Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 czerwca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.

Na mocy art. 23 go dekretu o miarach (Dz. Praw z r. 1919 № 15, poz. 211) zarządzam co następuje:
§  1. Wszystkie stawki opłat, wymienione w części I, II i III rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. r. 1921 № 1, poz. 2) oraz w rozporządzeniu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej tegoż rozporządzenia na terytorjum b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. z r. 1921, № 26, poz. 154) podwyższa się o 100%.
§  2. Opłaty, wymienione w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 1920 r. w przedmiocie opłat, pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymywanych przy rewizjach handlu (Dz. U R. P. z r. 1920, № 71, poz. 483), obowiązującem tylko na terytorjum b. zaboru rosyjskiego, podnosi się pięciokrotnie.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 roku.