Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ SKARBU
z dnia 31 maja 1922 r.
w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. w przedmiocie zatwierdzania i zmiany statutów spółek akcyjnych (Dz. P. P. P. z r. 1919 № 39 poz. 282) zarządza się co następuje:
W odniesieniu do spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej, zatwierdzenie statutu spółki może być uzależnione od udziału kapitału krajowego w kapitale zakładowym spółki, od udziału większości obywateli polskich w zarządzie spółki i wogóle od innych warunków, które wzmiankowani Ministrowie uznają za konieczne zastrzec w statucie spółki.
Do spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej, zaliczają się spółki, mające na celu:
a)
wyrób broni, amunicji i produktów przemysłu wojenno-chemicznego,
b)
budowę i eksploatację kanałów wodnych;
c)
budowę i eksploatację dróg żelaznych ogólnych,
d)
żeglugę morską i rzeczną,
e)
eksploatację telefonów, telegrafów i radjotelegrafów,
f)
eksploatację wodociągów, tramwajów, elektrowni okręgowych, jak również elektrowni i gazowni miejskich,
g)
eksploatację rzeźni,
h)
operacje kredytowe i
i)
asekuracje,
j)
budowę aparatów i silników lotniczych oraz eksploatację linji powietrznych komunikacyjnych.
Wykaz spółek akcyjnych, wskazanych w § 2, może być uzupełniony na mocy rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarach, na których obowiązują przepisy ustawowe o powstawaniu spółek akcyjnych w drodze rejestracji sądowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.U.24.72.710) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1924 r.