Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.100.720

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw sanitarnych, na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty, grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego:

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1) przepisów o ustanowieniu państwowego nadzoru mieszkaniowego z dnia 11 stycznia 1919 r. (Dz. P. P. P. № 7 poz. 110),
2) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. № 14 poz. 161),
3) ustawy zasadniczej sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371),
4) ustawy z dnia 19 lipca 1919 r. o przymusowem szczepieniu ochron nem przeciwko ospie (Dz. P. P. P. № 63 poz. 372),
5) ustawy z dnia 25 lipca 1919. r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402),
6) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia państwowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. R. P. № 72 poz. 424),
7) ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. № 37 poz. 210).
§  2. W tych miejscowościach województw: nowogródzkiego, poleskiego; wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wojkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego, w których władze samorządowe nie są jeszcze zorganizowane lub nie są jeszcze w możności wykonywać obowiązków ciążących na nich w myśl przepisów dekretów i ustaw, wymienionych w § 1 w dziedzinie lecznictwa i nadzoru sanitarnego, Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu może ustanowić specjalnych lekarzy okręgowych, powierzając im do czasu należytego zorganizowania władz samorządowych sprawy lecznictwa f nadzoru sanitarnego w zakresie, jaki dc władz tych należy.

Lekarze okręgowi, w razie ich ustanowienia, służbowo podlegać będę. właściwym starostwom.

§  3. Uchyla się wszystkie wydane przez Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, rozporządzenia, sprzeczne z przepisami dekretów i ustaw w § 1 wymienianych, a w szczególności rozporządzenia: z dnia 25 listopada 1919 r. o zapomogach dla personelu sanitarnego (Dz. Urz. Z C. Z. W. № 36 poz. 411), z dnia 29 marca 1920 r. w przedmiocie wydawania świadectw lekarskich (Dz. Urz. Z. C Z. W. № 26 poz. 643, z dnia 28 lutego 1920 r. dotyczące zwalczania chorób zakaźnych (Dz. Urz. Z. C. Z. W № 19 poz. 503), z dnia 8 marca 1920 r. w przedmiocie powołania lekarzy do przymusowe: służby sanitarnej (Dz Urz Z. C. Z. W. №19 poz. 504), z dnia 15 kwietnia 1920 r. o nadzorze nad handlem materjałami aptecznemi (Dz. Urz Z. C. Z. W. № 31 poz. 781), z dnia 15 kwietnia 1920 r. dotyczące przymusowego leczenia (Dz. Urz. Z C Z. W. № 35 poz. 902) z dnia 29. kwietnia 1920 r. w przedmiocie powołania felczerów (Dz. Urz. Z. G Z. W № 42 poz. 1061) z dnia 16 sierpnia 1919 r. dotyczące przepisów obowiązujących przy, wydawana koncesji i przy eksploatacji aptek (Dz. Urz Z. C. Z. W. № 13 poz. 114).
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrów Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenie.