Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.14.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 3 lutego 1920 r.
do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. pr. p. № 20, poz. 229) w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. pr. p. № 63, poz. 368).

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. (Dz. pr. p. № 20 poz. 229) w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe wydaje, po porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu w miejsce rozporządzenia wykonawczego z dnia 14 marca 1919 r. (Monitor Polski z dnia 18 marca 1919 r. № 63) następujące przepisy wykonawcze:
Art.  1.

Dla odbudowy zniszczonych przez działania wojenne domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych wraz z potrzebnemi ogrodzeniami wydawana będzie drzewo budulcowe w pierwszym rzędzie gospodarstwom drobnym, tudzież na odbudową szkół, kościołów i budynków użyteczności publicznej, o ile odbudowa bez pomocy Państwa nie mogłaby być dokonaną (art. 4 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. Dz. pr. p. № 63 poz. 368).

Art.  2. 1

Drzewo budulcowe i opałowe wydawane będzie z lasu w stanie okrągłym lub przerobionym.

Art.  3.

Wartość wydanego na rachunek Skarbu Państwa drzewa budulcowego nie może w żadnym wypadku przekroczyć bezpośredniej rzeczowej szkody wojennej w wysokości ustalonej przez Komisję, utworzoną na mocy ustawy z 18 lipca 1919 r. (Dz. pr. p. № 63, poz. 368) wzgl. przez Komisję Szacunkową.

O ile nie nastąpiło jeszcze należyte ustalenie całkowitej wysokości szkody wojennej, ilość przyznanego drzewa nie może przekroczyć tej ilości, jaką zawierały zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze.

W każdym razie wartość wydanego drzewa po doliczeniu tego wszystkiego, co poszkodowany według brzmienia art. 5 powołanej wyżej ustawy z dnia 18 lipca 1919 roku skądkolwiek już otrzymał, nie może przekroczyć kwoty 20.000 marek (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r.).

W razie zgłoszonej prośby o większą ilość drzewa celem ulepszenia odbudowy można w miarę posiadanych zapasów oraz stwierdzonej istotnej potrzeby wydać ilość drzewa większą niż wyżej przepisano, jednak za opłatą wartości tej nadwyżki drzewa po cenach przez Rząd ustanowionych.

Art.  4.

Na cele opałowe wydawać się będzie drzewo w miarę istotnej potrzeby i istniejących zapasów po cenach ustanowionych.

Art.  5. 2

Dla rozdziału drzewa i nadzoru nad celowością jego użycia tworzy się przy Ministerstwie Robót Publicznych w Warszawie Główną Komisję Rozdziału Drzewa; w siedzibie Okręgowych Dyrekcji i Robót Publicznych - Okręgowe Komisje Rozdziału Drzewa, a w powiatach Powiatowe Komisje Rozdziału Drzewa".

W skład Głównej Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr państwowych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład Okręgowej Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład powiatowej Komisji wchodzą:

1) starosta (kierownik starostwa) jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,

4) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu,

5) delegat powiatowego Związku komunalnego (Rady Powiatowej), nadto na obszarze b. zaboru rosyjskiego:

6) przedstawiciel Wzajemnych Ubezpieczeń budowli od ognia i ewentualnie,

7) delegat powiatowych Stowarzyszeń budowlanych.

Art.  6.

Dla rozdziału drzewa i nadzoru nad celowością jego użycia na obszarze b. zaboru rosyjskiego tworzy się przy Ministerstwie robót publicznych w Warszawie, zaś na obszarze b. Galicji przy Generalnym Delegacie Rządu we Lwowie Główną Komisję Rozdziału drzewa, a w powiatach - Powiatowe Komisje rozdziału drzewa.

W skład Głównej Komisji dla obszaru b. zaboru rosyjskiego wchodzą:

1) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych jako przewodniczący,
2) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
3) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład Głównej Komisji dla obszaru b. Galicji wchodzą:

1) Generalny Delegat Rządu we Lwowie jako przewodniczący,
2) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych (ewentualnie jako zastępca przewodniczącego),
3) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
4) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład Powiatowych Komisji wchodzą:

1) starosta (kierownik starostwa) jako przewodniczący,
2) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych (w b. Galicji kierownik ekspozytury budowlanej),
3) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych (w b Galicji inspektor lasowy),
4) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu (w b. Galicji przedstawiciel administracji skarbowej),
5) delegat Powiatowego Związku Komunalnego (w b. Galicji delegat Rady powiatowej), nadto na obszarze b. zaboru rosyjskiego:
6) przedstawiciel Wzajemnych ubezpieczeń budowli od ognia i ewentualnie,
7) delegat powiatowych stowarzyszeń budowlanych.
Art.  7.

Podanie o przyznanie drzewa wnosić należy do Rady (Zwierzchności gminnej, w miastach do magistratu), która po zbadaniu okoliczności wyszczególnionych w podaniu przedłoży je z własnym wnioskiem właściwej Komisji rozdziału drzewa do rozpatrzenia. Przeciw decyzji Komisji Powiatowych rozdziału drzewa niema odwołania.

Art.  8.

Na podstawie decyzji Komisji Powiatowej nastąpi wydanie przyznanej ilości drzewa. Otrzymujący drzewo jest obowiązany pokwitować z odbioru drzewa budulcowego wydanego na rachunek Skarbu i podpisać deklaracje., mocą której zgadza się na potrącenie wartości tego drzewa po cenach ustanowionych (art. 12) wraz z kosztami ewentualnej obróbki i przewozu przypadającej mu zapomogi pieniężnej (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r.).

Należność za podwyżkę drzewa budulcowego, jakoteż za drzewo opałowe, odbiorca winien uiścić przy wydaniu drzewa.

Art.  9. 3

Bliższe wskazówki dla urzędowania Komisji Powiatowej, Okręgowej i Komisji Głównej określają specjalne regulaminy.

Art.  10. 4

Komisji Powiatowej przydzielać będzie drzewo na jej wnioski Okręgowa Komisja Rozdziału Drzewa, a Okręgowej Komisji-Komisja Główna.

Art.  11. 5

Komisji Głównej oddaje do dyspozycji drzewo Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Drzewo budulcowe, potrzebne dla celów odbudowy, winno być wydane tak z lasów państwowych, jak i zajęte w lasach prywatnych, a przede wszystkiem w miejscach leżących najbliżej okolic zniszczonych.

Art.  12. 6

Ceny drzewa ustanawia Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumiemiu z Ministerstwem Robót Publicznych oraz Ministerstwem Skarbu.

Art.  13.

Celem umożliwienia obróbki drzewa w dostatecznej ilości Ministerstwo Robót Publicznych może objąć w swój zarząd zakłady przeróbki drzewa, których ruchu właściciele zaniechali.

Art.  14.

Posiadacze drzewa, mianowicie właściciele lasów, tartaków i składów oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, trudniący się eksploatacją i sprzedażą drzewa, obowiązani są zgłosić do właściwej Głównej Komisji w drodze Powiatowej Komisji Rozdziału drzewa w terminie przez Główną Komisję oznaczonym posiadane zapasy drzewa zarówno wyrobionego jak i stojącego na pniu.

Art.  15.

Zażalenia w sprawach objętych niniejszem rozporządzeniem nie wstrzymują jego wykonania.

Art.  16.

Niestosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia jakoteż do wydanych na jego podstawie rozporządzeń władz i organów państwowych karane będzie podług obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Art.  17.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 14 marca 1919 r. (Monitor Polski z dnia 16 marca 1919 r. № 63) jak również wszelkie inne rozporządzenia zawierające postanowienia sprzeczne z rozporządzeniem niniejszem.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.
2 Art. 5 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.
3 Art. 9 zmieniony przez art. 3 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.
4 Art. 10 zmieniony przez art. 4 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.
5 Art. 11 zmieniony przez art. 5 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.
6 Art. 12 zmieniony przez art. 6 rozporządzenia z dnia 1 września 1920 r. (Dz.U.20.88.579) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1920 r.