Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.641

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 8 października 1921 r.
w przedmiocie prowadzenia przez apteki i składy materjałów aptecznych regestracji personelu fachowego.

Na mocy p. 17 art. 2 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371) oraz art. 391 ros. ust. lekarskiej (Zb. pr. ros. tom XII wydanie 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Zarządzający aptekami oraz składami materjałów aptecznych hurtowemi i detalicznemi (drogerjami) winni prowadzić w każdej aptece i składzie materjałów aptecznych książkę wykazu osobowego według załączonego wzoru.
§  2. Do wykazu osobowego winni być wpisani: właściciel, zarządzający i cały personel fachowy.

W razie zmiany właściciela czy też przyjęcia lub ustąpienia zarządzającego i innych osób z pośród personelu fachowego do wykazu osobowego winna być wpisana właściwa adnotacja z wyszczególnieniem nazwiska, imienia, daty przyjęcia, względnie ustąpienia, posiadanych kwalifikacji i danych (dokumentów) jakiemi kwalifikacje te były udowodnione.

Adnotacje powyższe winny być wpisane do wykazu osobowego niezwłocznie po nastąpieniu zmian osobowych.

O każdej wpisanej do wykazu osobowego adnotacji, zarządzający apteką względnie składem materjałów aptecznych winien zawiadomić na piśmie właściwy urząd wojewódzki nie później jak w ciągu 10 dni od chwili zaszłej zmiany i przesłać uwierzytelnione odpisy dokumentów, na których zasadzie dana osoba objęła aptekę lub skład materjałów aptecznych w posiadanie lub zarząd, względnie została przyjęta jako pracownik fachowy.

§  3. Książka wykazu osobowego winna być okazywana na żądanie państwowych władz administracyjnych, uprawnionych do kontrolowania aptek i składów aptecznych.
§  4. Osoba, wpisywana do księgi wykazu osobowego jednocześnie z wpisaniem, winna własnoręcznie wypełnić i podpisać oraz oddać do przechowania zarządzającemu apteką lub składem materjałów aptecznych kartę regestracyjną przepisanego wzoru.
§  5. W listopadzie każdego roku zarządzający aptekami i składami materjałów aptecznych obowiązani są przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich karty regestracyjne wszystkich osób, które w książce wykazu osobowego w dniu 1 listopada były wpisane.
§  6. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia ulegną karze zgodnie z art. 103 ustawy lekarskiej (Zb. pr. ros. tom XIII) o ile w myśl ogólnych przepisów karnych nie podlegają surowszej karze.
§  7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie poprzednie rozporządzenia i przepisy o ile są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR KSIĄŻKI WYKAZU OSOBOWEGO W APTEKACH I SKŁADACH MATERJAŁÓW APTECZNYCH.

Imię i nazwisko właściciela apteki lub składu materjałów aptecznych. Wyszczególnienie dokumentów, na których zasadzie posiada aptekę lub skład materjałów aptecznych. Data objęcia w posiad. Data wyzbycia się.Imię i nazwisko zarządzającego apteką lub składem materjałów aptecznych. Wyszczególnienie dokumentów, na których zasadzie objął zarząd. Data objęcia zarządu. Data przekazania zarządu inne] osobie.Nazwisko pracujących w aptece lub składzie materjałów aptecznych.Wyszczególnienie dokumentów, na których zasadzie zostali przyjęci do apteki lub składu materjałów aptecznych.Odkąd pracują i kiedy wysiano raport o przyjęciu ich.Odkąd przestali pracować i kiedy wysłano raport o ustępieniu ich.