Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.483

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 24 lipca 1920 r.
w przedmiocie opłat pobieranych przez Urzędy Miar za przewóz narządzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu.

Na zasadzie art. 23 dekretu o miarach (Dz. Praw 1919 r. № 15 poz. 211) postanawiam co następuje:
1. 1 Za przewóz do Urzędu nielegalizowanych narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach, a zwracanych właścicielom, Grzędy Miar pobierać będą następujące opłaty.
Rodzaj i wielkość narzędziaOpłata za sztukę
Mk.fen.
Przymiary i pojemniki1-
Odważniki od 10 kg. łącznie wzwyż.4-
Odważniki wielkości poniżej 10 kilogramów, a powyżej 50 dekagramów2-
Odważniki od 50 dkg do 10 dkg włącznie1-
Odważniki mniejsze od 10 dkg.-50
Wagi proste2-
Wagi złożone równoramienne (stołowe)10-
Wagi złożone nierównoramienne20-
2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na ziemiach b. zaboru rosyjskiego i otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 15 października 1921 r. opłaty wymienione w nin. rozporządzeniu obowiązującem tylko na terytorjurn b. zaboru rosyjskiego, podnosi się dziesięciokrotne, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz.U.21.77.534).

Z dniem 1 lutego 1922 r. opłaty wymienione w nin. rozporządzeniu obowiązującem tylko na terytorjurn b. zaboru rosyjskiego, podnosi się dwudziestokrotnie, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów miar na obszarze b. zaborów austriackiego i rosyjskiego (Dz.U.21.101.733).