Czy można domniemywać, że obszar, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, nie został poinwestycyjnie wyznaczony, czy należy go wyznaczyć w sposób opisany w rozporządzeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ - dalej r.e.u.m.w.z.g. opisany został sposób ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. Obszar ten, a właściwie jego zasięg, potrzebny jest do ustalenia "zainteresowanych właścicieli gruntów" przy prowadzeniu postępowań na podst. art. 206 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. Większość urządzeń melioracji wodnych wykonana została w latach 70 - 80 ubiegłego stulecia. Często zdarzają się sytuacje, że na mapach, na których zaznaczone jest położenie urządzeń melioracyjnych, nie ma obszaru oddziaływania tych urządzeń. Nie ma również innych dokumentów (map powykonawczych, wykazu urządzeń), na podstawie których można byłoby ten obszar ustalić.

Czy w takim przypadku można domniemywać, że obszar ten nie został poinwestycyjnie wyznaczony (nie było takiej potrzeby), czy należy go wyznaczyć w sposób opisany w ww. Rozporządzeniu?

Tutaj też pojawia się wątpliwość, czy zapisy Rozporządzenia można zastosować do "starych" urządzeń, czy dotyczy ono ustalania obszaru dla urządzeń nowych?

I kto powinien taki obszar wyznaczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX