Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.203.1686

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej,
sporządzona w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 lipca 2002 r. została sporządzona w Starej Lubowni Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej

Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- realizując zasady i cele Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.,

- kierując się pragnieniem uregulowania przebiegu wspólnej granicy państwowej zgodnie z wynikami jej pierwszej wspólnej kontroli przeprowadzonej w latach 1994-1998 i zapewnienia wyraźnego jej przebiegu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Przebieg polsko-słowackiej granicy państwowej zmienia się:
a) w pobliżu wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej, w rejonie polskiej miejscowości Barwinek i słowackiej miejscowości Vyšný Komárnik,
b) na wyspie Nokiel i wyspie bezimiennej na granicznym cieku wodnym Dunajec, w rejonie polskich miejscowości Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne oraz słowackich miejscowości Červený Kláštor i Spišská Stará Ves,
c) w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité.
2. Przebieg granicy państwowej w pobliżu wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej od znaku granicznego 153/2 do znaku granicznego I/154 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:
a) szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej - nr 1 w skali 1:2.000 do map granicznych I-155, I-156 i I-157,
b) mapami granicznymi I-155, I-156 i I-157 w skali 1:2.000,
c) protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych I-155, I-156 i I-157.
3. Przebieg granicy państwowej na wyspie Nokiel od znaku granicznego II/106 do znaku granicznego 106/2 oraz na wyspie bezimiennej od znaku granicznego 112/2 do znaku granicznego 112/4 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:
a) szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej - nr 2 w skali 1:2.000 do mapy granicznej II-119,
b) szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej - nr 2 w skali 1:2.000 do map granicznych II-129, II-130 i II-131,
c) mapami granicznymi II-119, II-129, II-130 i II-131 w skali 1:2.000,
d) protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych II-119, II-129, II-130 i II-131.
4. Przebieg granicy państwowej w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité od znaku granicznego 196/5 do znaku granicznego 196/7 i od znaku granicznego 197/1 do znaku granicznego 197/7b ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:
a) szkicami zmiany przebiegu granicy państwowej - nr 3 w skali 1:2.000 do map granicznych III-214 i III-215,
b) mapami granicznymi III-214 i III-215 w skali 1:2.000,
c) protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych III-214 i III-215.
5. Dokumenty graniczne określające zmiany przebiegu granicy państwowej, o których mowa w ustępach 2-4, zawiera Dokumentacja zmian przebiegu granicy państwowej - 1998, stanowiąca integralną część niniejszej umowy*.
6. Dokumenty graniczne, o których mowa w ustępie 2 litery b i c, ustępie 3 litery c i d oraz ustępie 4 litery b i c, zastępują odpowiednie dokumenty graniczne stanowiące integralną część Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r., wraz z ich późniejszymi zmianami.
Artykuł  2
1. Części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o powierzchni całkowitej 2.969 m2, w tym:
a) w rejonie wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b) na wyspie bezimiennej o powierzchni 2.289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c) w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,

wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Republiki Słowackiej.

2. Części terytorium Republiki Słowackiej o powierzchni całkowitej 2.969 m2, w tym:
a) w rejonie wieży widokowej na Przełączy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b) na wyspie Nokiel o powierzchni 2.289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c) w rejonie słowackiej miejscowości Skalité o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,

wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Powierzchnie oddzielonych części terytoriów Umawiających się Stron wzajemnie się wyrównują.
Artykuł  3
1. Wraz z przeniesieniem własności, zgodnie z artykułem 2, we wzajemnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami wygasają wszelkie prawa związane z przekazywanymi częściami terytoriów państwowych.
2. W przypadku gdyby przeniesienie własności, o których mowa w artykule 2, naruszyło prawa osób trzecich do przekazywanych części terytoriów państwowych, osobom tym wypłaci odszkodowanie ta Umawiająca się Strona, na terytorium której znajdowały się one przed przeniesieniem własności.
Artykuł  4
1. Polsko-słowacka granica państwowa przebiega tak, jak została przedstawiona i opisana w dokumentacji granicznej, opracowanej zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. (zwanej dalej "Umową o wspólnej granicy państwowej"), na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Stałą Polsko-Słowacką Komisję Graniczną w latach 1994-1998.
2. Dokumentację graniczną granicy państwowej, o której mowa w ustępie 1, będącą integralną częścią niniejszej umowy, stanowią:
a) Dokumentacja graniczna - 1998 wraz z Protokółem o znaku granicznym "Krzemieniec", osadzonym w punkcie styku granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy, podpisanym w Użgorodzie dnia 1 marca 1995 r., oraz Protokołem o punkcie styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej "Beskid", podpisanym w Pradze dnia 6 listopada 1995 r.,
b) Protokół końcowy z pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej przeprowadzonej w latach 1994-1998.
Artykuł  5

Dokumentacja graniczna, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, zastępuje odpowiednie części dotychczasowej dokumentacji granicznej wraz z jej późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowiącej integralną część:

a) Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.,
b) Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.,
c) Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Artykuł  6
1. Przebieg i oznakowanie granicy państwowej, przedstawione i opisane w Dokumentacji granicznej - 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę do oznakowania, pomiarów i utrzymania oznakowania przebiegu granicy państwowej, zgodnie z Umową o wspólnej granicy państwowej.
2. Przebieg granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, przedstawiony i opisany w Dokumentacji granicznej - 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę - bez względu na jakiekolwiek zmiany położenia koryta granicznych cieków wodnych - przy projektowaniu regulacji i utrzymaniu granicznych cieków wodnych oraz wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, zgodnie z artykułem 10 i artykułem 11 Umowy o wspólnej granicy państwowej.
Artykuł  7

Niniejsza umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w 30. dniu od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.

Niniejszą umowę sporządzono w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 lutego 2005 r.

_________

* Ze względu na swoją objętość dokumenty te nie podlegają opublikowaniu. Są one dostępne w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.