Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 14 marca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia o opłatach za czynności Urzędów Miar (Dz. Ust. R. P. z 1921 roku № 1, poz. 2) na terytorjum b. zaboru austrjackiego. *

Na mocy art. 23 go dekretu o miarach (Dz. Praw r. 1919, № 15, poz. 211) zarządzam co następuje:
Działanie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności Urzędów Miar (Dz. Ustaw R. P. r. 1921, № 1, poz. 2) rozciąga się na terytorjum b. zaboru austrjackiego z następującemi zmianami i uzupełnieniami:

W części I.

Art. 3 i 4 nie wchodzą w życie.

Art. 5 otrzymuje treść następującą:

Zgłaszający narzędzia miernicze do legalizowania poza Urzędem, lecz w siedzibie Urzędu, opłaca 150 mk. za 8 godzin, 100 mk. za 6 godzin i 60 mk. za 4 lub mniej godzin pracy, jako wynagrodzenie dla urzędnika. Czas, zużyty na przebycie drogi do miejsca sprawdzania, wlicza się do godzin pracy.

Poza siedzibą Urzędu wynagrodzenie dla urzędnika wraz z djetami liczy się 250 marek za każdy rozpoczęty dzień. Oprócz tego przy cechowaniach poza siedzibą Urzędu zgłaszający powinien ponieść koszta noclegów urzędnika albo dostarczyć je w naturze.

W razie zmiany mnożnika dla płac urzędniczych, obowiązującego w chwili wydania rozporządzenia niniejszego, wyżej wymienione normy djet i wynagrodzeń będą się zmieniały w tym samym stosunku z zaokrągleniem wzwyż do 5 mk.

Art. 6 odpada zdanie ostatnie.

Art. 8 nie wchodzi w życie.

W części II.

Ustęp IV A otrzymuje treść następującą:

A)Pojemniki zwyczajne
wielkoścido1/4lwłącznie4marki
"od0,5 - 2lwłącznie10marek
""5-10l"20"
większe40"

Ustęp IV C otrzymuje treść następującą:

C)Przyrządy miernicze do płynów
za sprawdzenie każdego ograniczenia10marek
dopłata od każdego przyrządu30"

Ustęp V otrzymuje treść następującą:

V. Naczynia pojemności niekwalifikowanej.

A) Wzorcowanie i legalizowanie lub uwierzytelnianie naczyń pojemności niekwalifikowanej.

1.Konwie do mleka, gąsiory (balony szklane)
wielkoścido10 lwłącznie20marek
"powyżej10 ldo20 lwłącznie25"
""20 ldo50 l"30"
większe35"
2.Inne naczynia pojemności niekwalifikowanej (beczki i t. p.):
wielkości do 25 litrów5marek
za każde następne całe lub rozpoczęte 25 litrów5"
Beczki piwne w browarach t. zw. ćwiartówki (25÷27 l) będą liczone za 25 l, t. zw. wiadra (50÷54 l) - za 50 l, t. zw. hekta (100÷105 l) -za 100 l i t. zw. duplaki (200÷208 1) - za 200 1.
B)Określanie i legalizowanie lub uwierzytelnianie tary mokrej naczynia
za każde naczynie15"

C) Przy sprawdzaniu beczek poza Urzędem przy zachowaniu dotychczas obowiązujących warunków (art. 2-gi rozporządzenia austr. Ministerstwa Handlu z dnia 18 sierpnia 1906 r. R. G. B. № 175) opłaty, wymienione pod A2, zmniejszają się o 20%.

D) Od naczyń pojemności niekwalifikowanej, sprawdzonych w Urzędzie opłaca się dodatkowo składowe, licząc po fen. 60 od doby i hektolitra za każdą dobę po upływie dwuch dni od terminu odbioru, wyznaczonego przez Urząd Miar. Ułamki marki zaokrągla się wzwyż do jednej marki.

Ustęp VI A otrzymuje treść następującą:

A) Pojemniki cylindryczne tak, jak pojemniki dla płynów.

Ustęp IX A 1) otrzymuje treść następującą:

1)Proste odważnikowe
Nośnoścido1kgwłącznie20marek
"powyżej1kgdo5kgwłącznie40"
""5""10""60"
""10""20""80"
""20"100"

Ustęp IX A 2) uzupełnia się następującym dodatkiem:

2 a) złożone równoramienne.

Stawki taryfowe dwa razy wyższe niż dla wag prostych odważnikowych (IX A 1).

Ustęp IX A 3) uzupełnia się w tytule w sposób następujący:

3) złożone nierównoramienne.

Ustęp IX uzupełnia się na końcu w sposób następujący:

E) Za sprawdzanie (Cz. I art. 1 rozp. o opł. za czynności Urzędów Miar) wag, już uprzednio cechowanych przez urzędy właściwe na obecnem terytorjum Państwa Polskiego i posiadających czytelną i wyraźną cechę, pobiera się połowę opłat powyższych. Nie dotyczy to jednak wag o nośności, przekraczającej 3000 kg, wag fundamentowanych, automatycznych, bagażowych, towarowych kolejowych i pocztowych oraz wag dokładniejszych.

W części IV.

Art. 2 otrzymuje treść następującą:

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na terytorjum b. zaboru austrjackiego i wchodzi w życie od dnia 15 kwietnia 1921 r. Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe przepisy o opłatach za czynności Urzędów Miar w b. zaborze austrjackim.

* Z dniem 15 października 1921 r. wszystkie stawki opłat wymienione w niniejszym rozporządzeniu podwyższa się o 500%., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. (Dz.U.21.77.534).