Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.66.649

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 25 lipca 1924 r.
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Na mocy ustawy z dnia. 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580), i w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządza się co następuje:
Na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfą towarową polskich kolei żelaznych, a wyszczególnionemi w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28" grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156), rozciąga się rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 27 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 36, poz. 579), z dnia 1 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 640) i z dnia 22 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 66, poz. 646), z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

A. W części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Przepisy przewozowe", rozciągniętej rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 60, poz. 545) wprowadza, się zmiany następujące:

Art. 53. otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 53. Przewóz bezpośredni.

1. Kolej jest obowiązana przewozić towary 8d i do wszystkich stacyj, otwartych dla ruchu towarowego, bez udziału zainteresowanych osób przy przejściu towarów z jednej kolei na drugą.

2. Wykaż kolei wąskotorowych, dokonywujących przewozu w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi, winien być podany w taryfie.

(Post. Wyk.) Czasowo przewóz towarów kolejami wąskotorowymi dokonywany jest tylko w komunikacji wewnętrznej każdej kolei. Wyjątek stanowią wymienione niżej koleje wąskotorowe, które dokonywują przewozu towarów w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi, mianowicie:

I. W obrębie Dyrekcji kolejowej Warszawskiej:

Koleje wąskotorowe państwowe: 1) Bialska-Podlaska, 2) Gosławicka, 3) Kujawskie, 4) Mława - Przasnysz, 5) Sierpc - Lubicz, 6) Ostrołęckie, 7) Rogów - Rawa - Biała i 8) Wieluńska.

II. W obrębie Dyrekcji Kolejowej Lwowskiej:

Koleje Wąskotorowe prywatne, pozostające pod zarządem państwowym: 1) Łupków - Cisna i 2) Przeworsk - Dynów.

III. W. obrębie Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej:

a) stacja Nowogródek kolei wąskotorowej państwowej Nowojelnia - Nowogródek - Lubacz,

b) Święciańskiej koleje wąskotorowe prywatne, pozostające pod zarządem państwowym".

W art. 69 w ust. 2 Postanowienie wykonawcze (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1157) otrzymuje brzmienie następujące:

"(Post. Wyk.). Ma niżej wymienionych kolejach wąskotorowych Dyrekcyj: Warszawskiej, Lwowskiej i Wileńskiej, przy przewodach w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi, przewoźne oraz inne opłaty mocją być, na życzenie nadawcy, przekazywane na odbiorcą w obu kierunkach przewozu, t. j. z wąskotorowej kolei na normalnotorową lub odwrotnie, mianowicie na kolejach"- 1) Bialskiej Podlaskiej, 2) Gosławickiej, 3} Kujawskich, 4) Mława~ Przasnysz - Ciechanów, 5) Sierpc .- Lubicz, 6) Ostrołęckich, 7) Rogów - Rawa - Biała, 8) Wieluńskiej, 9) Łupków - Cisną, 10) Przeworsk - Dyno w, 11) Święciańskich i 12) stacji Nowogródek kolei wąskotorowej Nowojelnia-Nowogródek - Lubcza",

W art. 72 skreśla się postanowienie wykonawcze II (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 56, poz. 578) mianowicie: "(Post. Wyk.) II. Czasowo, przy przewozach bezpośredniej komunikacji kolei wąskotorowych: 1) Jędrzejów - Bogorja - Iwaniska - Staszów i 2) Miechów - Działoszyce z kolejami normalnotorowemi zaliczenia nie są. dopuszczalne".

Art. 75, ustalony dla kolei wąskotorowych rozporządzeniem z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. 2 1922 r. № 60, poz. 545) pozostaje bez zmiany.

B.
W częściach II, III i IV taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134), rozciągniętych rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

We "Wstępie" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) okres II "W komunikacji bezpośredniej i t. d." otrzymuje brzmienie następujące:

"II. W komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami wąskotorowych kolei państwowych okręgu Warszawskiego, mianowicie: 1) Bialskiej Podlaskiej, 2) Gosławickiej, 3) Kujawskich, 4) Mława - Przasnysz - Ciechanów, 5) Sierpc - Lubicz, 6) Ostrołęckich, 7) Rogów - Rawa - Biała, 8) Wieluńskiej, oraz wąskotorowych kolei prywatnych, pozostających pod zarządem państwowym okręgu Lwowskiego, mianowicie: 1) Łupków - Cisną, 2) Przeworsk - Dynów, tudzież wąskotorowych kolei prywatnych, pozostających pod zarządem państwowym okręgu Wileńskiego, mianowicie: 1) Święciańskich oraz 2) stacją Nowogródek wąskotorowej kolei państwowej Nowojelnia - Nowogródek - Lubcza tegoż okręgu Wileńskiego z jednej strony, a stacjami kolei normalnotorowych, wymienionych we "Wstępie" do Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych, z drugiej - przewoźne wraz z opłatami stacyjnemi oblicza się:

a) odzielnie za odległość wyżej wskazanych kolei wąskotorowych na zasadach ustalonych dla kolei wąskotorowych,

b) oddzielnie za odległość kolei normalnotorowych państwowych na zasadach, ustalonych dla kolei państwowych normalnotorowych,

c) oddzielnie za odległość kolei normalnotorowych prywatnych na zasadach, ustalonych dla kolei prywatnych normalnotorowych.

Długość odcinków normalnotorowych kolei państwowych powinna być przytem zsumowana i obliczenie przewoźnego dokonywane za łączną Ich długość, bez względu na to, czy odcinki te są oddzielone od siebie koleją prywatną, czy też koleją zagraniczną".

W części II "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych":

W punkcie 13, w nowym ustępie trzecim (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 66, poz. 646) w p. a) normą wagi "5.000 kg." zmienia się dla kolei wąskotorowych na "3.000 kg.".

W części III. "Nomenklatura i klasyfikacja towarów":

W gr. 22. "Zwierzęta i t. d." w poz. c) "cielęta i t. d." "normy załadowania 15, 20 i 25 zmienia się odpowiednio na 20, 25 i 30 oraz w poz. e) "Barany i t. d." normę załadowania "20" zmienia się na "30".

W gr. 58 "Szkło i t. d." poz. d) zmienią się w sposób następujący:

"d) Wszelkie inne wyroby ze szklą, oprócz szkła wodnego z gr. 70:

1) w opakowaniu szczelnem I-III,

2) owinięte w słomę lub siano i związane w paczki II-V.

W gr. 65. "Wyroby z żelaza i t d." poz. I) zmienia się w sposób następujący:

"I) Inne wyroby z żelaza, stall, blachy lub drutu:

1) w stanie odrobionym I-III,

2) w stanie nieobrobionym II-VI".

W części IV. "Tablice opłat przewozowych"

(Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30, poz. 303 i № 52, poz. 531) dział 1 "Opłaty za przewóz towarów", ustalony dla kolei wąskotorowych rozporządzeniami z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 305) i z dnia 27 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 56, poz. 578) otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Część V. "Taryfy wyjątkowe" nie ma zastosowania na kolejach wąskotorowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1924 r.

ZAŁĄCZNIK 

Część IV.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

1. Opłaty za przewóz towarów *).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................