Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 lipca 1921 r.
w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Na mocy art. 23-go dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach (Dz. Praw № 15 poz. 211) zarządzam co następuje:
§  1. Wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w Części I, II i III rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. r. 1921 № 1 poz. 2) oraz w rozporządzeniu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia mocy obowiązującej tegoż rozporządzenia na terytorjum b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. r. 1921 № 26 poz. 154) podwyższa się o 200%.
§  2. Opłaty, wymienione w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 1920 r. w przedmiocie opłat, pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymywanych przy rewizjach handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 № 71 poz. 483), obowiązującem tylko na terytorjum b. zaboru rosyjskiego, podnosi się pięciokrotnie.
§  3. Pozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1921 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z d. 9 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. r. 1921 № 52 poz. 328).