Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.45.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw i przepisów o zaopatrzeniu ludności w drzewo, obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej, na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na ziemie wskazane w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 16 poz. 93) rozciąga się moc obowiązującą:

1. Ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. R. P. z r. 1919 № 20 poz. 229);

2. Rozporządzenia wykonawczego Ministra Robót Publicznych z dn. 17 stycznia 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, b. Dzielnicy Pruskiej oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego, do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 21 poz. 115);

3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 grudnia 1920 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robót Publicznych, Aprowizacji i b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wyłączenia z pod obowiązku dostarczania na cele odbudowy oraz opałowe potrzeby ludności drzewa - właścicieli drobnych parcel leśnych (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 9 poz. 46).

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a jednocześnie tracą moc obowiązującą: rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 18 lipca 1919 r. o udzielaniu drzewa budulcowego na odbudowę właścicielom osad zniszczonych przez działania wojenne (Dz. Urz. Zarządu cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 25 lipca 1919 r. № 8 poz. 60) oraz z dnia 12 września 1919 r. o rekwizycji lasów i materjałów drzewnych na potrzeby opałowe miast (Dz. Urz. Zarządu cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 23 września 1919 r. № 19 poz. 175).