Zatwierdzanie i zmiana statutów spółek akcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1919 r.
o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.

Statuty spółek akcyjnych zatwierdzają i zmieniają łącznie Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w porozumieniu z właściwymi, ze względu na przedmiot spółki, Ministrami.

Podania o zatwierdzenie i zmianę statutów spółek akcyjnych winny być składane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu, prócz statutów spółek akcyjnych kredytowych i asekuracyjnych, które winny być składane do Ministerstwa Skarbu.

Statuty spółek akcyjnych oraz wszelkie ich zmiany będą ogłaszane w Dzienniku Praw na koszt petentów.

Ogłoszenia, nakazane statutami spółek, winny być drukowane w gazecie rządowej oraz w jednej z miejscowych gazet według wyboru walnych zgromadzeń.

Postanowienia powyższe nie mają zastosowania w dzielnicach, w których obowiązują przepisy ustawowe o powstawaniu spółek akcyjnych w drodze rejestracji sądowej bez uprzedniego zezwolenia rządu, skoro jednak spółki te zechcą prowadzić operacje poza granicami pomienionych dzielnic, winny uzyskać zatwierdzenie statutów w myśl artykułu 1-go.

Z chwilą wprowadzenia tej ustawy w życie, dekret z dnia 24 grudnia 1918 r., przedstawiony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu № 4 (Dziennik Praw № 1 za rok 1919 pozycja 78), przestaje obowiązywać.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. Wykonanie porucza się: Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu.