§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2262

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka morska;
2)
gospodarka wodna;
3)
rybołówstwo;
4)
żegluga śródlądowa.
3. 
Minister jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
5. 
Ministrowi podlega Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.