§ 1. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2108

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2021 r.
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076 2 ), obejmujący obszar 157,39 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).