Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.733

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany wysokości opłat za czynności urzędów miar na obszarze b. zaborów austriackiego i rosyjskiego.

Na mocy art. 23 dekretu o miarach z dnia- 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. 1919 r. № 15, poz. 211) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia.18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 1, poz. 2), którego moc obowiązująca rozciągnięta została na terytorjum b. zaboru austrjackiego rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Na 26 poz. 154), obowiązywać będzie nadal z następującemi zmianami:
a) w ustępie pierwszym punktu 12 części I, powołanego rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1920 r. wyrazy: "opłaty zasadnicze, wyszczególnione w części II niniejszego rozporządzenia, podwaja się" zostają zastąpione, wyrazami: "opłaty zasadnicze, wyszczególnione w części II niniejszego rozporządzenia, powiększa się o 20%;
b) stawki bezwzględne opłat, wyszczególnione w części I, II i III obu powołanych rozporządzeń, z wyjątkiem opłat, wyszczególnionych w punkcie 5, części I tychże rozporządzeń, powiększa się dwunastokrotnie;
c) stawki opłat, wyszczególnione w punkcie 5 części I, obu wymienionych rozporządzeń, powiększa się ośmiokrotnie.
§  2. Stawki, przewidziane rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1920 r. w przedmiocie opłat, pobieranych przez urzędy miar za przewóz narzędzi mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach handlu (Dz. U. R. P. № 71, poz. 483), obowiązującem tylko na terytorjum b. zaboru rosyjskiego, powiększa się dwudziestokrotnie.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1922 r.

Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 77, poz. 534).