Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.394

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 21 lipca 1921 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej. (Dz. Ust. № 84 poz. 560).

Na mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. № 63 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Art 6. rozporządzenia z dn. 20 VIII. 1920 r. (Dz. U. № 84 poz. 560) otrzymuje brzmienie następujące:

Przywóz z zagranicy pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej, może być dozwolony wyłącznie za każdorazowem zezwoleniem Ministerstwa Zdrowia Publicznego

Wypuszczane na rynek być one mogą dopiero po uprzedniem zbadaniu. Badanie to porucza się specjalnej komisji państwowej, wyznaczonej przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Używane w lecznictwie pochodne arsenobenzolu, sprowadzane z zagranicy, powinny posiadać na opakowaniu zewnętrznem: a) firmę producenta, b) nazwę pochodnej arsenobenzolu, c) numer serji kontroli państwowej, d) liczby porządkowe ampułek z danej serji.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia na całym obszarze Państwa Polskiego.