Siedliska przyrodnicze oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1713 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 2

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków.
Typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz gatunków zwierząt o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki roślin będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze wskazaniem tych, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:
1)
występowanie typu siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając:
a)
priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodniczego,
b)
zachowanie pełnej zmienności danego typu siedliska przyrodniczego,
c)
wielkości krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego i ich rozmieszczenia,
d)
podatność typu siedliska przyrodniczego na proces degradacji,
e)
znaczenie obszaru Natura 2000 dla zachowania typu siedliska przyrodniczego w kraju, uwzględniając:
stopień reprezentatywności i wykształcenia siedliska przyrodniczego na obszarze,
powierzchnię zajmowaną przez siedlisko przyrodnicze na obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze kraju,
stan zachowania struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na obszarze lub możliwość jego renaturyzacji,
istniejące i potencjalne zagrożenia powodujące utratę wartości przyrodniczych siedliska;
2)
występowanie gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, uwzględniając:
a)
priorytetowe znaczenie gatunku,
b)
rozmieszczenie gatunku na obszarze kraju,
c)
znaczenie obszaru dla zachowania gatunków roślin i zwierząt w kraju, uwzględniając:
wielkość i zagęszczenie lokalnej populacji gatunku w stosunku do populacji krajowej,
stan zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku oraz możliwość renaturyzacji zdegradowanych siedlisk gatunku,
stopień izolacji lokalnej populacji gatunku w stosunku do naturalnego zasięgu gatunku,
istniejące i potencjalne zagrożenia dla lokalnej populacji gatunku i jego siedliska powodujące utratę ich wartości przyrodniczych,
d)
znaczenie obszaru dla przemieszczania się gatunków, uwzględniając jego:
położenie na trasie wędrówek innych gatunków niż wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia,
funkcjonowanie jako korytarza ekologicznego łączącego inne obszary istotne dla ochrony siedlisk gatunków, w szczególności gatunków priorytetowych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia;
3)
powierzchnia obszaru, która powinna umożliwiać skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony ten obszar się wyznacza, przy czym:
a)
w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia powierzchnia ta powinna obejmować reprezentatywne występowanie wszystkich stwierdzonych na obszarze siedlisk przyrodniczych,
b)
w odniesieniu do gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia powierzchnia powinna obejmować całą przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji tych gatunków lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania, w szczególności miejsca rozrodu, żerowiska, zimowiska i miejsca odpoczynku także w czasie migracji;
4)
współwystępowanie typów siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do rozporządzenia;
5)
powiązanie obszaru z innymi obszarami ważnymi dla ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w szczególności z innymi obszarami Natura 2000 lub innymi formami ochrony przyrody.
Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 są następujące:
1)
występowanie gatunków ptaków, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 358), gdy stwierdzono:
a)
regularne występowanie co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub
b)
regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, lub
c)
regularne występowanie co najmniej 20 000 osobników jednego lub wielu gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich, lub
d)
regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 3000 ptaków drapieżnych w ciągu całego okresu migracji wiosennej lub jesiennej, lub
e)
przynależność obszaru do jednego z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub regularne występowanie gatunku zagrożonego w skali globalnej;
2)
powierzchnia obszaru, która powinna zapewniać trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla których ochrony obszar ten ma być wyznaczony, lub kluczowe dla ochrony tych gatunków miejsca ich występowania;
3)
znaczenie obszaru dla przemieszczania się ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, a w szczególności jego położenie na trasie przelotów gatunków wędrownych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ZE WSKAZANIEM TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.Kod siedliska przyrodniczego1)Nazwa siedliska przyrodniczegoSiedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym
1234
11110Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokościnie
21120Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicaetak
31130Estuarianie
41140Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływunie
51150Laguny przybrzeżnetak
61160Duże, płytkie zatokinie
71170Rafynie
81180Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazynie
91210Kidzina na brzegu morskimnie
101220Wieloletnia roślinność kamienistych brzegównie
111230Klify na wybrzeżu Bałtykunie
121240Pokryte roślinnością morskie klify Morza Śródziemnego z endemicznymi zatrwianami (Limonium spp.)nie
131250Pokryte roślinnością morskie klify wybrzeża makaronezyjskiego z endemiczną florąnie
141310Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Solicornion ramosissimae)nie
151320Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)nie
161330Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia

Maritimae, część - zbiorowiska nadmorskie)

nie
171340Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)tak
181410Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)nie
191420Śródziemnomorskie i ciepłe atlantyckie halofilne zarośla (Sacrcocornetea fruticosi)nie
201430Halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)nie
211510Śródziemnomorskie słone stepy (Limonietalia)tak
221520Iberyjskie stepy na podłożu gipsowym (Gypsophiletalia)tak
231530Pannońskie solniska (słone stepy i słone bagna)tak
241610Bałtyckie wyspy typu ozy z piaszczystymi, skalistymi i żwirowymi plażami i ich roślinnościąnie
251620Wyspy i wysepki północnego Bałtykunie
261630Przybrzeżne łąki północnego Bałtykutak
271640Piaszczyste plaże północnego Bałtyku z wieloletnią roślinnościąnie
281650Wąskie małe zatoki północnego Bałtykunie
292110Inicjalne stadia nadmorskich wydm białychnie
302120Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)nie
312130Nadmorskie wydmy szaretak
322140Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)tak
332150Atlantyckie ustabilizowane wydmy bezwapienne (Calluno-Ulicetea)tak
342160Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnikanie
352170Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowejnie
362180Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskichnie
372190Wilgotne zagłębienia międzywydmowenie
3821A0Roślinność typu machairnie, z wyjątkiem terytorium Irlandii
392210Ustabilizowane wydmy z roślinnością Crucianellion maritimaenie
402220Wydmy z wilczomleczem Euphorbia terracinanie
412230Zbiorowiska murawowe na wydmach, Malcolmietalianie
422240Zbiorowiska murawowe na wydmach, Brachypodietalia z jednorocznymi roślinaminie
432250Nadmorskie wydmy z jałowcami (Juniperus spp.)tak
442260Twardolistne zarośla na wydmach, Cist Lavenduletalianie
452270Lasy sosnowe na wydmach (z Pinus pinea lub/i Pinus pinaster)tak
462310Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i janowcem (Genista)nie
472320Suche napiaskowe wrzosowiska z wrzosem (Calluna) i bażyną czarną (Empetrum nigrum)nie
482330Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)nie
492340Pannońskie wydmy śródlądowetak
503110Jeziora lobeliowenie
513120Oligotroficzne zbiorniki wodne, ubogie w składniki mineralne, z poryblinami (Isoetes spp.), występujące zazwyczaj na piaszczystych, glebach w zachodniej części regionu śródziemnomorskiegonie
523130Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojunceteanie
533140Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)nie
543150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamionnie
553160Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodnenie
563170Śródziemnomorskie okresowe zbiorniki wodnetak
573180Suche jeziora typu turloughtak
583190Jeziora na krasie gipsowymnie
5931A0Formacje roślinne z grzybieniami tygrysimi (Nymphea lotus) w ciepłych źródłach Transylwaniitak
603210Naturalne rzeki Fennoskandiinie
613220Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potokównie
623230Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum, część - z przewagą wrześni)nie
633240Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici Myricarietum, część - z przewagą wierzby)nie
643250Stale rzeki regionu śródziemnomorskiego z siwcem żółtym (Glaucium flavum)nie
653260Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)nie
663270Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.nie
673280Stałe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidion i wiszącymi kurtynami wierzb (Salix) i topoli białej (Populus alba)nie
683290Okresowe rzeki rejonu śródziemnomorskiego z roślinnością Paspalo-Agrostidionnie
6932A0Kaskady tufowe na rzekach krasowych w Górach Dynarskichnie
704010Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)nie
714020Atlantyckie wilgotne wrzosowiska z Erica ciliaris i Erica tetralix strefy umiarkowanejtak
724030Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)nie
734040Suche wrzosowiska wybrzeża Atlantyku z Erica vaganstak
744050Makaronezyjskie wrzosowiska endemicznetak
754060Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)nie
764070Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)tak
774080Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)nie
784090Endemiczne górskie wrzosowiska regionu śródziemnomorskiego z janowcaminie
7940A0Subkontynentalne zarośla okołopannońskietak
8040B0Rodopskie zarośla wawrzynolistne z pięciornikiem krzewiastym (Potentilla fruticosa)nie
8140C0Ponto-sarmackie liściaste zaroślatak
825110Trwałe kserotermiczne formacje z bukszpanem zwyczajnym (Buxus sempervirens) na skalistych stokach (Berberidion p.p.)nie
835120Górskie formacje ze szczodrzeńcem Cytisus purgansnie
845130Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawachnie
855140Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskachtak
865210Drzewiasty matorral z jałowcem (Juniperus spp.)nie
875220Drzewiasty matorral z Zyziphustak
885230Drzewiasty matorral z Laurus nobilistak
895310Zarośla z Laurus nobilisnie
905320Niskie zarośla z wilczomleczem (Euphorbia spp.) przy klifachnie
915330Ciepłe śródziemnomorskie i półpustynne zaroślanie
925410Zachodniośródziemnomorskie frygany pokrywające szczytowe partie klifów (Astragalo Plantaginetum subulatae)nie
935420Frygany Sarcopoterium spinosumnie
945430Endemiczne frygany Euphorbio-Verbascionnie
956110Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)tak
966120Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)tak
976130Murawy galmanowe Violetalia calaminariaenie
986140Pirenejskie murawy z kostrzewą Festuca eskia, na podłożu krzemianowymnie
996150Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)nie
1006160Iberyjskie górskie murawy z kostrzewą Festuca indigestanie
1016170Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)nie
1026180Makaronezyjskie mezofilne murawynie
1036190Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)nie
1046210Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)tak, gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków
1056220Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero Brachypodieteatak
1066230Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)tak
1076240Subpannońskie murawy o charakterze stepowymtak
1086250Pannońskie murawy o charakterze stepowym na podłożu lessowymtak
1096260Pannońskie stepy na podłożu piaszczystymtak
1106270Nizinne, bogate florystycznie, murawy, suche do umiarkowanie wilgotnychtak
1116280Skandynawskie alvary i prekambryjskie wychodnie skał wapiennychtak
11262A0Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae)nie
11362B0Cypryjskie murawy na podłożu serpentynitowymtak
11462C0Stepy pontyjsko-sarmackietak
11562D0Górskie murawy acydofilne Półwyspu Bałkańskiegonie
1166310Dehesas z wiecznie zielonymi dębami (Quercus spp.)nie
1176410Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)nie
1186420Śródziemnomorskie wilgotne łąki ziołoroślowe Molinio-Holoschoenionnie
1196430Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)nie
1206440Łąki selernicowe (Cnidion dubii)nie
1216450Borealne łąki na glebach aluwialnychnie
1226460Łąki na podłożu torfowym w górach Troodosnie
1236510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)nie
1246520Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)nie
1256530Łąki Fennoskandii częściowo porośnięte lasemtak
1266540Subśródziemnomorskie murawy z Molinio-Hordeion secalininie
1277110Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)tak
1287120Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracjinie
1297130Torfowiska kołdrowetak,

jeśli są aktywne

1307140Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)nie
1317150Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporionnie
1327160Bogate w składniki mineralne źródła i źródliska Fennoskandiinie
1337210Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)tak
1347220Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutatitak
1357230Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisknie
1367240Wysokogórskie pionierskie formacje Caricion bicoloris-atrofuscaetak
1377310Borealne trzęsawiska typu aapatak
1387320Borealne trzęsawiska typu palsatak
1398110Piargi i gołoborza krzemianowenie
1408120Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinaenie
1418130Zachodniośródziemnomorskie i termofilne rumowiskanie
1428140Wschodniośródziemnomorskie rumowiskanie
1438150Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowenie
1448160Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostistak
1458210Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentisnie
1468220Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandeliinie
1478230Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)nie
1488240Wapienne brukitak
1498310Jaskinie nieudostępnione do zwiedzanianie
1508320Pola lawy i inne produkty niedawnej działalności wulkanicznejnie
1518330Jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całościnie
1528340Stałe lodowcenie
1539010Zachodnia tajgatak
1549020Hemiborealne naturalne starodrzewy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus), bogate w epifitytak
1559030Wczesne stadia sukcesyjne lasów na wyniesionych partiach wybrzeżytak
1569040Subalpejskie i subarktyczne lasy z brzozą Betula pubescens ssp. czerepanoviinie
1579050Lasy świerkowe Fennoskandii, z bogatym runemnie
1589060Lasy iglaste na glacifluwialnych ozach lub z nimi związanenie
1599070Pastwiska Fennoskandii, częściowo porośnięte lasemnie
1609080Bagienne liściaste lasy Fennoskandiitak
1619110Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)nie
1629120Acydofilne buczyny regionu atlantyckiego z ostrokrzewem (Ilex sp.), niekiedy także z cisem (Taxus sp.), w podszyciu (Quercion robori petraeae lub Ilici-Fagenion)nie
1639130Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)nie
1649140Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum)nie
1659150Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)nie
1669160Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)nie
1679170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)nie
1689180Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)tak
1699190Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)nie
17091A0Stare dąbrowy z Quercus petraea, Ilex i Blechnum na Wyspach Brytyjskichnie
17191B0Ciepłolubne lasy z jesionem Fraxinus angustifolianie
17291C0Lasy kaledońskietak
17391D0Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealnetak
17491E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowetak
17591F0Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)nie
17691G0Pannońskie lasy z Quercus petraea i Carpinus betulustak
17791H0Pannońskie lasy z Quercus pubescenstak
17891I0Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)tak
17991J0Lasy cisowe Wysp Brytyjskichtak
18091K0Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio Fagion)nie
18191LOIliryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion)nie
18291M0Pannońsko-bałkańskie lasy dębowenie
18391N0Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae)tak
18491P0Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)nie
18591Q0Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)nie
18691R0Laski sosnowe na dolomitach w Górach Dynarskich (Genisto januensis-Pinetum)nie
18791S0Zachodniopontyjski las bukowytak
18891T0Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)nie
18991U0Lasy sosnowe stepów sarmackichnie
19091V0Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion)nie
19191W0Mezyjskie lasy bukowenie
19291X0Lasy bukowe Dobrudżytak
19391Y0Dackie lasy grądowenie
19491Z0Mezyjskie lasy z lipą srebrzystąnie
19591AAWschodnie lasy dębowetak
19691BAMezyjskie lasy jodłowenie
19791CARodopskie i bałkańskie bory sosnowenie
1989210Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Ilextak
1999220Apenińskie lasy bukowe z Abies alba i lasy bukowe z Abies nebrodensistak
2009230Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe (lasy dębowe z Quercus robur i Quercus pyrenaica)nie
2019240Iberyjskie lasy dębowe (z Quercus faginea i Quercus canariensis)nie
2029250Lasy z Quercus trojananie
2039260Lasy z Castanea sativanie
2049270Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regisnie
2059280Lasy z Quercus frainettonie
2069290Lasy cyprysowe (Acero-Cupression)nie
20792A0Lasy galeriowe z wierzbą białą Salix alba i topolą białą Populus albanie
20892B0Nadrzeczne formacje wzdłuż okresowych cieków rejonu śródziemnomorskiego z rododendronem Rhododendron ponticum, wierzbą (Salix spp.) i innyminie
20992C0Lasy z Platanus orientalis i Liquidambar orientalis (ze związku Platanion orientalis)nie
21092D0Południowe nadrzeczne lasy galeriowe i zarośla (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)nie
2119310Egejskie lasy z Quercus brachyphyllanie
2129320Lasy z Olea sp. oraz Ceratonia sp.nie
2139330Lasy z Quercus subernie
2149340Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolianie
2159350Lasy z Quercus macrolepisnie
2169360Makaronezyjskie lasy wawrzynowe (Laurus, Ocotea)tak
2179370Gaje palmowe z Phoenix sp.tak
2189380Lasy z Ilex aquifoliumnie
2199390Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifoliatak
22093A0Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae Quercetum infectoriae)nie
2219410Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie)nie
2229420Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae Piceetum)nie
2239430Górskie lasy z Pinus uncinatatak, jeżeli występują na podłożach gipsowych lub wapiennnych
2249510Południowoapenińskie lasy jodłowe z Abies albatak
2259520Lasy z Abies pinsaponie
2269530Śródziemnomorskie (subśródziemnomorskie) lasy z endemicznymi sosnami czarnymitak
2279540Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemicznymi mezogenicznymi sosnaminie
2289550Endemiczne lasy sosnowe Wysp Kanaryjskichnie
2299560Endemiczne lasy z jałowcem (Juniperus spp.)tak
2309570Lasy z Tetraclinis articulatatak
2329590Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)tak
23395A0Endemiczne górskie lasy sosnowe regionu śródziemnomorskiegonie
Objaśnienie:

1) Kody siedlisk podano na podstawie podręcznika interpretacyjnego Komisji Europejskiej - Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR28 w wersji zawierającej poprawki przyjęte w 2013 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 GATUNKI ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.Kod1)Nazwa polskaNazwa łacińskaGatunek wymagający ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000Gatunek o znaczeniu

priorytetowym

123456
SSAKIMAMMALIA
OWADOŻERNEINSECTIVORA
jeżowateErinaceidae
12)jeż północnoafrykańskiErinaceus algirusnienie
ryjówkowateSoricidae
21300zębiełek kanaryjskiCrocidura canariensisnienie
34001zębiełek sycylijskiCrocidura siculanienie
kretowateTalpidae
41301wychuchol pirenejskiGalemys pyrenaicustaknie
NIETOPERZECHIROPTERA
NIETOPERZE OWADOŻERNEMICROCHIROPTERA3)
podkowcowateRhinolophidae
51306podkowiec BlasiusaRhinolophus blasiitaknie
61305podkowiec śródziemnomorskiRhinolophus euryaletaknie
71304podkowiec dużyRhinolophus ferrumequinumtaknie
81303podkowiec małyRhinolophus hipposiderostaknie
91302podkowiec średniRhinolophus mehelyitaknie
mroczkowateVespertilionidae
101308mopekBarbastella barbastellustaknie
111310podkasaniec SchreibersaMiniopterus schreibersiitaknie
121323nocek BechsteinaMyotis bechsteiniitaknie
131307nocek ostrousznyMyotis blythiitaknie
141316nocek długopalcyMyotis capacciniitaknie
151318nocek łydkowłosyMyotis dasycnemetaknie
161321nocek orzęsionyMyotis emarginatustaknie
171324nocek dużyMyotis myotistaknie
NIETOPERZE OWOCOŻERNEMEGACHIROPTERA
rudawkowatePteropodidae
184002rudawka nilowaRousettus aegyptiacustaknie
GRYZONIERODENTIA
popielicowateGliridae4)
1926175)Myomimus roachitaknie
wiewiórkowateSciuridae
204003świstak tatrzańskiMarmota marmota latirostristaktak
211910polatuchaPteromys volans (Sciuropterus

russicus)

taktak
221335suseł moręgowanySpermophilus citellus

(Citellus citellus)

taknie
232608suseł perełkowanySpermophilus suslicus (Citellus suslicus)taktak
2413365)Sciurus anomalusnienie
bobrowateCastoridae
251337bóbr europejskiCastor fibertak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkichnie
chomikowateCricetidae
261339chomik europejskiCricetus cricetusnienie
2763385)Dinaromys bogdanovitaknie
282609chomik rumuńskiMesocricetus newtonitaknie
nornikowateMicrotidae
291338nornik CabreryMicrotus cabreraetaknie
3013405)Microtus oeconomus arenicolataktak
3140045)Microtus oeconomus mehelyitaktak
322612darniówka tatrzańskaMicrotus tatricustaknie
skoczkowateZapodidae
331343smużka leśnaSicista betulinanienie
342021smużka stepowaSicista subtilistaknie
jeżozwierzeHystricidae
351344jeżozwierz afrykańskiHystrix cristatanienie
DRAPIEŻNECARNIVORA
psowateCanidae
361911lis polarny (piesiec)Alopex lagopustaktak
371353szakal złocistyCanis aureusnienie
381352wilkCanis lupustak, z wyjątkiem populacji estońskiej, łotewskiej, litewskiej i fińskiej, natomiast populacje greckie wyłącznie na południe od 39 równoleżnika, a populacje hiszpańskie wyłącznie na południe od Duerotak
niedźwiedziowateUrsidae
391354niedźwiedź brunatnyUrsus arctostak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz

szwedzkich

tak
łasicowateMustelidae
401912rosomakGulo gulotaktak
411355wydraLutra lutrataknie
421357kuna leśnaMartes martesnienie
432633tchórz stepowyMustela eversmaniitaknie
441356norka europejskaMustela lutreolataktak
451358tchórz zwyczajnyMustela putoriusnienie
462635perewiaskaVormela peregusnataknie
kotowateFelidae
471363żbikFelis silvestrisnienie
481361ryśLynx lynxtak, z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskichnie
491362ryś iberyjskiLynx pardinustaktak
fokowatePhocidae
501364foka szaraHalichoerus grypustaknie
511366mniszkaMonachus monachustaktak
526307nerpa (foka obrączkowana), podgatunek bałtyckiPhoca hispida bottnicataknie
536306nerpa (foka obrączkowana), podgatunek z jeziora SaimaaPhoca hispida saimensistaktak
541365foka pospolitaPhoca vitulinataknie
łaszowateViverridae
551360żeneta zwyczajnaGenetta genettanienie
561359mangusta egipskaHerpestes ichneumonnienie
ZAJĘCZAKILAGOMORPHA
zającowateLeporidae
571334zając bielakLepus timidusnienie
PARZYSTOKOPYTNEARTIODACTYLA
jeleniowateCervidae
581367jeleń korsykańskiCervus elaphus corsicanustaktak
591937reniferRangifer tarandus fennicustaknie
krętorogieBovidae
602647żubrBison bonasustaktak
611372koza bezoarowaCapra aegagrustak (populacje naturalne)nie
621375koziorożec alpejskiCapra ibexnienie
631368koziorożec pirenejskiCapra pyrenaicanie, z wyjątkiem Capra pyrenaica pyrenaicanie
641370koziorożec pirenejskiCapra pyrenaica pyrenaicataktak
651373muflonOvis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)tak, populacje naturalne - Korsyka i Sardynianie
664005muflon cypryjskiOvis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)taknie
671374kozica apenińskaRupicapra pyrenaica ornata (= Rupicapra rupicapra ornata)taktak
681369kozicaRupicapra rupicapranie, z wyjątkiem Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata, Rupicapra rupicapra tatricanie
691371kozica bałkańskaRupicapra rupicapra balcanicataknie
704006kozica tatrzańskaRupicapra rupicapra tatricataktak
WALENIECETACEA6)
711351morświnPhocoena phocoenataknie
721349delfin butlonosyTursiops truncatustaknie
GADYREPTILIA
ŻÓŁWIETESTUDINATA
żółwie lądoweTestudinidae
731217żółw greckiTestudo hermannitaknie
741218żółw obrzeżonyTestudo marginatataknie
751219żółw śródziemnomorskiTestudo graecataknie
żółwie morskieCheloniidae
761224karettaCaretta carettataktak
771227żółw zielonyChelonia mydastaktak
781225żółw szylkretowyEretmochelys imbricatanienie
791226żółw zatokowyLepidochelys kempiinienie
żółwie skórzasteDermochelyidae
801223żółw skórzastyDermochelys coriaceanienie
żółwie błotneEmydidae
811220żółw błotnyEmys orbicularistaknie
821222żółw kaspijskiMauremys caspicataknie
831221żółw hiszpańskiMauremys leprosataknie
JASZCZURKISAURIA
jaszczurkowateLacertidae
841240łusecznica mała (łusecznica Fitzingera)Algyroides fitzingerinienie
851264łusecznica hiszpańskaAlgyroides marchinienie
861258łusecznica peloponeskaAlgyroides moreoticusnienie
871243łusecznica wspaniałaAlgyroides nigropunctatusnienie
8863415)Dalmatolacerta oxycephalanienie
8963425)Dinarolacerta mosorensistaknie
9012535)Gallotia atlanticanienie
911260kanaryjka niebieskoplamaGallotia gallotinienie
9212555)Gallotia galloti insulanagaetaknie
931242jaszczur z El HierroGallotia simonyitaktak
941267kanaryjka mniejszaGallotia stehlininienie
951261jaszczurka zwinkaLacerta agilisnienie
965912jaszczurka tyrreńskaLacerta bedriagaenienie
9752595)Lacerta bonnali (Lacerta monticola)taknie
9812575)Lacerta danfordinienie
9962015)Lacerta dugesiinienie
1006079jaszczurka greckaLacerta graecanienie
1015676jaszczurka chorwackaLacerta horvathinienie
1025371jaszczurka iberyjskaLacerta monticolataknie
1031259jaszczurka SchreiberaLacerta schreiberitaknie
1041251jaszczurka trójpręgaLacerta trilineatanienie
1051263jaszczurka zielonaLacerta viridisnienie
1062)5)Lacerta vivipara pannonicanienie
1071268jaszczurka wężookaOphisops elegansnienie
1081238murówka egejskaPodarcis erhardiinienie
1091237murówka maltańskaPodarcis filfolensisnienie
11012665)Podarcis hispanica atratanienie
1111265murówka balearskaPodarcis lilforditaknie
1121241murówka adriatyckaPodarcis melisellensisnienie
11312395)Podarcis milensisnienie
1141256murówka zwyczajnaPodarcis muralisnienie
1151254murówka peloponeskaPodarcis peloponnesiacanienie
1161252murówka pitiuzyjskaPodarcis pityusensistaknie
1171250murówka ruinowaPodarcis siculanienie
1181248murówka krymska (murówka bałkańska)Podarcis tauricanienie
11912465)Podarcis tiliguertanienie
12012445)Podarcis wagleriananienie
scynkowateScincidae
1211276okularowiec panońskiAblepharus kitaibeliinienie
1221272ostajnica iberyjskaChalcides bedriagainienie
1231274ostajnica nakrapianaChalcides ocellatusnienie
12412755)Chalcides sexlineatusnienie
12512735)Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)taknie
12612705)Chalcides viridianusnienie
1271271wężowiec beznogiOphiomorus punctatissimusnienie
gekonowateGekkonidae
1286154gekon Kotschy'egoCyrtopodion kotschyinienie
1296137gekon liściopalcyPhyllodactylus europaeustaknie
1301230gekon kanaryjskiTarentola angustimentalisnienie
13112315)Tarentola boettgerinienie
13212325)Tarentola delalandiinienie
13312335)Tarentola gomerensisnienie
agamowateAgamidae
1346139hardunStellio stellionienie
kameleonowateChamaeleontidae
1351235kameleon pospolityChamaeleo chamaeleonnienie
padalcowateAnguidae
1361269żółtopuzik bałkańskiOphisaurus apodusnienie
WĘŻESERPENTES
połozowateColubridae
1376138połoz kaspijskiColuber caspiusnienie
1382447połoz cypryjskiColuber cypriensistaktak
1391288połoz podkowiastyColuber hippocrepisnienie
14012805)Coluber jugularisnienie
14112875)Coluber laurentinienie
1421286połoz wysmukłyColuber najadumnienie
14361535)Coluber nummifernienie
1441284połoz żółtozielonyColuber viridiflavusnienie
1451283gniewosz plamistyCoronella austriacanienie
14612825)Eirenis modestanienie
1471281wąż EskulapaElaphe longissima (Zamenis longissimus)nienie
1481279wąż stepowyElaphe quatuorlineatataknie
1491293wąż lamparciElaphe situla (Zamenis situla)taknie
1501290zaskroniec sardyńskiNatrix natrix cettinienie
1511291zaskroniec korsykańskiNatrix natrix corsanienie
1524007zaskroniec cypryjskiNatrix natrix cypriacataktak
1531292zaskroniec rybołówNatrix tessellatanienie
1541289wąż kociTelescopus fallaxnienie
żmijowateViperidae
1551296żmija lewantyńskaMacrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)taktak
1561295żmija nosorogaVipera ammodytesnienie
15712975)Vipera seoanni7)nienie
1581298żmija łąkowaVipera ursiniitak, z wyjątkiem Vipera ursinii rakosiensis i Vipera ursinii macropsnie
15963375)Vipera ursinii macropstaktak
1604121węgierska żmija łąkowaVipera ursinii rakosiensistaktak
1611294żmija bliskowschodniaVipera xanthinanienie
dusicielowateBoidae
1621277strzelec stepowyEryx jaculusnienie
PŁAZYAMPHIBIA
OGONIASTECAUDATA
salamandrowateSalamandridae
1631172salamandra luzytańskaChioglossa lusitanicataknie
1641173traszka pirenejskaEuproctus aspernienie
1651164traszka korsykańskaEuproctus montanusnienie
1661165traszka sardyńskaEuproctus platycephalusnienie
1671176salamandra egejskaMertensiella luschani (Salamandra luschani)taknie
16811775)Salamandra atranienie
1691169salamandra czarnaSalamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)taktak
1701179salamandra kotyjskaSalamandra lanzainienie
1711175salamandra okularowaSalamandrina terdigitatataknie
1721167traszka alpejskaTriturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)taknie
1731166traszka grzebieniastaTriturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)taknie
1741993traszka naddunajskaTriturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)taknie
1751168traszka włoskaTriturus italicusnienie
1761171traszka KarelinaTriturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)taknie
1771174traszka marmurkowaTriturus marmoratusnienie
1782001traszka karpackaTriturus montandonitaknie
17940085)Triturus vulgaris ampelensistaknie
odmieńcowateProteidae
1801186odmieniec jaskiniowyProteus anguinustaktak
bezpłucnikowatePlethodontidae
1816206jaskinnica zmiennaHydromantes (Speleomantes) ambrosiitaknie
1826207jaskinnica żółtaHydromantes (Speleomantes) flavustaknie
1836205jaskinnica sardyńskaHydromantes (Speleomantes) geneitaknie
1846209jaskinnica cesarskaHydromantes (Speleomantes)

imperialis

taknie
1856211jaskinnica francuskaHydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)taknie
1866208jaskinnica cętkowanaHydromantes (Speleomantes) supramontistaknie
BEZOGONOWEANURA
ropuszkowateDiscoglossidae
1871192pętówka iberyjskaAlytes cisternasiinienie
1881187pętówka majorskaAlytes muletensistaktak
1891191pętówka babienicaAlytes obstetricansnienie
1901188kumak nizinnyBombina bombinataknie
1911193kumak górskiBombina variegatataknie
19211945)Discoglossus galganoi (w tym Discoglossus jeanneae)taknie
1931196krągłojęzyczka korsykańska (ropuszka korsykańska)Discoglossus montalentiitaknie
1941189krągłojęzyczka (ropuszka krągłojęzyczna)Discoglossus pictusnienie
1951190krągłojęzyczka tyrreńska (ropuszka tyrreńska)Discoglossus sardustaknie
żabowateRanidae
1961214żaba moczarowaRana arvalisnienie
1971209żaba dalmatyńskaRana dalmatinanienie
1981210żaba wodnaRana esculentanienie
1991208żaba strumieniowaRana graecanienie
2001216żaba hiszpańskaRana ibericanienie
20112065)Rana italicanienie
2021215żaba włoskaRana latasteitaknie
2031207żaba jeziorkowaRana lessonaenienie
2041211iberyjska żaba wodnaRana perezinienie
2051212żaba śmieszkaRana ridibundanienie
2061213żaba trawnaRana temporarianienie
grzebiuszkowatePelobatidae
20711995)Pelobates fuscus insubricustaktak
2081198grzebiuszka gibraltarskaPelobates cultripesnienie
2091197grzebiuszka ziemnaPelobates fuscusnienie
2101200grzebiuszka syryjskaPelobates syriacusnienie
ropuchowateBufonidae
2116284ropucha paskówkaBufo calamitanienie
2121201ropucha zielonaBufo viridisnienie
rzekotkowateHylidae
2131203rzekotka drzewnaHyla arboreanienie
2141205rzekotka śródziemnomorskaHyla meridionalisnienie
2151204rzekotka sardyńskaHyla sardanienie
RYBYPISCES
MINOGIPETROMYZONIFORMES
minogowatePetromyzontidae
2161098minogi czarnomorskieEudontomyzon spp.taknie
2171099minóg rzecznyLampetra fluviatilistak, z wyjątkiem populacji fińskich i szwedzkichnie
2181096minóg strumieniowyLampetra planeritak, z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkichnie
2196152minóg padańskiLethenteron zanandreaitaknie
2201095minóg morskiPetromyzon marinustak, z wyjątkiem populacji szwedzkichnie
JESIOTROKSZTAŁTNEACIPENSERIFORMES
jesiotrowateAcipenseridae8)
2211100jesiotr adriatyckiAcipenser naccariitaktak
2221101jesiotr zachodniAcipenser sturiotaktak
ŚLEDZIOKSZTAŁTNECLUPEIFORMES
śledziowateClupeidae
2232)alosaAlosa spp.taknie
ŁOSOSIOKSZTAŁTNESALMONIFORMES
łososiowateSalmonidae
2241105głowacicaHucho huchotak, populacje naturalnenie
2256135pstrąg śródziemnomorskiSalmo macrostigmataknie
2261107pstrąg marmurkowySalmo marmoratustaknie
2271106łosoś atlantyckiSalmo salartak, tylko w wodach słodkich, z wyjątkiem populacji fińskichnie
22863395)Salmothymus obtusirostristaknie
2291109lipieńThymallus thymallusnienie
siejowateCoregonidae
2301113sieja ostronosaCoregonus oxyrhynchustak, anadromiczne

populacje w niektórych sektorach Morza Północnego

tak
2312)5)Coregonus spp.9)nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus (anadromiczne populacje w niektórych sektorach Morza Północnego)nie, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus
muławkowateUmbridae
2322011muławka bałkańska (muławka europejska)Umbra krameritaknie
KARPIOKSZTAŁTNECYPRINIFORMES
karpiowateCyprinidae
2331120ukleja białaAlburnus albidus (Alburnus vulturius)taknie
2341133harabugoAnaecypris hispanicataknie
2351130boleńAspius aspiustak, z wyjątkiem populacji fińskichnie
23663435)Aulopyge huegeliitaknie
2376168brzana iberyjskaBarbus comizataknie
2381138brzankaBarbus meridionalistaknie
2391137brzana południowaBarbus plebejustaknie
2402)5)Barbus spp.nie, z wyjątkiem Barbus comiza, Barbus meridionalis,

Barbus plebejus

nie
2415289szemajaChalcalburnus chalcoidestaknie
2425962świnka genueńskaChondrostoma geneitaknie
24363445)Chondrostoma kneriitaknie
2446151świnka portugalskaChondrostoma lusitanicumtaknie
24563455)Chondrostoma phoxinustaknie
2466162świnka iberyjskaChondrostoma polylepis (w tym C. willkommi)taknie
2471140świnka włoskaChondrostoma soettataknie
2486150świnka podkowoustnaChondrostoma toxostomataknie
2496144kiełb białopłetwyGobio albipinnatustaknie
2506143kiełb KessleraGobio kessleritaknie
2516145kiełb długowąsyGobio uranoscopustaknie
2521118jelec hiszpańskiIberocypris palaciositaknie
2531117gizaniLadigesocypris ghigiitaktak
2546148jelec włoskiLeuciscus lucumonistaknie
2556147jelec ruczejnikLeuciscus souffiataknie
2562522ciosaPelecus cultratustaknie
25711295)Phoxinellus spp.taknie
2586236strzebla błotnaPhoxinus (= Eupallasella)

percnurus

taktak
2595339różankaRhodeus sericeus amarustaknie
26011235)Rutilus alburnoidestaknie
2616155panjorcaRutilus arcasiitaknie
2626146płoć perłowaRutilus frisii meidingeriitaknie
2631125płoć pardilskaRutilus lemmingiitaknie
2646156płoć portugalskaRutilus macrolepidotustaknie
2651114płoć dunajskaRutilus pigustaknie
2661136płoć adriatyckaRutilus rubiliotaknie
2671121wzdręga greckaScardinius graecustaknie
26863465)Squalius microlepistaknie
26963475)Squalius svallizetaknie
kozowateCobitidae
2702533koza największaCobitis elongatataknie
2711149kozaCobitis taeniatak, z wyjątkiem populacji fińskichnie
2721144koza greckaCobitis trichonicataknie
2731145piskorzMisgurnus fossilistaknie
2741146koza złotawaSabanejewia auratataknie
2751991koza włoska i koza weneckaSabanejewia larvata (Cobitis larvata oraz Cobitis conspersa)taknie
SUMOKSZTAŁTNESILURIFORMES
sumowateSiluridae
2761150sum ArystotelesaSilurus arislotelistaknie
ATERYNOKSZTAŁTNEATHERINIFORMES
karpieńcokszłałtneCyprinodontidae
2771151karpieńczyk hiszpańskiAphanius iberustaknie
2781152karpieńczyk pręgowanyAphanius fasciatustaknie
2791153walencja hiszpańskaValencia hispanicataktak
2801992karpieńczyk greckiValencia letourneuxi (Valencia hispanica)taktak
OKONIOKSZTAŁTNEPERCIFORMES
okoniowatePercidae
2812555jazgarz BalonaGymnocephalus balonitaknie
2821157szrecerGymnocephalus schraetzertaknie
2831998aspretRomanichthys valsanicolataktak
2841158czop francuskiZingel aspernienie
28511605)Zingel spp.tak, z wyjątkiem Zingel asper oraz Zingel zingelnie
2861159czop czarnyZingel zingelnienie
babkowateGobiidae
28763485)Knipowitschia croaticataknie
2881155babka padańskaKnipowitschia (Padogobius) panizzaetaknie
2891156babka włoskaPadogobius nigricanstaknie
2901154babka CanestriniegoPomatoschistus canestrinitaknie
SKORPENOKSZTAŁTNESCORPAENIFORMES
głowaczowateCottidae
2911163głowacz białopłetwyCottus gobiotak, z wyjątkiem populacji fińskichnie
2921162głowacz PetitiegoCottus petititaknie
JAMOCHŁONYCOELENTERATA
PARZYDEŁKOWCECNIDARIA
2931001koral szlachetnyCorallium rubrumnienie
MIĘCZAKIMOLLUSCA
ŚLIMAKIGASTROPODA
2944056zatoczek łamliwyAnisus vorticulustaknie
29510115)Caseolus calculustaknie
29610105)Caseolus commixtataknie
29710095)Caseolus sphaerulataknie
29840575)Chilostoma banaticumtaknie
29910045)Discula leacockianataknie
30010025)Discula tabellatataknie
30110035)Discula testudinalisnienie
30210055)Discula turriculanienie
30310225)Discus defloratusnienie
30410235)Discus guerinianustaknie
30510075)Elona quimperianataknie
30610245)Geomalacus maculosustaknie
30710065)Geomitra monizianataknie
30825785)Gibbula nivosataknie
30919155)Helicopsis striata austriacataktak
3101026ślimak winniczekHelix pomatianienie
31140595)Hygromia kovacsitaknie
31210255)Idiomela (Helix) subplicatataknie
31340605)Lampedusa imitatrixtaknie
31440615)Lampedusa melitensistaktak
31510175)Leiostyla abbreviatataknie
31610185)Leiostyla cassidataknie
31710195)Leiostyla corneocostatataknie
31810205)Leiostyla gibbataknie
31910215)Leiostyla lamellosataknie
32040625)Paladilhia hungaricataktak
32110125)Patella ferrugineanienie
32240635)Sadleriana pannonicataknie
3232)5)Theodoxus prevostianusnienie
32440645)Theodoxus transversalistaknie
3251014poczwarówka zwężonaVertigo angustiortaknie
3261015poczwarówka zmiennaVertigo genesiitaknie
3271013poczwarówka GeyeraVertigo geyeritaknie
3281016poczwarówka jajowataVertigo moulinsianataknie
MAŁŻEBIVALIA
omułkowateMytilidae
3291027omułek daktylowyLithophaga lithophaganienie
3301028przyszynka szlachetnaPinna nobilisnienie
skójkowateUnionoidae
33110315)Microcondylaea compressanienie
3321032skójka gruboskorupowaUnio crassustaknie
33310335)Unio elongatulusnienie
perłoródkowateMargaritiferidae
33410305)Margaritifera auricularianienie
3351029perłoródka rzecznaMargaritifera margaritiferataknie
racicznicowateDreissenidae
33640655)Congeria kusceritaknie
PIERŚCIENICEANNELIDA
pijawkowateHirudinidea
3371034pijawka lekarskaHirudo medicinalisnienie
SZKARŁUPNIEECHINODERMATA
jeżowceEchinoidea
33810085)Centrostephanus longispinusnienie
STAWONOGIARTHROPODA
SKORUPIAKICRUSTACEA
rakowateAstacidae
33910925)Austropotamobius pallipestaknie
3401093rak kamiennyAustropotamobius torrentiumtaktak
3411091rak szlachetnyAstacus astacusnienie
5)Scyllaridae
34210905)Scyllarides latusnienie
równonogiIsopoda
34340105)Armadillidium ghardalamensistaktak
OWADYINSECTA
CHRZĄSZCZECOLEOPTERA
34419195)Agathidium pulchellumtaknie
34540115)Bolbelasmus unicornistaknie
3461920ponurek SchneideraBoros schneideritaknie
3471085bogatek wspaniałyBuprestis splendenstaknie
34840125)Carabus hampeitaknie
3494013biegacz węgierskiCarabus hungaricustaknie
35019145)Carabus menetriesi pacholeitaktak
35110805)Carabus olympiaetaktak
3524014biegacz urozmaiconyCarabus variolosustaknie
3534015biegacz ZawadzkiegoCarabus zawadzkiitaknie
3541088kozioróg dęboszCerambyx cerdotaknie
35519215)Corticaria planulataknie
3561086zgniotek cynobrowyCucujus cinnaberinustaknie
35740165)Dorcadion fulvum cervaetaknie
35840175)Duvalius gebhardtitaknie
35940185)Duvalius hungaricustaknie
3601081pływak szerokobrzegiDytiscus latissimustaknie
3611082kreślinek nizinnyGraphoderus bilineatustaknie
36240195)Leptodirus hochenwartitaknie
3631079pilnicznik fiołkowyLimoniscus violaceustaknie
3641083jelonek rogaczLucanus cervustaknie
36519225)Macroplea pubipennistaknie
3661923średzinkaMesosa myopstaknie
36710895)Morimus funereustaknie
3681084pachnica dębowaOsmoderma eremita (Osmoderma barnabita)taktak
3691924pogrzybnicaOxyporus mannerheimiitaknie
3704021konarek tajgowyPhryganophilus ruficollistaktak
37140205)Pilemia tigrinataknie
37240225)Probaticus subrugosustaknie
37340235)Propomacrus cypriacustaknie
3744024sichrawa karpackaPseudogaurotina excellenstaktak
37540255)Pseudoseriscius cameronitaknie
3761925rozmiazg kolweńskiPytho kolwensistaknie
3774026zagłębek bruzdkowanyRhysodes sulcatustaknie
3781087nadobnica alpejskaRosalia alpinataktak
37919265)Stephanopachys linearistaknie
38019275)Stephanopachys substriatustaknie
38119285)Xyletinus tremulicolataknie
PLUSKWIAKIHEMIPTERA
38219295)Aradus angularistaknie
MOTYLELEPIDOPTERA
38319305)Agriades glandon aquilotaknie
38410665)Apatura metisnienie
38540275)Arytrura musculustaknie
3866199krasopani heraCallimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctariataktak
38740285)Catopta thripstaknie
38840295)Chondrosoma fiduciariumtaknie
38919315)Clossiana improbataknie
3901070strzępotek heroCoenonympha heronienie
3911071strzępotek edypusCoenonympha oedippustaknie
3924030szlaczkoń szafraniecColias myrmidonetaknie
39340315)Cucullia mixtataknie
39440325)Dioszeghyana schmidtiitaknie
39540335)Erannis ankerariataknie
39610725)Erebia calcariataknie
39710735)Erebia christitaknie
39819325)Erebia medusa polaristaknie
3991069górówka sudeckaErebia sudeticanienie
4001074barczatka kataksEriogaster cataxtaknie
4011065przeplatka auriniaEuphydryas (Eurodryas, Hypodryas) auriniataknie
40210645)Fabriciana elisanienie
40340345)Glyphipterix loricatellataknie
40440355)Gortyna borelii lunatataknie
40561705)Graellsia isabellaetaknie
40619335)Hesperia comma catenataknie
40710775)Hyles hippophaesnienie
4086169przeplatka maturnaHypodryas maturnataknie
40940365)Leptidea morseitaknie
41040375)Lignyoptera fumidariataknie
4111067osadnik wielkookiLopinga achinenienie
4121060czerwończyk nieparekLycaena dispartaknie
4134038czerwończyk fioletekLycaena helletaknie
4146265modraszek arionMaculinea (Phengaris) arionnienie
4156179modraszek nausitousMaculinea (Phengaris) nausithoustaknie
4166177modraszek telejusMaculinea (Phengaris) teleiustaknie
41710625)Melanargia argetaknie
41840395)Nymphalis vaualbumtaktak
41910545)Papilio alexanornienie
4201055paź korsykańskiPapilio hospitontaknie
4211057niepylak apolloParnassius apollonienie
4221056niepylak mnemozynaParnassius mnemosynenienie
42340405)Phyllometra culminariataknie
42410635)Plebicula golgustaknie
42540415)Polymixis rufocincta isolatataknie
4264042modraszek eroidesPolyommatus eroidestaknie
4271076postojak wiesiołkowiecProserpinus proserpinanienie
42863505)Proterebia afra dalmatataknie
42940435)Pseudophilotes baviustaknie
43019345)Xestia borealistaknie
43119355)Xestia brunneopictataknie
4324044sówka puszczykówkaXylomoia strixtaktak
4331053zygzakowiec kokornakowiecZerynthia polyxenanienie
MODLISZKIMANTODEA
43410515)Apteromantis apterataknie
WAŻKIODONATA
4351048żagnica zielonaAeshna viridisnienie
43610455)Coenagrion hylastaknie
43710445)Coenagrion mercurialetaknie
4384045łątka ozdobnaCoenagrion ornatumtaknie
43940465)Cordulegaster heros
44010475)Cordulegaster trinacriaetaknie
44110465)Gomphus grasliniitaknie
4421038zalotka białoczelnaLeucorrhinia albifronsnienie
4431035zalotka spłaszczonaLeucorrhinia caudalisnienie
4441042zalotka większaLeucorrhinia pectoralistaknie
44510435)Lindenia tetraphyllataknie
44610365)Macromia splendenstaknie
4471037trzepla zielonaOphiogomphus ceciliataknie
44810415)Oxygastra curtisiitaknie
4496167gadziogłówka żółtonogaStylurus flavipesnienie
4506182straszka północnaSympecma brauerinienie
PROSTOSKRZYDŁEORTHOPTERA
45110495)Baetica ustulatataknie
45240475)Brachytrupes megacephalustaknie
45340485)Isophya costatataknie
45440495)Isophya harzitaknie
45540505)Isophya stysitaknie
45640515)Myrmecophilus baroniitaknie
45740525)Odontopodisma rubripestaknie
45840535)Paracaloptenus caloplenoidestaknie
45940545)Pholidoptera transsylvanicataknie
4601050niezdarka dziewicaSaga pedonienie
46140555)Stenobothrus (Stenobothrodes)

eurasius

taknie
PAJĘCZAKIARACHNIDA
PAJĄKIARANEAE
46210945)Macrothele calpeiananienie
ZALESZCZOTKIPSEUDOSCORPIONES
46319365)Anthrenochernes stellaetaknie
Objaśnienia:

1) Kody gatunków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, będącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

2) Brak oficjalnego kodu.

3) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki z podrzędu Microchiroptera wymienione w tabeli.

4) Wszystkie gatunki zwierząt z tej rodziny (z wyjątkiem Glis glis oraz Eliomys quercinus) są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymaga jedynie gatunek wymieniony w tabeli.

5) Brak oficjalnej nazwy gatunku w języku polskim.

6) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tego rzędu są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki wymienione w tabeli.

7) Gatunek ten jest przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, z wyjątkiem populacji hiszpańskich.

8) Wszystkie gatunki zwierząt należące do tej rodziny są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 wymagają jedynie gatunki wymienione w tabeli.

9) Wszystkie gatunki należące do tego rodzaju są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ale nie wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, z wyjątkiem Coregonus oxyrhynchus.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, ZE WSKAZANIEM TYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000, ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM

Lp.Kod1)Nazwa polskaNazwa łacińskaGatunek wymagający

ochrony w formie wyznaczenia obszaru

Natura 2000

Gatunek o znaczeniu priorytetowym
123456
114312)Abies nebrodensistaktak
214752)Aconitum corsicumtaktak
34109tojad morawskiAconitum firmum moravicumtaknie
44068dzwonecznik wonnyAdenophora liliifoliataknie
514792)Adonis distortataknie
615172)Aeonium gomeraensetaknie
715182)Aeonium saundersiitaknie
815192)Aichryson dumosumtaknie
91939rzepik szczeciniastyAgrimonia pilosataknie
101516aldrowanda pęcherzykowataAldrovanda vesiculosataknie
1119402)Alisma wahlenbergiitaktak
1218472)Allium grosiitaknie
1315092)Alyssum pintadasilvaenienie
1415082)Alyssum pyrenaicumtaknie
1516152)Ammi trifoliatumtaknie
1641022)Anacamptis urvilleanataknie
1715592)Anagyris latifoliataktak
1817242)Anarrhinum longipedicelatumnienie
1916742)Anchusa crispataktak
2018442)Androcymbium europaeumnienie
2118552)Androcymbium psammophilumtaktak
2218422)Androcymbium rechingeritaktak
2316312)Androsace cylindricanienie
2416302)Androsace mathildaetaknie
2516322)Androsace pyrenaicataknie
2618072)Andryala crithmifoliataknie
2716072)Angelica heterocarpataktak
281617starodub łąkowyAngelica palustris

(= Ostericum palustre)

taknie
2917662)Anthemis glaberrimataktak
3015532)Anthyllis hystrixtaknie
3115602)Anthyllis lemannianataknie
3215542)Anthyllis lusitanicanienie
3317232)Antirrhinum charidemtaknie
3417222)Antirrhinum lopesianumnienie
3516192)Apium bermejoitaktak
361614selery błotneApium repenstaknie
3714802)Aquilegia alpinanienie
3814742)Aquilegia bertoloniitaknie
3914732)Aquilegia kitaibeliitaknie
4014722)Aquilegia pyrenaica cazorlensistaktak
4121032)Arabis kennedyaetaktak
4215072)Arabis sadinataknie
4340892)Arabis scopolianataknie
4414392)Arceuthobium azoricumtaknie
4519412)Arctagrostis latifoliataknie
4619422)Arctophila fulvataknie
4719432)Arenaria ciliata pseudofrigidataknie
4819442)Arenaria humifusataknie
4914702)Arenaria nevadensistaktak
5014532)Arenaria provincialistaknie
5118122)Argyranthemum lidiitaktak
5217612)Argyranthemum pinnatifidum

succulentum

nienie
5318242)Argyranthemum thalassophylumtaknie
5418232)Argyranthemum winteriitaknie
5516452)Armeria berlengensistaknie
5616462)Armeria helodestaktak
5716372)Armeria neglectataknie
5816382)Armeria pseudarmeriataknie
5916442)Armeria rouyanataktak
6016412)Armeria sampaionienie
6116362)Armeria soleiroliitaknie
6216352)Armeria velutinataknie
631762arnika górskaArnica montananienie
6419452)Artemisia campestris bottnicataknie
651763bylica skalnaArtemisia erianthanienie
6617642)Artemisia genipinienie
6717652)Artemisia granatensistaktak
6819162)Artemisia laciniatataktak
6919462)Artemisia oelandicataknie
7019172)Artemisia panciciitaktak
7118402)Asphodelus bento-rainhaetaktak
724066zanokcica serpentynowaAsplenium adulterinumtaknie
7314242)Asplenium hemionitisnienie
7414232)Asplenium jahandieziitaknie
7518022)Aster pyrenaeustaktak
7617572)Aster sorrentiniitaktak
7715432)Astragalus algarbiensistaktak
7815582)Astragalus aquilanustaktak
7915572)Astragalus centralpinustaknie
8021312)Astragalus macrocarpus lefkarensistaktak
8115482)Astragalus maritimustaktak
8221322)Astragalus peterfiitaknie
8315442)Astragalus tremolsianustaknie
8415552)Astragalus verrucosustaktak
8517482)Asyneuma giganteumtaknie
8616132)Athamanta cortianataknie
8718222)Atractylis arbusculataktak
8818112)Atractylis preauxianataknie
8917072)Atropa baeticataktak
9018862)Avenula hackeliitaknie
9117552)Azorina vidaliitaktak
9214452)Bassia (Kochia) saxicolataktak
9318382)Bellevalia hackeliinienie
9415352)Bencomia brachystachyataktak
9515362)Bencomia sphaerocarpataknie
9614842)Berberis maderensisnienie
9714462)Beta patulataknie
9815062)Biscutella neustriacataktak
9915052)Biscutella vincentinataknie
10015002)Boleum asperumtaknie
10118722)Borderea chouardiitaktak
1021419podejźrzon pojedynczyBotrychium simplextaknie
10314982)Brassica glabrescenstaknie
1043)2)Brassica hilarionistaknie
10514962)Brassica insularistaknie
10614942)Brassica macrocarpataknie
10719472)Braya linearistaknie
10818822)Bromus grossustaknie
10913852)Bruchia vogesiacataknie
11019792)Bryhnia novae-angliaetaknie
11113882)Bryoerythrophyllum campylocarpum

(Bryoerythrophyllum machadoanum)

taktak
11216232)Bunium brevifoliumnienie
11316052)Bupleurum capillaretaktak
11416162)Bupleurum handiensetaknie
11516062)Bupleurum kakiskalaetaktak
1161386bezlist okrywowyBuxbaumia viridistaknie
11719482)Calamagrostis chalybaeataknie
1181832kaldesia dziewięciornikowataCaldesia parnassifoliataknie
11918102)Calendula maderensistaknie
12019492)Calypso bulbosataknie
1214069dzwonek karkonoskiCampanula bohemicataktak
12222332)Campanula gelidataktak
12317502)Campanula morettiananienie
12422362)Campanula romanicataknie
12517512)Campanula sabatiataktak
1264070dzwonek piłkowanyCampanula serratataktak
12740712)Campanula zoysiitaknie
12816592)Caralluma burchardiitaknie
12917602)Carduus myriacanthustaktak
13019502)Carex holostomataknie
13118992)Carex malato-beliziitaknie
13218972)Carex panormitanataktak
1332249dziewięćsił popłocholistnyCarlina onopordifoliataknie
13422502)Centaurea akamantistaktak
13517702)Centaurea alba heldreichiitaktak
13618302)Centaurea alba princepstaktak
13718062)Centaurea attica megarensistaktak
13817942)Centaurea balearicataktak
13917962)Centaurea borjaetaktak
14017722)Centaurea citricolortaktak
14118012)Centaurea corymbosataknie
14217742)Centaurea gadorensistaknie
14317912)Centaurea horridataktak
14440802)Centaurea immanuelis-loewiitaknie
14522532)Centaurea jankaetaknie
14617762)Centaurea kalambakensistaktak
14717982)Centaurea kartschianataknie
14817782)Centaurea lactiflorataktak
14917932)Centaurea micrantha herminiitaknie
15017802)Centaurea niederitaktak
15117992)Centaurea peucedanifoliataktak
15217822)Centaurea pinnatataktak
15322552)Centaurea ponticataknie
15417952)Centaurea pulvinatataknie
15517842)Centaurea rothmaleranataknie
15617852)Centaurea vicentinataknie
15716552)Centaurium rigualiitaktak
15816582)Centaurium somedanumtaktak
15917462)Centranthus trinervistaknie
16019012)Cephalanthera cucullatataktak
16119802)Cephalozia macouniitaknie
1622071

4072

2)Cerastium alsinifolium, Cerastium dinaricumtaktak
16316602)Ceropegia chrysanthataktak
16417212)Chaenorrhinum serpyllifolium lusitanicumtaknie
16516092)Chaerophyllum azoricumtaknie
16615372)Chamaemeles coriaceataktak
16718142)Cheirolophus duraniitaknie
16818282)Cheirolophus ghomerytustaknie
16918082)Cheirolophus junonianustaknie
17018092)Cheirolophus massonianustaknie
17122832)Chionodoxa lochiaetaktak
17219512)Cinna latifoliataknie
17340812)Cirsium brachycephalumtaknie
17418262)Cirsium latifoliumtaknie
17515962)Cistus chinamadensistaknie
17615922)Cistus palhinhaetaknie
1771378chrobotkiCladonia subgenus Cladinanienie
1782109warzucha polskaCochlearia polonicataktak
1794090warzucha tatrzańskaCochlearia tatraetaktak
18014902)Coincya rupestristaktak
18122852)Colchicum arenariumtaknie
18218362)Colchicum corsicumnienie
18318352)Colchicum cousturierinienie
1841887koleantus delikatnyColeanthus subtilistaknie
18514782)Consolida samiataktak
18616632)Convolvulus argyrothamnustaktak
18716662)Convolvulus caput-medusaetaktak
18816642)Convolvulus fernandesiitaktak
18916672)Convolvulus lopez-socasiitaktak
19016652)Convolvulus massoniitaktak
19114882)Coronopus navasiitaktak
19219522)Corydalis gotlandicataknie
19315112)Crambe arboreataktak
19415102)Crambe laevigatataknie
19515132)Crambe sventeniitaktak
19640912)Crambe tatariataknie
19740792)Cremnophyton lanfrancoitaktak
19817862)Crepis crocifoliataktak
19917872)Crepis granatensistaknie
20040822)Crepis pusillataknie
20119532)Crepis tectorum nigrescenstaknie
20223062)Crocus cypriustaknie
20318732)Crocus etruscusnienie
20423072)Crocus hartmannianustaknie
20514202)Culcita macrocarpataknie
20641072)Cyclamen fatrensetaktak
20719812)Cynodontium suecicumtaknie
2081902obuwik pospolityCypripedium calceolustaknie
20915462)Cytisus aeolicustaktak
21041032)Dactylorhiza kalopissiitaknie
21121592)Daphne arbusculataktak
21215832)Daphne petraeataknie
21315842)Daphne rodrigueziitaktak
21420922)Delphinium caseyitaktak
21563512)Degenia velebiticataktak
21615382)Dendriopoterium pulidoitaknie
21718952)Deschampsia maderensistaknie
21819542)Dianthus arenarius arenariustaknie
21940732)Dianthus arenarius bohemicustaktak
22014472)Dianthus cintranus cintranustaknie
22140742)Dianthus diutinustaktak
22240752)Dianthus lumnitzeritaktak
22314692)Dianthus mariziitaknie
22440762)Dianthus moravicustaktak
2252074goździk lśniącyDianthus nitidustaktak
22640772)Dianthus plumarius regis-stephanitaknie
22714682)Dianthus rupicolataknie
2281383żaglik włoskowatyDichelyma capillaceumtaknie
2291381widłoząb zielonyDicranum viridetaknie
23019552)Diplazium sibiricumtaknie
23114862)Diplotaxis ibicensistaknie
23214852)Diplotaxis siettianataktak
23314972)Diplotaxis vicentinataknie
23413802)Distichophyllum carinatumtaknie
23517972)Doronicum plantagineum Tournefortiinienie
23615422)Dorycnium pentaphyllum transmontananienie
23715612)Dorycnium spectabiletaktak
23819562)Draba cacuminumtaknie
23919572)Draba cinereataknie
24021132)Draba dorneritaknie
24118562)Dracaena draconienie
24216892)Dracocephalum austriacumtaknie
2431393sierpowiec błyszczącyDrepanocladus (Hamatocaulis) vernicosustaknie
24414252)Dryopteris corleyitaktak
24519582)Dryopteris fraganstaknie
24613972)Echinodium spinosumtaktak
24716802)Echium candicanstaknie
24816772)Echium gentianoidestaktak
2494067żmijowiec czerwonyEchium russicumtaknie
25040922)Elatine gussoneitaknie
2511898ponikło kraińskieEleocharis carniolicataknie
25219822)Encalypta muticataknie
25316242)Erica scoparia azoricataknie
25417892)Erigeron frigidustaknie
25515702)Erodium astragaloidestaktak
25615692)Erodium paularensetaknie
25715682)Erodium rupicolataktak
25815022)Erucastrum palustretaknie
25916042)Eryngium alpinumtaknie
26016032)Eryngium viviparumtaktak
2612114pszonak pienińskiErysimum pieninicumtaktak
26215782)Euphorbia handiensistaktak
26315762)Euphorbia lambiitaknie
26415752)Euphorbia margalidianataktak
26515742)Euphorbia nevadensisnienie
26615772)Euphorbia stygianataknie
26715732)Euphorbia transtaganataknie
26817362)Euphrasia azoricataktak
26917202)Euphrasia genargenteataktak
27017342)Euphrasia grandiflorataknie
27117142)Euphrasia marchesettiitaknie
27217122)Euphrasia mendoncaenienie
27316102)Ferula latipinnataknie
27421702)Ferula sadlerianataktak
27518842)Festuca brigantinataknie
27618882)Festuca duriotaganataknie
27718852)Festuca eleganstaknie
27818902)Festuca henriquesiitaknie
27918912)Festuca summilusilanataknie
28015802)Frangula azoricataknie
28118342)Fritillaria conicanienie
28218462)Fritillaria drenovskiinienie
28318452)Fritillaria gussichiaenienie
28418522)Fritillaria obliquanienie
28518432)Fritillaria rhodocanakisnienie
2861866śnieżyczka przebiśniegGalanthus nivalisnienie
2872189przytulia krakowskaGalium cracoviensetaknie
28816612)Galium litoraletaktak
28921912)Galium moldavicumtaknie
2904113przytulia sudeckaGalium sudeticumtaktak
29116622)Galium viridiflorumtaktak
29218932)Gaudinia hispanicataknie
29315502)Genista dorycnifoliataknie
29415472)Genista holopetalataknie
29516562)Gentiana ligusticataknie
29616572)Gentiana luteanienie
29716542)Gentianella anglicataknie
2984094goryczuszka czeskaGentianella bohemicataktak
29915712)Geranium maderensetaktak
3004096mieczyk błotnyGladiolus palustristaknie
30117372)Globularia ascaniitaktak
30217382)Globularia sarcophyllataktak
30314322)Globularia stygiataktak
30419072)Goodyera macrophyllataknie
30519592)Gymnigritella runeitaknie
30614672)Gypsophila papillosataktak
30715932)Halimium verticillatumtaknie
30819832)Hamatocaulis lapponicustaknie
30915942)Helianthemum alypoidestaknie
31015972)Helianthemum bystropogophyllumtaktak
31115912)Helianthemum caput-felistaknie
31218272)Helichrysum gossypinumtaknie
31340832)Helichrysum melitensetaktak
31418292)Helichrysum monogynumtaknie
31517712)Helichrysum sibthorpiinienie
31614482)Herniaria algarvicataknie
31714662)Herniaria latifolia litardiereitaktak
31814492)Herniaria lusitanica berlengianataknie
31914622)Herniaria maritimataknie
32019842)Herzogiella turfaceataknie
32141042)Himantoglossum adriaticumtaknie
32223272)Himantoglossum caprinumtaknie
32319602)Hippuris tetraphyllataknie
32441172)Hladnikia pastinacifoliataknie
32518922)Holcus setiglumis duriensistaknie
32618512)Hyacinthoides vicentinataknie
32719852)Hygrohypnum montanumtaknie
32814222)Hymenophyllum maderensistaknie
32917792)Hymenostemma pseudanthemistaknie
33040842)Hyoseris frutescenstaknie
33114332)Hypericum aciferumtaktak
33222662)Hypochoeris oligocephalataknie
33314952)Iberis arbusculataktak
33415032)Iberis procumbens microcarpataknie
33540972)Iris aphylla Hungaricataknie
33618742)Iris boissierinienie
33740982)Iris humilis arenariataknie
33818752)Iris lusitanicanienie
33918762)Iris mariscanienie
34014172)Isoetes azoricataknie
34114162)Isoetes boryanataknie
34214152)Isoetes malinvernianataknie
34317272)Isoplexis chalcanthataktak
34417282)Isoplexis isabellianataknie
34517402)Jankaea heldreichiinienie
34617522)Jasione crispa serpentinicataknie
34717532)Jasione lusitanicataknie
34816522)Jasminum azoricumtaknie
34914872)Jonopsidium acauletaktak
35014992)Jonopsidium savianumtaknie
35118772)Juncus valvatustaknie
35213922)Jungermannia handeliitaknie
35318052)Jurinea cyanoidestaktak
35418002)Jurinea fontqueritaktak
35515812)Kosteletzkya pentacarpostaknie
35614382)Kunkeliella subsucculentataknie
35718252)Lactuca watsonianataktak
35817682)Lamyropsis microcephalataktak
35915992)Laserpitium longiradiumtaktak
36017922)Leontodon boryitaknie
36117592)Leontodon microcephalustaknie
36217902)Leontodon siculustaktak
3631400bielistka bladaLeucobryum glaucumnienie
36418712)Leucojum nicaeensetaknie
36517882)Leuzea longifoliataknie
36618132)Leuzea rhaponticoidesnienie
3671758języczka syberyjskaLigularia sibiricataknie
36818412)Lilium rubrumnienie
36916492)Limonium arborescenstaktak
37016502)Limonium dendroidestaknie
37116332)Limonium dodartii lusitanicumtaknie
37216342)Limonium insularetaktak
37316392)Limonium lanceolatumtaknie
37416402)Limonium multiflorumtaknie
37516422)Limonium pseudolaetumtaktak
37616472)Limonium spectabiletaktak
37716432)Limonium strictissimumtaktak
37816482)Limonium sventeniitaktak
37917262)Linaria algarvianataknie
38017162)Linaria coutinhoitaknie
38117192)Linaria ficalhoanataktak
38217152)Linaria flavataknie
38317182)Linaria hellenicataktak
3842216lnica wonnaLinaria loeselii (Linaria odora)taknie
38541142)Linaria pseudolaxiflorataknie
38617132)Linaria ricardoitaktak
38717102)Linaria tonzigiitaknie
38817172)Linaria tursicataktak
3891725lindernia mułowaLindernia procumbensnienie
39021562)Linum dolomiticumtaktak
39115722)Linum muelleri

(Linum maritimum muelleri)

taktak
3921903lipiennik LoeselaLiparis loeseliitaknie
39316682)Lithodora nitidataktak
39413762)Lithothamnium coralloidesnienie
39515622)Lotus azoricustaktak
39615632)Lotus callis-viridistaknie
39715642)Lotus kunkeliitaktak
3981831elisma wodnaLuronium natanstaknie
39919612)Luzula arcticataknie
4001413widłakiLycopodium spp.nienie
40115982)Lythrum flexuosumtaktak
40214892)Malcolmia lacera graccilimanienie
40317062)Mandragora officinarumnienie
4041379mannia skalnaMannia triandrataknie
40515392)Marcetella maderensistaknie
40614302)Marsilea azoricataktak
40714272)Marsilea batardaetaknie
4081428marsylia czterolistnaMarsilea quadrifoliataknie
40914292)Marsilea strigosataknie
41013902)Marsupella profundataktak
41115792)Maytenus umbellatataknie
4121389parzęchlin

długoszczecinowy

Meesia longisetataknie
41316122)Melanoselinum decipienstaknie
41415562)Melilotus segetalis fallaxtaknie
41516972)Micromeria taygeteataktak
41618792)Micropyropsis tuberosataknie
41720772)Minuartia smejkaliitaktak
41814602)Moehringia fontquerinienie
41920792)Moehringia jankaetaknie
42019622)Moehringia lateriflorataknie
42114582)Moehringia tommasiniitaknie
42240782)Moehringia villosataknie
42315202)Monanthes wildpretiitaknie
42416202)Monizia edulistaknie
42515042)Murbeckiella pinnatifida herminiinienie
42614912)Murbeckiella sousaenienie
42718502)Muscari gussoneitaktak
4283)2)Muscari aureataknie
42917562)Musschia wollastoniitaktak
43016782)Myosotis azoricataknie
43116692)Myosotis lusitanicataknie
43216792)Myosotis maritimataknie
43316702)Myosotis rehsteineritaknie
43416732)Myosotis retusifoliataknie
43514352)Myrica rivas-martineziitaktak
4361833jezierza giętkaNajas flexilistaknie
43719632)Majas tenuissimataknie
43818652)Narcissus asturiensistaknie
43918642)Narcissus bulbocodiumnienie
44018632)Narcissus calcicolataknie
44118622)Narcissus cyclamineustaknie
44218602)Narcissus fernandesiitaknie
44318592)Narcissus humilistaknie
44451922)Narcissus juncifoliusnienie
44518672)Narcissus longispathusnienie
44618582)Narcissus nevadensistaktak
44718572)Narcissus pseudonarcissus nobilistaknie
44818702)Narcissus scaberulustaknie
44918682)Narcissus triandrus capaxtaknie
45018692)Narcissus viridiflorustaknie
45116002)Naufraga balearicataktak
45216832)Nepeta dirphyataknie
45316842)Nepeta sphacioticataktak
45413962)Nothothylas orbicularistaknie
45541192)Ochyraea tatrensistaknie
45617092)Odontites granatensistaknie
45717292)Odontites hollianataknie
45816012)Oenanthe conioidestaktak
45916212)Oenanthe divaricatataknie
46016752)Omphalodes kuzinskyanaetaknie
46116762)Omphalodes littoralistaktak
46215492)Ononis hackeliitaktak
46318212)Onopordum nogalesiitaktak
46418152)Onorpordum carduelinumtaktak
46522032)Onosma tornensistaktak
46614182)Ophioglossum polyphyllumtaknie
46719042)Ophrys argolicanienie
46823292)Ophrys kotschyitaktak
46919052)Ophrys lunulatataktak
47041052)Ophrys melitensistaknie
47119062)Orchis scopulorumnienie
47216852)Origanum dictamnustaknie
47318392)Ornithogalum reverchoniinienie
47441062)Orobanche densiflorataknie
47519862)Orthothecium lapponicumtaknie
4761387szurpek RogeraOrthotrichum rogeritaknie
47714832)Paeonia cambessedesiitaknie
47814812)Paeonia clusii Rhodiataknie
47920972)Paeonia officinalis banaticataknie
48014822)Paeonia parnassicataknie
48140852)Palaeocyanus crassifoliustaktak
48219642)Papaver laestadianumtaknie
48319652)Papaver radicatum hyperboreumtaknie
48415142)Parolinia schizogynoidestaktak
4852217gnidosz sudeckiPedicularis sudeticataktak
48618162)Pericallis hadrosomataktak
48719662)Persicaria foliosataknie
48816022)Petagnia saniculifoliataknie
48913952)Petalophyllum ralfsiitaknie
49014562)Petrocoptis grandiflorataknie
49114542)Petrocoptis montsiccianataknie
49214512)Petrocoptis pseudoviscosataknie
49318172)Phagnalon benettiitaknie
49418942)Phalaris maderensistaknie
49522092)Phlomis brevibracteatataknie
49622102)Phlomis cypriataknie
49718962)Phoenix theophrastitaknie
49813772)Phymatholithon calcareumnienie
49917492)Physoplexis comosanienie
50016532)Picconia azoricataknie
50117832)Picris willkommiinienie
50222272)Pinguicula crystallinataktak
50317412)Pinguicula nevadensistaknie
50415322)Pittosporum coriaceumtaktak
5051987płaskomerzyk orzęsionyPlagiomnium drummondiitaknie
50617422)Plantago algarbiensis (Plantago bracteos)taknie
50717432)Plantago almogravensistaknie
50817442)Plantago malato-beliziitaknie
50919672)Platanthera obtusata oliganthataknie
51041222)Poa granitica disparilistaknie
51123172)Poa riphaeataktak
51214402)Polygonum praelongumtaknie
51314122)Polystichum drepanumtaktak
51415342)Potentilla delphinensistaknie
51521252)Potentilla emilii-popiitaknie
51616272)Primula apenninataktak
51741082)Primula carniolicataknie
51816292)Primula glaucescensnienie
51919682)Primula nutanstaknie
52016282)Primula palinuritaknie
52119692)Primula scandinavicataknie
52216262)Primula spectabilisnienie
52315402)Prunus lusitanica azoricataknie
52418782)Pseudarrhenatherum pallenstaknie
52519712)Puccinellia phryganodestaknie
52618892)Puccinellia pungenstaknie
52720932)Pulsatilla grandistaknie
5281477sasanka otwartaPulsatilla patenstaknie
52941102)Pulsatilla pratensis hungaricataktak
5302094sasanka słowackaPulsatilla slavicataktak
53141112)Pulsatilla subslavicataktak
53219702)Pulsatilla vulgaris Gotlandicataknie
53341122)Pyrus magyaricataktak
53417392)Ramonda serbicanienie
53520962)Ranunculus kykkoensistaknie
53619722)Ranunculus lapponicustaknie
53714762)Ranunculus weyleritaktak
53815152)Reseda decursivataktak
53941152)Rhinanthus oesilensistaknie
5404093różanecznik żółtyRhododendron luteumtaknie
54114922)Rhynchosinapis erucastrum Cintranataknie
54215312)Ribes sardoumtaktak
54313842)Riccia breidleritaknie
54413912)Riella helicophyllataknie
54516862)Rosmarinus tomentosusnienie
54616082)Rouya polygamataknie
54715332)Rubus genevieri herminiinienie
54814422)Rumex azoricustaknie
54914412)Rumex rupestristaknie
55018492)Ruscus aculeatusnienie
55114432)Salicornia venetataktak
55214342)Salix salvifolia australistaknie
55340992)Salvia veneristaknie
55417452)Sambucus palmensistaktak
55516222)Sanicula azoricataknie
55617812)Santolina elegansnienie
55717772)Santolina impressataknie
55817752)Santolina semidentatataknie
55940862)Saussurea alpina esthonicataknie
56015252)Saxifraga bericataknie
56115232)Saxifraga cintrananienie
56215272)Saxifraga florulentataknie
5631528skalnica torfowiskowaSaxifraga hirculustaknie
56419732)Saxifraga osloënsistaknie
56515292)Saxifraga portosanctananienie
56615302)Saxifraga presolanensisnienie
56715242)Saxifraga tombeanensistaknie
56815222)Saxifraga valdensisnienie
56915262)Saxifraga vayredananienie
57017472)Scabiosa nitenstaknie
57113942)Scapania massolongitaknie
57218372)Scilla beirananienie
57341012)Scilla litardiereitaknie
57418542)Scilla maderensistaknie
57522962)Scilla morrisiitaktak
57618482)Scilla odoratanienie
57717112)Scrophularia herminiinienie
57817082)Scrophularia grandiflora grandifloranienie
57917352)Scrophularia sublyratanienie
58015212)Sedum brissemoretiitaknie
58118532)Semele maderensistaknie
58217732)Senecio caespitosusnienie
58318042)Senecio elodestaktak
58419742)Senecio jacobea gotlandicustaknie
58517692)Senecio lagascanus lusitanicusnienie
58618032)Senecio nevadensistaknie
5874087sierpik różnolistnySerratula lycopifoliataktak
58816112)Seseli intricatumtaktak
58941182)Seseli leucospermumtaknie
59017302)Sibthorpia peregrinataknie
59122132)Sideritis cypriataknie
59217032)Sideritis cystosiphontaktak
59316992)Sideritis discolortaktak
59416882)Sideritis incana glaucataknie
59517002)Sideritis infernalistaknie
59616872)Sideritis javalambrensistaknie
59717042)Sideritis marmoreataknie
59816922)Sideritis serratataknie
59916512)Sideroxylon marmulanonienie
60019752)Silene furcata angustiflorataknie
60114612)Silene hicesiaetaktak
60214642)Silene hifacensistaknie
60314592)Silene holzmaniitaktak
60414572)Silene longiciliataknie
60514552)Silene marianataknie
60614632)Silene orphanidistaktak
60714522)Silene rothmaleritaktak
60814652)Silene velutinataktak
60915122)Sinapidendron rupestretaknie
61015012)Sisymbrium cavanillesianumtaknie
61114932)Sisymbrium supinumtaknie
61217052)Solanum lidiitaktak
61316252)Soldanella villosataknie
61416712)Solenanthus albanicustaknie
61515412)Sorbus maderensistaknie
61619762)Sorbus teodoriitaknie
61714712)Spergularia azoricataknie
61813982)Sphagnum pylaisiitaknie
6191409torfowceSphagnum spp.nie, z wyjątkiem Sphagnum pylaisiinie
62019002)Spiranthes aestivalisnienie
62118182)Stemmacantha cynaroidestaknie
62218832)Stipa austroitalicataktak
62318812)Stipa bavaricataktak
62423182)Stipa danubialistaknie
62519182)Stipa styriacataktak
62618802)Stipa venetataktak
62740952)Stipa zalesskiitaktak
62818192)Sventenia bupleuroidestaknie
62916722)Symphytum cycladensetaktak
63021862)Syringa josikaeataknie
63118202)Tanacetum ptarmiciflorumtaktak
63213992)Tayloria rudolphianataknie
63315652)Teline rosmarinifoliataktak
63415662)Teline salsoloidestaktak
63540882)Tephroseris longifolia moravicataknie
63617012)Teucrium abutiloidestaknie
63717022)Teucrium betonicumtaknie
63816902)Teucrium charideminienie
63916932)Teucrium lepicephalumtaknie
64016912)Teucrium salviastrum salviastrumnienie
64116942)Teucrium turredanumtaknie
64213822)Thamnobryum fernandesiitaktak
6431437leniec bezpodkwiatkowyThesium ebracteatumtaknie
64421202)Thlaspi jankaetaknie
64516182)Thorella verticillatinundatataknie
64615822)Thymelaea broterananienie
64716952)Thymus camphoratustaktak
64816962)Thymus capitellatusnienie
64916812)Thymus carnosustaknie
65016822)Thymus lotocephalus (Thymus cephalotos)taktak
65116982)Thymus villosus villosusnienie
65219882)Tortella rigenstaknie
6534116tocja karpackaTozzia carpathicataknie
6541421włosocień delikatnyTrichomanes speciosumtaknie
65515452)Trifolium saxatiletaknie
65619772)Trisetum subalpestretaknie
65715952)Tuberaria majortaktak
65822982)Tulipa cypriataknie
65923002)Tulipa hungaricataknie
66015512)Ulex densusnienie
66117312)Verbascum litigiosumtaknie
66217332)Veronica micranthataknie
66317322)Veronica oetaeataktak
66415522)Vicia bifoliolatataktak
66515672)Vicia dennesianataknie
66621882)Vincetoxicum pannonicumtaknie
66715882)Viola athoisnienie
66815872)Viola cazorlensisnienie
66915902)Viola delphinanthataknie
67015852)Viola hispidataktak
67115892)Viola jaubertianataknie
67215862)Viola paradoxataknie
67319782)Viola rupestris relictataknie
67417672)Wagenitzia lancifolianienie
67514262)Woodwardia radicanstaknie
67614362)Zelkova abeliceataknie
Objaśnienia:

1) Kody gatunków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, będącego oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

2) Takson nie występuje w Polsce, brak nazwy w języku polskim według Flowering Plants and Pteridophytes of Poland: A Checklist.

3) Brak oficjalnego kodu gatunku.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.2014.1267).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2013/17/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 193).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U.2005.94.795), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2008.201.1237) utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.