Regulamin przewozowy dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.52.432

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 23 czerwca 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R.

Na mocy art. 4, punkt 8, ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Przewóz towarów w bezpośredniej komunikacji pomiędzy stacjami kolei polskich, włączając położone na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, z jednej strony, a stacjami kolei Związku Socjalistycznych Republik Rad, z drugiej strony, odbywa się na zasadzie regulaminu, podanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1928 r. i 15 grudnia 1928 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 225, Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 904).

ZAŁĄCZNIK  1

REGULAMIN PRZEWOZOWY

dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z. S. R. R.

Regulamin niniejszy obowiązuje w bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy stacjami kolei polskich, włączając położone na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, z jednej strony, a stacjami kolei Związku Socjalistycznych Republik Rad, z drugiej strony.

I.

Przepisy przewozowe.

Za podstawę prawną do regulowania stosunków wzajemnych, wynikających z umowy przewozowej, służy Berneńska Konwencja Międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi (KMT) z dnia 23 października 1924 r. z ujednostajnionemi postanowieniami dodatkowemi Międzynarodowego Komitetu Przewozów Kolejami żelaznemi, - z odchyleniami i uzupełnieniami, przewidzianemi w postanowieniach specjalnych, podanych w rozdziale II niniejszego regulaminu.

II.

Postanowienia specjalne.

1.

Do art. 1 K. M. T. Koleje żelazne i przewozy, do których stosuje się Konwencję.

Koleje, należące do komunikacji, oraz przejścia graniczne, przez które przewozi się towary, określa taryfa dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z. S. R. R.

2.

Do art. 6 K. M. T. Treść i forma listu przewozowego.

a)
List przewozowy powinien posiadać napis: "Bezpośrednia komunikacja towarowa pomiędzy Polską a Z. S. R. R.", wzamian napisu: "Międzynarodowy przewóz kolejami żelaznemi", i w tekście pod nagłówkiem nie powinien zawierać słów: "Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, jak również",
b)
formularze listów przewozowych zawierają równoległe teksty w językach polskim i rosyjskim. Przy nadawaniu przesyłek na stacjach, położonych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, mogą być używane listy przewozowe, zawierające również tekst w języku niemieckim.

Tłumaczenie tekstu, wpisanego przez nadawcę do listu przewozowego, na język kraju przeznaczenia, będzie dokonywane z urzędu przez kolej.

c)
Wskazanie w liście przewozowym granicznych stacyj zdawczo-odbiorczych, przez które towar powinien być przewieziony, stanowi obowiązek nadawcy.
d)
Nadawcy wolno zamieścić na dolnej części odwrotnej strony listu przewodowego dla wyłącznej informacji odbiorcy bez żadnego zobowiązania i odpowiedzialności kolei i inne uwagi, niż te jakie wskazuje § 11 art. 6 K. M. T. Treść tych uwag, które winny pozostawać w ścisłym związku z umową o przewóz, podaje taryfa dla tej komunikacji.

3.

Do art. 18 K. M. T. Niewłaściwe zastosowanie taryfy.

Wzamian postanowień §§ 2 i 4 na kolejach Z. S. R. R. obowiązują wewnętrzne prawa i przepisy.

4.

Do art. 19 K. M. T. Zaliczki i zaliczenia.

Postanowienia art. 19 K. M. T. nie mają zastosowania.

5.

Do art. 21 K. M. T. Prawo wprowadzania zmian w umowie o przewóz.

Nie dopuszcza się zleceń nadawcy, których wykonanie wymaga przeadresowania przesyłki do trzeciego państwa.

6.

Do art. 35 K. M. T. Deklaracja interesu w dostawie.

Wzamian postanowień tego artykułu mają zastosowanie przepisy następujące:
a)
Dopuszcza się deklarować w liście przewozowym, zgodnie z art. 6 § 6 punkt k., K. M. T. kwotę odszkodowania za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub jego uszkodzenie dla następujących towarów: platyny, futer kosztownych (bobrów, lisów niebieskich, gronostajów, kun, nurków, wydr, karakułów, fok, także farbowanych, lisów srebrnych, skunksów i soboli) oraz wyrobów z tych futer, tudzież film.

Wysokość kwoty odszkodowania powinna być podana w walucie kraju nadania.

b)
Za deklarowanie kwoty odszkodowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 0,025 % od deklarowanej sumy za każde zaczęte 10 km odległości przewozu, nie mniej jednak od 50 centów U. S. A. od jednej przesyłki.
c)
W razie całkowitego lub częściowego zaginięcia lub uszkodzenia towaru, dla którego deklarowano kwotę odszkodowania, odszkodowanie, przewidziane w art. 29 i 32, oblicza się według wartości rzeczywistej zagubionego towaru lub odpowiednio do rzeczywistego zmniejszenia się jego wartości wskutek uszkodzenia, z ograniczeniem do wysokości deklarowanej kwoty. Ograniczenie odszkodowania przewidziane w art. 29 do 50 franków za jeden kg nie ma w danym wypadku zastosowania.

7.

Do art. 57 - 63 K. M. T.

Postanowienia tych artykułów nie mają zastosowania.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1932 r. (Dz.U.32.116.959) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1932 r.