Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076). - Dz.U.2021.2108 - OpenLEX

Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2108

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076 2 ), obejmujący obszar 157,39 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1338429,52272090,40
2338313,41272176,69
3338353,45272361,22
4338351,82272398,38
5338307,33272437,05
6338292,07272541,31
7338250,69272509,03
8338217,18272541,41
9338221,04272575,43
10338330,19272647,90
11338265,55272780,46
12338105,26272898,68
13338005,18272985,70
14337869,06273040,67
15337719,44273037,52
16337565,22273017,23
17337436,95273015,01
18337233,05273029,79
19337219,24272856,53
20337201,58272771,13
21337155,89272593,08
22337110,35272411,66
23337110,64272283,02
24337072,68272173,02
25337086,62272099,15
26337069,42272003,60
27337010,70271879,14
28336954,50271819,11
29336881,40271778,66
30336863,45271821,88
31336803,39271849,71
32336743,19271880,93
33336709,38271920,07
34336625,89271872,39
35336587,79271765,75
36336550,73271635,46
37336440,57271464,70
38336548,82271435,60
39336623,41271442,27
40336680,51271360,14
41336785,35271408,77
42336866,59271507,15
43336970,09271586,19
44336989,51271631,05
45337146,84271702,30
46337362,74271779,50
47337326,70271869,32
48337433,92271863,88
49337782,99271831,82
50337868,70271828,82
51338157,12271838,11
52338232,16271834,64
53338260,92271910,37
54338347,07272019,09
55338429,52272090,40
_________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Lp.Kod1)Nazwa
13130Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto Nanojuncetea
23260Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
36410Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
46430Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
56510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
67140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
______________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1modraszek nausitousMaculinea (Phengaris) nausithousosiadła
2modraszek telejusMaculinea (Phengaris) teleiusosiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).