Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień w części I "Przepisy przewozowe" Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 28 grudnia 1923 r.
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień w części I "Przepisy przewozowe" Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P.P.P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się, co następuje:
Na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi Taryfą Ogólną na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, wyszczególnionemi w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 545), z dnia 18 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 735). z dnia 23 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1066), z dnia 24 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 604), z dnia 7 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P № 116, poz. 930) i z dnia 24 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 121, poz. 987), rozciąga się rozporządzenie. Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 grudnia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach części I Taryfy Ogólnej na przewoź towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. № 136, poz. 1133), z następującemi odstępstwami i wyjątkami;

W art. 53 postanowienie Wykonawcze do ust. 2 (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 60, poz. 543) otrzymuje brzmienie następujące:

"(Post. Wyk.). Czasowo przewóz towarów kolejami wąskotorowemi dokonywany jest tylko w komunikacji wewnętrznej każdej kolei, oprócz państwowych kolei wąskotorowych Dyrekcji Warszawskiej, mianowicie: 1) Bialskiej-Podlaskiej, 2) Gosławickiej, 3) Kujawskich, 4) Mława - Przasnysz - Ciechanów, 5) Nasielsk-Lubicz, 6) Ostrołęckich, 7) Rogów-Rawa - Biała i 8) Wieluńskiej oraz pozostających pod zarządem państwowym kolei wąskotorowych prywatnych Dyrekcji Lwowskiej, mianowicie: 1) Łupków-Cisną i 2) Przeworsk-Dynów, które dokonywują przewozu towarów w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi".

W art. 69 ust. 2 dodaje się postanowienie wykonawcze treści następującej:

(Post. Wyk.). Ma niżej wymienionych kolejach wąskotorowych Dyrekcyj: Warszawskiej, Lwowskiej i Wileńskiej, przy przewodach w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi, przewoźne oraz inne opłaty mocją być, na życzenie nadawcy, przekazywane na odbiorcą w obu kierunkach przewozu, t. j. z wąskotorowej kolei na normalnotorową lub odwrotnie, mianowicie na kolejach"- 1) Bialskiej Podlaskiej, 2) Gosławickiej, 3} Kujawskich, 4) Mława~ Przasnysz - Ciechanów, 5) Sierpc .- Lubicz, 6) Ostrołęckich, 7) Rogów - Rawa - Biała, 8) Wieluńskiej, 9) Łupków - Cisną, 10) Przeworsk - Dyno w, 11) Święciańskich i 12) stacji Nowogródek kolei wąskotorowej Nowojelnia-Nowogródek - Lubcza",

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1924 r. (Dz.U.24.14.142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1924 r. (Dz.U.24.66.649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1924 r.