Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 grudnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Aprowizacji i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wyłączenia z pod obowiązku dostarczenia na cele odbudowy, oraz opałowe potrzeby ludności drzewa - właścicieli drobnych parcel leśnych.

Na mocy art. 2 ustawy sejmowej z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Praw P. P. z 1919 r. № 20, poz. 229), art. 11 rozporządzenia wykonawczego z dnia 3 lutego 1920 r. do rzeczonej ustawy (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 14, poz. 76) oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 1 września 1920 r. zmieniającego niektóre przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 3 lutego 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 88, poz. 579) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Skarbu, Ministrem Aprowizacji oraz Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Obowiązkom, wypływającym z postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21 (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 89, poz. 585) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres pięcioletni od 1920/21 do 1924/25 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 89, poz. 586), nie podlegają właściciele oraz zarządcy tych parcel leśnych, których powierzchnia nie przekracza łącznie dwudziestu hektarów.
§  2. Zajęcie drzewa, dokonane w tych parcelach na mocy rozporządzeń, wskazanych w § 1, o ile zajęte ilości nie zostały już przez właścicieli lub zarządców dostarczone, ulega uchyleniu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze z ograniczeniem w § 2 wyszczególnionem posiada moc obowiązującą od dnia 21 września 1920 r.