Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.40.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 24 maja 1922 r.
w przedmiocie opłat, pobieranych przez urzędy miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu. *

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach (Dz. P. P. P. r. 1919 № 15 poz. 211) zarządza się co następuje:
§  1. Za przewóz do urzędu narządzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach a zwracanych właścicielom, urzędy miar pobierać będą następujące opłaty:
Rodzaj i wielkość narzędziaOpłata za szt.
Przymiary i pojemniki20marek
Odważniki wielkości poniżej 10 dkg.10"
Odważniki wielkości od 10 dkg do 50 dkg włącznie20"
Odważniki wielkości powyżej 50 dkg a poniżej 10 kg40"
Odważniki wielkości od 10 kg włącznie wzwyż80"
Wagi proste40"
Wagi złożone równoramienne (stołowe) 200"
Wagi złożone nierównoramienne400"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1922 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 24 lipca 1920 r. w przedmiocie opłat pobieranych przez urzędy miar za przewóz narządzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu (Dz. U. R. P. № 71 poz. 483).
* Z dniem 15 października 1922 r. wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 100%. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar. (Dz.U.22.82.731).

Z dniem 1 stycznia 1923 r. wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 200%. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności Urzędów Miar. (Dz.U.22.115.1041).

Z dniem 20 lutego 1923 r. wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w nin. rozporządzeniu podwyższa się o 500%. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar. (Dz.U.23.16.107).

Z dniem 1 kwietnia 1923 r. wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w nin. rozporządzeniu podwyższa się piętnastokrotnie. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar. (Dz.U.23.28.177).