Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.88.579

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 1 września 1920 r.
Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia wykonawczego z dnia 3 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 14 poz. 76) do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. P. № 20 poz. 229).

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. P. № 20 poz. 229) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Skarbu co następuje:
Art.  1.

Brzmienie art. 2 uzupełnia się następująco:

"Drzewo budulcowe i opałowe wydawane będzie z lasu w stanie okrągłym lub przerobionym".

Art.  2.

Art. 5 w dotychczasowem brzmieniu uchyla się, a natomiast otrzymuje brzmienie:

"Dla rozdziału drzewa i nadzoru nad celowością jego użycia tworzy się przy Ministerstwie Robót Publicznych w Warszawie Główną Komisję Rozdziału Drzewa; w siedzibie Okręgowych Dyrekcji i Robót Publicznych - Okręgowe Komisje Rozdziału Drzewa, a w powiatach Powiatowe Komisje Rozdziału Drzewa".

W skład Głównej Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr państwowych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład Okręgowej Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu.

W skład powiatowej Komisji wchodzą:

1) starosta (kierownik starostwa) jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych,

3) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,

4) przedstawiciel Ministerstwa Skarbu,

5) delegat powiatowego Związku komunalnego (Rady Powiatowej), nadto na obszarze b. zaboru rosyjskiego:

6) przedstawiciel Wzajemnych Ubezpieczeń budowli od ognia i ewentualnie,

7) delegat powiatowych Stowarzyszeń budowlanych.

Art.  3.

Art. 9. uzupełnia się następująco:

"Bliższe wskazówki dla urzędowania Komisji Powiatowej, Okręgowej i Komisji Głównej określają specjalne regulaminy".

Art.  4.

Art. 10. uchyla się w brzmieniu dotychczasowem, nadając mu brzmienie następujące:

"Komisji Powiatowej przydzielać będzie drzewo na jej wnioski Okręgowa Komisja Rozdziału Drzewa, a Okręgowej Komisji-Komisja Główna".

Art.  5.

Art. 11 uchyla się w dotychczasowem brzmieniu a natomiast otrzymuje brzmienie:

"Komisji Głównej oddaje do dyspozycji drzewo Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Drzewo budulcowe, potrzebne dla celów odbudowy, winno być wydane tak z lasów państwowych, jak i zajęte w lasach prywatnych, a przedewszystkiem w miejscach leżących najbliżej okolic zniszczonych".

Art.  6.

Brzmienie art. 12 zmienia się następująco:

"Ceny drzewa ustanawia Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumiemiu z Ministerstwem Robót Publicznych oraz Ministerstwem Skarbu".

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.