Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie i powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie i powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na podstawie zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371) oraz rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór. p. t. XIII, wydanie 1905 r.) i zgodnie z § 1 p. 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 720), zarządza się co następuje:
Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego "i białowieskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 26 lutego 1921 r. w przedmiocie urządzania i utrzymywania piekarń i sklepów z pieczywem oraz wypieku chleba (Dz. G. R. P. № 26, poz. 151),
2)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 7 marca 1921 r. w przedmiocie używania domieszek do mąki i chleba (Dz. U. R. P. № 29, poz. 167),
3)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 1 kwietnia 1921 r. w sprawie ograniczenia przywozu fasoli (Dz. U. R. P. № 32, poz. 197),
4)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie handlu hurtowego środkami leczniczemi (Dz. U. R. P. № 5 poz. 36) z tą zmianą, że w art. 5 i 7 tego rozporządzenia termin "15 lutego 1920 r." zastopuje się terminem "15 lipca 1922 r.".
5)
rozporządzeń Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw: z dnia 3 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 194) i z dn. 4 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 154),
6)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 31 marca 1920 r. w przedmiocie sprzedaży kokainy w aptekach i składach materjałów aptecznych (Dz. U. R. P. № 36, poz. 201),
7)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 10 lipca 1920 r. w przedmiocie udzielania koncesji na zakładanie aptek (Dz. U. R. P. № 62, poz. 411),
8)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 20 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu używanych w praktyce lekarskiej (Dz. U. R. P. № 84, poz. 560),
9)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego o zmianie rozporządzenia z dn. 20 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 84, poz. 560) w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskie) (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 63, poz. 394),
10)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 23 sierpnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia Państwowej Komisji Kontroli pochodnych arsenobenzolu (Dz. U. R. P. № 84, poz. 561),
11)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 21 maja 1920 r. w przedmiocie wyrobu i sprzedaży surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i djagnostycznych, używanych w praktyce lekarskiej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 317),
12)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn, oraz nad produkcją kosmetyków (Dz. U. R. P. № 10, poz. 63),
13)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych (Dz. U. R. P. № 87, poz. 640) z tą zmianą, że w § 16 tego rozporządzenia termin "1 stycznia 1922 r." zastępuje się terminem "1 lipca 1922 r." termin "1 kwietnia 1922 r." zastępuje się terminem "1 października 1922 r." a w § 17 termin "1 kwietnia 1922 r." zastępuje się terminem "1 października 1922 r.",
14)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie przyjmowania uczniów (aspirantów) na praktyką aptekarską (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 112, poz. 748),
15)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki i składy materjałów aptecznych regestracji personelu fachowego (Dz. U. R. P. № 87, poz. 641),
16)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 1 lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia (Dz. U. R. P. № 58, poz. 365),
17)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 3 września 1921 r. w przedmiocie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 1. lipca 1920 r. w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia (Dz. U. R. P. № 89 poz. 663),
18)
rozporządzeń Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie ogłoszeń treści lekarskiej z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 432) i z dn. 29 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 193),
19)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zgłaszania kursów sanitarnych i rejestracji osób, które ukończyły kursy sanitarne i wykonywują zawód sanitarjuszy z dn. 8 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 32, poz. 196),
20)
rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 5 lipca 1921 r. w przedmiocie urządzenia i utrzymywania zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego (Dz. U. R. P. № 65, poz. 416).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.