Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.534

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 13 września 1921 r.
w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.

Na mocy art. 23 go dekretu-z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach (Dzien. Praw r. 1919 № 15, poz. 211) zarządzam co następuje:
§  1. Wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w części I, II i III rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. r. 1921 № 1 poz. 2) oraz w rozporządzeniu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej tegoż rozporządzenia na terytorjum b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. r. 1921 № 26, poz. 154), podwyższa się o 500%.
§  2. Opłaty, wymienione w rozporządzeniu z dnia 24 lipca 1920 r. w przedmiocie opłat, pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 № 71, poz. 483), obowiązującem tylko na terytorjurn b. zaboru rosyjskiego, podnosi się dziesięciokrotne.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1921 r.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 23 lipca 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. r. 1921. № 67, poz. 441).