stały (nieprzenośny).
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenier-AOznaczenie rurociągu deszczownianego stałego składa się z dwóch członów: małej litery z myślnikiem "r-" oraz kolejnej dużej litery alfabetu, np. "r-A", "r-B", "r-C".
Długość250 mTrasę rurociągu deszczownianego stałego prowadzi się wzdłuż osi podłużnej rurociągu. Linia oznaczająca trasę rurociągu powinna odzwierciedlać jego przebieg w terenie.

Długość rurociągu deszczownianego jest różnicą kilometrów końcowego i początkowego. Podaje się ją w metrach z dokładnością do 1 m.

Średnica80 mmŚrednica rurociągu deszczownianego jest wewnętrzną średnicą rur, z których jest wykonany rurociąg. Podaje się ją z dokładnością do 1 mm.

Hydrant na rurociągu deszczownianym

Nazwa klasyHydrant na rurociągu deszczownianymZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyZawór wbudowany w przewód ciśnieniowy stały (deszczowniany), przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do nawodnienia gruntów.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie10HOznaczenie hydrantu składa się z dwóch członów: numeru budowli i symbolu literowego "H" nadawanego po kolejnym numerze budowli.

Studzienka na rurociągu deszczownianym

Nazwa klasyStudzienka na rurociągu deszczownianymZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla służąca do obsługi przewodu działającego pod ciśnieniem, wchodząca w skład systemu melioracyjnego nawadniającego, znajdująca się na rurociągu deszczownianym (stałym).
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie5SR-HOznaczenie studzienki na rurociągu tłocznym składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "SR" nadawanego po kolejnym numerze budowli. Po numerze i symbolu budowli należy dopisać, poprzedzoną myślnikiem, pierwszą literę opisującą funkcję studzienki, np. studzienka hydrantowa - H.
Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego1,0 m

1,0 x 1,0 m

Średnica lub wymiar przekroju poprzecznego studzienki dla studzienek o przekroju poprzecznym prostokątnym jest wewnętrznym wymiarem studzienki.

Podaje się w metrach z dokładnością do 0,1 m.

Ujęcie wody gruntowej

Nazwa klasyUjęcie wody gruntowejZnak graficznywzór
Typ geometriiPunkt
Definicja klasyBudowla służąca do poboru wody gruntowej do nawodnień deszczownianych. Ujęcie składa się ze studni jako źródła wody podziemnej i pompy do pobierania oraz tłoczenia wody przewodami ciśnieniowymi.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie1UGOznaczenie ujęcia wody gruntowej składa się z dwóch członów: numeru budowli oraz symbolu literowego "UG" nadawanego po kolejnym numerze budowli.
Wydajność ujęcia300 l/sWydajność ujęcia wody gruntowej jest rozumiana jako maksymalna ilość w litrach wody pobierana na sekundę. Wydajność podaje się w l/s z dokładnością do 1 l/s.

Granica obszaru odwadnianego rowami

Nazwa klasyGranica obszaru odwadnianego rowamiZnak graficznywzór
Typ geometriiPoligon
Definicja klasyObszar odwadniany rowami bez obszarów zdrenowanych.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Powierzchnia obszaru10,35 haPowierzchnię obszaru odwadnianego uzyskuje się przez wprowadzenie granic obszaru na odpowiednią mapę. Po określeniu wielkości powierzchni zaznaczonego obszaru odwadnianego podaje się ją w hektarach z dokładnością do 0,01 ha.

Granica obszaru zdrenowanego z wyodrębnionymi działami drenarskimi

Nazwa klasyGranica obszaru zdrenowanegoZnak graficznywzór
Typ geometriiPoligon
Definicja klasyJest to obszar użytków rolnych zamknięty granicą gruntów zdrenowanych, na które urządzenia drenarskie wywierają korzystny wpływ. Na obszar zdrenowany może składać się jeden lub wiele działów drenarskich. Dział drenarski to powierzchnia będąca w zasięgu oddziaływania sieci rurociągów drenarskich zakończonej jednym wylotem.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Numer działu drenarskiegoDz. 15Jeżeli dla obszaru zdrenowanego wyznaczono dział drenarski, wpisuje się jego oznaczenie w postaci symbolu "Dz. " oraz po spacji - kolejny numer działu drenarskiego pisany cyframi arabskimi.

Dla obszaru działu drenarskiego nie wylicza się powierzchni.

Rodzaj drenowaniaRurkami PCVDrenowanie może być wykonane przy użyciu rurek drenarskich ceramicznych lub PCV. W przypadku wykonania drenowania rurkami PCV wprowadza się "Granicę drenowania rurkami PCV".
Powierzchnia obszaru124,35 haPowierzchnię obszaru zdrenowanego uzyskuje się przez wprowadzenie granic obszaru zdrenowanego na mapę i określenie powierzchni zaznaczonego obszaru.

Wielkość obszaru podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha.

Granica obszaru nawadnianego

Nazwa klasyGranica obszaru nawadnianegoZnak graficznywzór
Typ geometriiPoligon
Definicja klasyObszar nawadniany to teren, na którym jest wykonywany zabieg melioracyjny polegający na uzupełnianiu wody w glebie w celu poprawienia warunków wilgotnościowych i zaopatrzenia roślin w wodę.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Sposób nawadnianiaGrawitacyjneSposób wykonywania nawodnienia wybiera się z dwóch rodzajów nawodnień:

1) nawodnień grawitacyjnych;

2) nawodnień ciśnieniowych.

Powierzchnia obszaru124,35 haPowierzchnię obszaru nawadnianego uzyskuje się przez wprowadzenie granic obszaru nawadnianego na odpowiednią mapę i obliczenie powierzchni zaznaczonego obszaru.

Wielkość powierzchni podaje się w hektarach z dokładnością do 0,01 ha.

Obiekt melioracyjny

Nazwa klasyObiekt melioracyjnyZnak graficznywzór
Typ geometriiPoligon
Definicja klasyZamknięta całość techniczna systemu melioracyjnego objęta jednym zadaniem inwestycyjnym.
Atrybuty klasy
Nazwa atrybutuPrzykładOpis atrybutu
Oznaczenie" Szkotówka"Oznaczeniem jest nazwa własna obiektu melioracyjnego.
Numer ewidencyjny obiektuOB - 2Podaje się numer ewidencyjny obiektu melioracyjnego wprowadzony do ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
Rok wykonania obiektu1962Wprowadza się według daty odbioru końcowego obiektu melioracyjnego. W przypadku gdy obiekt był/jest realizowany wieloetapowo i odbiory oraz oddanie kolejnych części obiektu do użytkowania następowało w kolejnych latach, podaje się np. 1962-1966.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1403) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz. U. poz. 1652), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875) utraciły moc z dniem 1 lipca 2019 r.