Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.116.1066

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 grudnia 1922 r.
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczesowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, wyszczególnionemi w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 545) i z dnia 10 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 736), rozciąga się rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. № 113, poz. 1028) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

A. W części I "Przepisy Przewozowe" (Taryfa ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt), (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414):

W art. 75, ust. 3 skreśla się Postanowienie Wykonawcze do punktu d).

B. W części II "Postanowienia taryfowe" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 48 poz. 428 i Dz. U. R. P. z 1922 r. № 60 poz. 545):

We "Wstępie" (Dz. U. R. P. № 60 poz. 545) w punkcie II "W obrębie Dyrekcji Kolejowej Radomskiej" w ust. A) skreśla się pozycję "4. Kamień Kaszyrski-Grywiatki".

Punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"5. Za odległość przewozową kolei mniejszą niż 10 km. przewoźne oblicza się za 10 km. z wyjątkami wskazanemi w taryfie niniejszej".

W p. 14 (Dz. U. R. P. № 92 poz. 859) skreśla się powołanie się na p. 80.

W p. 69 skreśla się w wierszu 2-im słowa: "t. j. o wadze mniejszej niż 3.000 kg."

Rozdział XXV "Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne" (Dz. U. R. P. № 60, poz. 545) otrzymuje brzmienie następujące:

"94. Na niżej wymienionych linjach kolei wąskotorowych opłaty przewozowe, podane w części IV niniejszej taryfy pobiera się z podwyższeniem:

o 50%.

I. W obrębie Dyrekcji Kolejowej Warszawskiej:

NalinjiBialskiej-Podlaskiej,
""Gosławickiej,
""Ostrołęckiej,
""Rogów-Rawa-Biała.

II. W obrębie Dyrekcji Kolejowej Radomskiej:

NalinjiMiechów-Działoszyce,
""Wąwolnica-Opole-Rybaki.

III. W obrębie Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej:

NaliniiLiniewo-Prużany,
""Nowojelnia-Nowogródek-Lubcza.

o 100%.

I. W obrębie Dyrekcji Kolejowej Warszawskiej: Na linji Sochaczew-Tułowice-Piaski".

W "Wykazie opłat przewozowych".

W punk. 7. "Opłaty za przetrzymanie wagonu i zajęcie terów" wysokość opłat zmienia się w sposób następujący:

w ust. I:zapierwsządobę3.000mk.
"drugą"4.500"
"każdąnastępnądobę6.000"
w ust. II:zapierwsządobę4.500"
"drugą"6.000"
"każdąnastępnądobę9.000""

C. W części IV. "Tablice opłat przewozowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 91, poz. 847):

Dział I. "Opłaty za przewóz towarów", podany w p. C. rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 92, poz. 859), podwyższa się o 100%,

D. Część V. "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 97, poz. 894) nie ma zastosowania na kolejach wąskotorowych.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1923 roku.
* Rozporządzenie zmienione przez:

- § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. (Dz.U.23.18.126) z dniem 1 marca 1923 r.

- § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanego odcinka Tułowice-Wyszogród kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Piaski (Dz.U.23.121.987) z dniem 1 grudnia 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.