Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 17 stycznia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, b. Dzielnicy Pruskiej, oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego - do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. z 1920 r. № 20 poz. 229) oraz z uwzględnieniem postanowień ustaw z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny (Dz. Pr. z 1919 r. № 63 poz. 368) i z dnia 15 lipca 1920 r., zmieniającej art. 8 poprzedniej ustawy (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 62 poz. 405) wydaję w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, b. Dzielnicy Pruskiej oraz z Prezesem Głównego (Urzędu Ziemskiego następujące przepisy wykonawcze:
§  1. W myśl art. 1 lit. a ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 20 poz. 229) i przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 63 poz. 368) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 62 poz. 405) - wydawane będzie drzewo budulcowe przedewszystkiem na odbudowę zniszczonych przez działania wojenne a należących do drobnych rolników oraz drobnych posiadaczy miejskich domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych wraz z potrzebne mi ogrodzeniami, tudzież na odbudowę szkół, kościołów i budowli użyteczności publicznej, o ile odbudowa bez pomocy Państwa nie mogłaby być dokonaną.
§  2. Na cele wyszczególnione w § 1 niniejszego rozporządzenia wydawane będzie drzewo na rachunek Skarbu Państwa po cenach urzędowo ustanowionych z ilości drzewa zajętego dla odbudowy unormowanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P z 1920 r. № 89 poz. 586) tym poszkodowanym, którzy jeszcze nie otrzymali w myśl art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 63 poz. 368) finansowej pomocy państwowej.

Wartość wydanego na rachunek Skarbu Państwa drzewa budulcowego nie może w żadnym wypadku przekroczyć wysokości bezpośredniej rzeczowej szkody wojennej, ustalonej przez Komisją utworzoną na mocy ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 63 poz. 368) względnie przez Komisję Szacunkową.

O ile nie nastąpiło jeszcze należyte ustalenie całkowitej wysokości szkody wojennej, ilość przyznanego drzewa nie może przekraczać tej ilości, jaką zawierały zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze.

W każdym razie wartość wydanego drzewa po doliczeniu tego wszystkiego, co poszkodowany według brzmienia art. 5 powołanej wyżej ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. skądkolwiek już otrzymał, nie może przekroczyć kwoty 20.000 mk., względnie granic pomocy, przewidzianej ustawą z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 62 poz. 405) na odbudową kościołów.

§  3. W myśl art. 1 lit. b powołanej wyżej ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. wydawane będzie drzewo budulcowe w miarę posiadanych zapasów oraz stwierdzonej potrzeby także na inne cale, a mianowicie:
1) na odbudowę zniszczonych przez działania wojenne domów i gospodarstw takich drobnych rolników i drobnych posiadaczy realności miejskich, którzy mogą się odbudować z własnych funduszów i nieposiadają prawa do otrzymania zapomogi przewidzianej ustawą z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 63 poz. 368);
2) na odbudowę drobnych gospodarstw rolnych spalonych wskutek elementarnej klęski pożarowej;
3) na budowę nowych osad powstających przy wykonywaniu reformy agrarnej.
§  4. Na cele wyszczególnione w § 3 niniejszego rozporządzenia drzewo budulcowe wydawane będzie za zapłatą a mianowicie: na cele wymienione w punkcie 1 § 3 po średnich cenach targowych, ustalonych przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z drzewa zajętego ponad normę, określoną rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 83 poz. 586), a na cele wymienione w punktach 2 i 3 § 3 po cenach urzędowo ustanowionych z ilości zajętego dla odbudowy drzewa unormowanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 89 poz. 586).
§  5. Na cele opałowe wydawane będzie drzewo w miarę posiadanych zapasów oraz stwierdzonej potrzeby niezamożnej ludności i to za zapłatą przy odbiorze, po cenach urzędowo ustanowionych.
§  6. Drzewo budulcowe i opałowe wydawane będzie w stanie okrągłym lub przerobionym.
§  7. Wydane drzewo budulcowe i opałowe może być użyte tylko na cele wyznaczone i pod odpowiedzialnością karną nie może być na inne cele użyte, ani sprzedane lub wogóle odstąpione osobom trzecim.
§  8. Rozdział drzewa budulcowego przeprowadzać mają państwowe Biura Odbudowy.

Rozdział drzewa opałowego przeprowadzać mają Starostwa.

Przeciw orzeczeniom wymienionych urzędów w przedmiocie rozdziału niema odwołania.

§  9. Na podstawie orzeczeń, wydanych w myśl § 8 niniejszego rozporządzenia, nastąpi wydanie przyznanej ilości drzewa.

Tak drzewo budulcowe jak opałowe ma być zabrane z miejsca wyznaczonego w terminie zakreślonym; w przeciwnym razie orzeczenie traci swoją moc i tylko w wypadkach zasługujących na uwzględnienie urząd, wydający orzeczenie, może odroczyć termin pobrania drzewa.

§  10. Drzewo budulcowe i opałowe potrzebne na wymienione wyżej cele przeznacza Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych z lasów państwowych. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych dokonuje również zajęcia drzewa budulcowego i opałowego w lasach prywatnych. Potrzebne dla celów odbudowy drzewo zajmowane będzie w lasach o ile możności leżących najbliżej okolic zniszczonych.

O ile w poszczególnych wypadkach zajdzie potrzeba zajęcia drzewa budulcowego na odbudowe, w ilości ponad normę, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 89 poz. 586), zajęcia dalszej ilości drzewa dokonuje Ministerstwo Robót Publicznych, zawiadamiając o tem Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministerstwo Skarbu.

§  11. Ceny drzewa budulcowego ustanawiane będą perjodycznie przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu.

Ceny drzewa opałowego ustanawiane będą perjodycznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministerstwem. Spraw Wewnętrznych.

§  12. Celem umożliwienia przeróbki drzewa w dostatecznej ilości, Ministerstwo Robót Publicznych może objąć w swój zarząd zakłady przeróbki drzewa, których ruchu właściciele zaniechali.
§  13. Zażalenia przeciw zarządzeniom wydanym w sprawach objętych niniejszem rozporządzeniem nie wstrzymują ich wykonania.
§  14. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia jakoteż wydanych na jego podstawie zarządzeń władz i organów państwowych karane będzie według obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
§  15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia a równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie wykonawcze z dnia 3 lutego 1920 roku (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 14 poz. 76) oraz rozporządzenie z dnia 1 września 1920 roku (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 88 poz. 579).