Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM ROBÓT PUBLICZNYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 5 lipca 1921 r.
o częściowem rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna, oraz rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy na województwa: Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie, oraz na powiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowyski, województwa Białostockiego.

Na mocy art. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dziennik Praw P. P. № 20, poz. 229), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw i przepisów o zaopatrzeniu ludności w drzewo na ziemie, przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. z 1921 r. № 4.5, poz. 271) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 kwietnia 1921 r. o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 2 września 1920 r. w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych, na cele odbudowy na okres 5-cio letni od 1920/21 r. do 1924/25 r. (Dz. Ust. z r. 1921, № 45, poz. 273) w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu, zarządzam co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna, wydanego na mocy ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. o zaopatrzeniu ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Monitor Polski z 1919 r. № 161) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy (Dz. Ust. R. P. № 41, poz. 252), rozciąga się na województwa: Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie, oraz na powiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowyski województwa Białostockiego, z zastrzeżeniem, że w Województwie Wołyńskiem obowiązują ceny dla III-ej klasy wartości za drzewo budulcowe, a w województwach Nowogródzkiem i Poleskiem, oraz w powiatach: Białowieskim, Grodzieńskim i Wołkowyskim województwa Białostockiego-ceny IV-ej klasy wartości, ustanowione w powołanych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie od dnia ogłoszenia.