Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1279 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru;
2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru;
3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze;
4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru;
5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze;
6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) właściwej instytucji - rozumie się przez to:
a) instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) albo ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 oraz z 2019 r. poz. 730),
b) instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
c) Krajowy Punkt Kontaktowy, Krajową Instytucję Koordynującą, operatora programu lub instytucję pośredniczącą w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, lub inny podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych, któremu operator programu lub instytucja pośrednicząca, na podstawie porozumienia lub umowy, powierzyli wykonywanie części swoich zadań,
d) organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" lub instytucję wdrażającą dla instrumentu "Łącząc Europę";
3) rejestrze - rozumie się przez to rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy;
4) podmiocie wykluczonym - rozumie się przez to podmiot wykluczony na podstawie art. 207 ustawy.
§  3. 
1.  Podstawą wpisu do rejestru jest zgłoszenie podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, zwane dalej "zgłoszeniem".
2.  Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia.
3.  Właściwa instytucja zgłasza podmiot podlegający wpisowi do rejestru niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki wykluczenia określonej w art. 207 ust. 4 pkt 1, 3 lub 4 ustawy.
4.  Zgłoszenie zawiera oznaczenie właściwej instytucji dokonującej zgłoszenia, informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściwej instytucji, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. W przypadku gdy prawo do reprezentowania właściwej instytucji wynika z upoważnienia, podpis jest dokonywany z klauzulą "z upoważnienia".
5.  Jeżeli podmiot wykluczony nie posiada identyfikatora podatkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730 i 1018), zwanego dalej "identyfikatorem podatkowym", właściwa instytucja zgłasza podmiot oraz umieszcza w zgłoszeniu adnotację o tym braku.
6.  Zgłoszenie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" 1  w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848) i przesyła za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
§  4. 
1.  Wpis podmiotu wykluczonego do rejestru jest dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia spełniającego wymogi określone w § 3 ust. 2 i 4-6.
2.  Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 2, 4 lub 6, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5, wpis podmiotu wykluczonego do rejestru nie jest dokonywany i Minister Finansów wzywa właściwą instytucję do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli braki zgłoszenia dotyczą zakresu informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, a informacje zawarte w zgłoszeniu umożliwiają wpis podmiotu wykluczonego do rejestru, wpis jest dokonywany.
4.  W przypadku gdy właściwa instytucja nie uzupełni braków w terminie określonym w ust. 2, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu uzupełnienie braków zgłoszenia.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, właściwa instytucja oraz odpowiednia instytucja lub podmiot, o których mowa w ust. 4, są obowiązane do przesłania brakujących informacji niezwłocznie po ich uzyskaniu.
§  5. 
1.  Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja, która dokonała zgłoszenia, są powiadamiane o wpisie dokonanym w rejestrze.
2.  Powiadomienie sporządza się w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru. Do sporządzenia i przesłania powiadomienia dla właściwej instytucji ma zastosowanie odpowiednio § 3 ust. 6. Powiadomienie dla podmiotu wykluczonego jest sporządzane w formie pisemnej i przesyłane za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051).
§  6. 
1.  Rejestr zawiera następujące informacje:
1) w przypadku osób fizycznych:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania i adres,
c) identyfikator podatkowy;
2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) firmę (nazwę) i formę prawną,
b) siedzibę i adres,
c) identyfikator podatkowy;
3) dane o okolicznościach wykluczenia:
a) informację o dniu rozpoczęcia okresu wykluczenia,
b) informację o dniu dokonania zwrotu środków przez beneficjenta,
c) wskazanie przyczyny wykluczenia, o której mowa w art. 207 ust. 4 ustawy,
d) określenie podstawy prawnej rozpoczęcia okresu wykluczenia, o której mowa w art. 207 ust. 5 i 6 ustawy,
e) dane właściwej instytucji, która przekazała informacje o wykluczeniu, dokonała stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1, 3 lub 4 ustawy, lub wydała decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy;
4) dane o projekcie lub operacji - nazwę programu operacyjnego, osi priorytetowej, działania, poddziałania oraz nazwę projektu (operacji) lub numer wniosku, natomiast dla projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 5c ustawy - nazwę mechanizmu finansowego lub programu współpracy, priorytetu i obszaru oraz nazwę projektu lub numer wniosku.
2.  Jeżeli właściwa instytucja dokonująca zgłoszenia nie posiada w chwili dokonywania zgłoszenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgłasza je niezwłocznie po ich uzyskaniu, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 6.
§  7.  W sprawach zapewnienia zabezpieczenia informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym, w odniesieniu do informacji niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), stosuje się odpowiednio art. 32 tego rozporządzenia.
§  8. 
1.  Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane na podstawie wniosku sporządzonego i przekazanego w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 6.
2.  Wniosek beneficjenta dotyczący udostępnienia informacji w zakresie jego własnego statusu może być sporządzony w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego lub złożony ustnie do protokołu. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" 2  w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.  Wniosek zawiera informacje o podmiocie, którego dotyczy, określone w § 6 ust. 1 pkt 1 albo 2. Wniosek, z wyjątkiem wniosku beneficjenta, może dotyczyć więcej niż jednego podmiotu.
4.  Po wpłynięciu wniosku zawarte w nim informacje są porównywane z informacjami zgromadzonymi w rejestrze. Po ustaleniu ich zgodności sporządza się odpowiedź zawierającą informację, czy podmiot, którego dotyczy wniosek, znajduje się w rejestrze.
5.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami zawartymi we wniosku a informacjami zgromadzonymi w rejestrze, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości podmiotu wykluczonego, odpowiedź zawiera wykaz tych rozbieżności.
6.  Odpowiedź zawierająca informacje o podmiocie wykluczonym, przed przekazaniem podmiotowi, który zgłosił wniosek, podlega kontroli pod względem jej kompletności.
7.  Odpowiedź jest przekazywana podmiotowi, który zgłosił wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
8.  Jeżeli dane podmiotu, którego dotyczy wniosek, nie są zgromadzone w rejestrze, podmiot, który zgłosił wniosek, jest informowany o tym fakcie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
9.  W przypadku stwierdzenia, że zawarte we wniosku dane podmiotu, którego dotyczą, nie są wystarczające do dokonania jego identyfikacji w rejestrze, podmiot, który zgłosił wniosek, jest wzywany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Termin przekazania odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku wystarczającej do identyfikacji podmiotu w rejestrze.
10.  W przypadku nieuzupełnienia wniosku w trybie określonym w ust. 9 informacji nie udostępnia się.
11.  Do sporządzenia i przesłania odpowiedzi na wniosek dla właściwej instytucji stosuje się odpowiednio § 3 ust. 6. Odpowiedź dla beneficjenta jest sporządzana w formie pisemnej, w postaci papierowej i przesyłana za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
§  9. 
1.  W celu zapewnienia zgodności zawartych w rejestrze informacji o podmiotach wykluczonych z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku właściwej instytucji o dokonanie zmiany w rejestrze, zmiana jest dokonywana.
2.  Zmiana w rejestrze może polegać także na usunięciu wpisu.
3.  Jeżeli właściwa instytucja poweźmie wiadomość o zmianie informacji o podmiocie wykluczonym, o których mowa w § 6 ust. 1, jest obowiązana niezwłocznie złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w formie uzupełnionego zgłoszenia, ze wskazaniem, które pola formularza zawierają zmienione dane. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wskazania tego nie dokonuje się.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 3 ust. 6.
6.  Wpis do rejestru jest usuwany z urzędu, niezwłocznie po upływie okresu wykluczenia.
7.  Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja są powiadamiane o zmianach w rejestrze, w tym o usunięciu wpisu z rejestru.
8.  Powiadomienie sporządza się w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany w rejestrze. Do sporządzenia i przesłania powiadomienia dla właściwej instytucji stosuje się odpowiednio § 3 ust. 6. Powiadomienie dla podmiotu wykluczonego jest sporządzane w formie pisemnej i przesyłane za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
§  10. 
1.  W przypadku dokonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 9 ust. 1, przez więcej niż jedną właściwą instytucję, gdy okoliczności wykluczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a-d, oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, są tożsame, wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru lub jego usunięcie są dokonywane na podstawie czynności dokonanej w terminie wcześniejszym.
2.  W przypadku gdy czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 9 ust. 1, dokonane przez więcej niż jedną właściwą instytucję, dotyczą tego samego podmiotu wykluczonego, który został wykluczony z tej samej przyczyny, a między przekazanymi informacjami zachodzą rozbieżności, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" z wnioskiem o wyjaśnienie tych rozbieżności.
3.  Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności, o których mowa w ust. 2, nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku do odpowiedniej instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", w rejestrze jest zamieszczana informacja o występowaniu tych rozbieżności.
4.  W przypadku gdy wyjaśnienie rozbieżności nastąpi po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, odpowiednia instytucja zarządzająca, Krajowy Punkt Kontaktowy, Krajowa Instytucja Koordynująca lub podmiot odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" niezwłocznie przekazuje je Ministrowi Finansów.
§  11.  Do zgłoszeń sporządzonych w formie pisemnej i złożonych, lecz nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi

do rejestru podmiotów wykluczonych

wzór

1 Obecnie: podpisem zaufanym na podstawie art. 63 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1544), która weszła w życie z dniem 11 września 2018 r.
2 Obecnie: podpisem zaufanym na podstawie art. 63 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1544), która weszła w życie z dniem 11 września 2018 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U.2017.1078), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1475).